งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน ที่พัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ภาษาไทย. สื่อการเรียนรู้ที่ดี เป็นแบบไหน ใช้ร้อยกรอง ๕ สื่อเด็กสร้าง ๑ ตัวอย่างจริง ๒ สิ่งจำลอง ๓ จับต้องได้ ๔ ร้องเล่นรำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน ที่พัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ภาษาไทย. สื่อการเรียนรู้ที่ดี เป็นแบบไหน ใช้ร้อยกรอง ๕ สื่อเด็กสร้าง ๑ ตัวอย่างจริง ๒ สิ่งจำลอง ๓ จับต้องได้ ๔ ร้องเล่นรำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน ที่พัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ภาษาไทย

2 สื่อการเรียนรู้ที่ดี เป็นแบบไหน ใช้ร้อยกรอง ๕ สื่อเด็กสร้าง ๑ ตัวอย่างจริง ๒ สิ่งจำลอง ๓ จับต้องได้ ๔ ร้องเล่นรำ ๖ นำวาดภาพ ๗ เก่งกาจด้วย นิทาน ๘ ชำนาญฝึกฝน ๙ ดลรักภาษาไทย ๑๐

3 ๑. สื่อเด็กสร้าง

4 ๒. ตัวอย่างจริง

5 ๓. สิ่งจำลอง

6 ๕. ใช้ร้อยกรอง

7 แบบเรียน ก ไก่ ฉบับยอดนิยม ก เอ๋ย ก ไก่ข ไข่ ใน เล้า ฃ ขวด ของเราค ควาย เข้านา ฅ คน ขึงขัง ฆ ระฆัง ข้างฝา ง งู ใจกล้าจ จาน ใช้ ดี ฉ ฉิ่ง ตีดังช ช้าง วิ่ง หนี ซ โซ่ ล่ามที ฌ กระเฌอ คู่กัน

8 คำสัมผัส ๑. ใช้สระเดียวกัน เช่น ใจ สัมผัสกับ ใส, เสีย สัมผัสกับ เจีย ๒.หากเป็นคำที่มีตัวสะกดต้องเป็น ตัวสะกดในมาตราเดียวกัน เช่น กาล สัมผัสกับ ชาญ คำสัมผัส คือ คำที่มีเสียงคล้องจองกัน มีลักษณะดังนี้

9 ๖. ร้อง เล่น รำ

10 ๗. นำวาดภาพ

11 ๘. เก่งกาจด้วยนิทาน

12

13

14

15 ๙. ชำนาญฝึกฝน

16

17 ๑๐. ดลรักภาษาไทย ภาษาคือสื่อกลางสร้างศาสตร์ ศิลป์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ภาษาคือสื่อกลางสร้างศาสตร์ศิลป์ จากใจจินต์สารสลักเป็นอักษร จารึกเป็นเรื่องราวหรือกล่าว กลอน เกิดสุนทรวรรณศิลป์ยั่วยินดี

18 เป็นร้อยกรองไพเราะ เสนาะโสต ใครยินยลปราโมทย์ เกษมศรี เป็นกวีนิพนธ์ดลเปรม ปรีดิ์ บทกวีรจนาค่าควรเมือง

19 เป็นนิทานกาพย์กลอน สอนอ่านเขียน เด็กเล่าเรียนเชิดชูให้ฟู เฟื่อง สร้างบทเรียนพื้นบ้านสาร ประเทือง เล่นยักเยื้องปะคารมคม วจี

20 สร้างสำนวนภาษิต ประดิษฐ์ถ้อย ปัญญาไทยเลิศลอย สมศักดิ์ศรี สร้างคำสอนน้อมนำให้ ทำดี เป็นเทียนส่องทางชีวีถูก ครรลอง

21 หลักการจัดทำ หนังสือเรียนภาษาไทย ■ การผลิตหนังสือเรียนภาษาไทย ■ แนวคิดการจัดทำหนังสือเรียน ■ หนังสือเรียน/แบบฝึกหัดภาษาไทยที่ดี

22 การผลิตสื่อหนังสือเรียนภาษาไทย แต่งตั้ง คณะกรรมกา ร การจัดทำ ต้นฉบับ วิเคราะห์หลักสูตร นโยบายการศึกษาชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จิตวิทยา คุณธรรมจริยธรรม สภาพสังคมและ วัฒนธรรม ฯลฯ กำหนดกรอบ โครงสร้างหนังสือ เรียบเรียง ต้นฉบับ ประสานการพิมพ์ และจัดพิมพ์ บรรณาธิการ ปรับแก้ไข

23 คุณสมบัติของคณะกรรมการจัดทำ หนังสือเรียน ๑. มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญ ด้านภาษาไทย ๒. มีประสบการณ์การสอนภาษาไทย ๓. มีความรู้ด้านหลักสูตร การวัด และประเมินผล ๔. มีความรู้ด้านการจัดกิจกรรม และจัดทำสื่อการเรียนรู้

24 ผู้บรรณาธิการต้นฉบับ เข้าใจภาพรวมเนื้อหาของหนังสือ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย เป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องการออกแบบรูปเล่ม มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานผู้เขียน เพื่อ ปรับแก้ไขต้นฉบับได้

25 การนำสื่อหนังสือเรียนไปใช้ ๑. อ่านและศึกษาคำชี้แจงในหนังสือเรียนทุกครั้ง ๒. ทำความเข้าใจจุดมุ่งหมายของเนื้อหาใน บทเรียน และวิเคราะห์เป้าหมายการนำเสนอเนื้อหาใน แต่ละบท ๓. นำตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ไปจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรู้ บรรลุ เป้าหมายของตัวชี้วัดในหลักสูตร ๔. ออกแบบกิจกรรม หรือสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม นอกเหนือ จากเนื้อหาในบทเรียน


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน ที่พัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ภาษาไทย. สื่อการเรียนรู้ที่ดี เป็นแบบไหน ใช้ร้อยกรอง ๕ สื่อเด็กสร้าง ๑ ตัวอย่างจริง ๒ สิ่งจำลอง ๓ จับต้องได้ ๔ ร้องเล่นรำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google