งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณคดีเรื่องกาพย์ เห่เรือ ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ สุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้ง เป็นโอรส ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราช มารดาคือพระพันวสาใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณคดีเรื่องกาพย์ เห่เรือ ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ สุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้ง เป็นโอรส ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราช มารดาคือพระพันวสาใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วรรณคดีเรื่องกาพย์ เห่เรือ ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ สุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้ง เป็นโอรส ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราช มารดาคือพระพันวสาใหญ่

3 เจ้าฟ้ากุ้งทรงมีความรู้ทาง อักษรศาสตร์แตกฉานมาก เป็น ผู้รอบรู้ทั้งทางคดีโลกและคดี ธรรม ได้รับยกย่องเป็นกวีเอก แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ( พ. ศ. 2275 - 2310 )

4 งานนิพนธ์ที่สำคัญของเจ้าฟ้ากุ้ง 1. นันโทปนันท สูตรคำหลวง 2. พระมาลัย คำหลวง เป็น วรรณกรร ม ทาง ศาสนา

5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง กาพย์ห่อโคลงนิราศ พระบาท กาพย์เห่เรือ

6 พ. ศ. 2258 ประสูติ ประวัติเจ้าฟ้ากุ้ง พ. ศ. 2278 บวชที่วัดโคกแสง ได้ฉายาว่า สิริปาโล พ. ศ. 2280 ลาผนวช เพราะ พระราชมารดาประชวรหนัก ได้ทูลขอพระราชทานอภัย โทษให้แก่พระองค์

7 พ. ศ. 2284 ได้รับสถาปนา เป็นกรมพระราชวังบวร สถานมงคล พร้อมทั้ง พระราชทานเจ้าฟ้าอินทสุดา วดีให้เป็นพระชายา พ. ศ. 2298 ทิวงคต เพราะ ต้องอาญาพระราชบิดาโดยถูก โบยจนสิ้นพระชนม์ เพราะมี ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพระ สนมของพระบิดา

8 รูปแบบการ ประพันธ์ กาพย์เห่เรือมีคำประพันธ์ 2 ชนิด คือ 1. โคลง 4 สุภาพ 2. กาพย์ยานี 11

9 รูปแบบโคลงสี่ สุภาพ

10 องค์ประกอบโคลง 4 สุภาพ 1 บทมี 8 วรรค วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 2 คำ ยกเว้นวรรคที่ 8 มี 4 คำ คำในวงเล็บเรียกว่าคำ สร้อย จะ มีหรือไม่มีก็ได้ บังคับ เอก 7 โท 4 1 บทมี 4 บาท 1 บาท มี 2 วรรค

11 คำสุดท้ายของวรรคที่ 2 ส่ง สัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรค ที่ 3 และวรรคที่ 5 คำสุดท้ายของวรรคที่ 4 ส่ง สัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรค ที่ 7

12 รูปแบบกาพย์ ยานี 11

13 องประกอบของ กาพย์ยานี 11 1 บท มี 4 วรรค วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 6 คำ 1 บท มี 2 บาท 1 บาทมี 2 วรรค

14 กาพย์เห่เรือได้แบบอย่างมาจาก ประเทศอินเดีย โดยชาวฮินดูจะใช้ สวดเพื่อบูชาพระราม และพระ ลักษณ์ เพราะมีความเชื่อว่าพระราม และ พระลักษณ์ จากโลก มนุษย์ไปสู่สวรรค์ทางแม่น้ำคงคา ดังนั้นเมื่อจะข้ามแม่น้ำคงคา จึงต้อง มีการสวดคำนมัสการพระรามเพื่อ เป็นสิริมงคล ที่มาของกาพย์เห่เรือ

15

16 จุดมุ่งหมายการเห่เรือของไทย 1. เป็นกลวิธีที่ใช้ผ่อนแรง ในขณะทำงานหนัก 2. ทำให้เกิดจังหวะในการ พาย 3. เพื่อให้เกิดความ สนุกสนานเพลิดเพลิน

17 การเห่เรือมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1. เห่เรือหลวง คือการเห่เรือเนื่อง ในงานพระราชพิธี 2. เห่เรือเล่น สำหรับเที่ยวเตร่ กัน ฤดูของการเล่นเรือ เริ่มตั้งแต่ ออกพรรษาไปจนถึงสิ้นเดือน 12

18 ลำนำสำหรับการเห่เรือ มี 4 ชนิด คือ 1. เกริ่น โคลง 2. ช้า ลวะเห่ ใช้เห่เมื่อเรือ เคลื่อนตัวออกช้า ๆ ลักษณะการพาย เรียกว่า นกบิน ใช้เมื่อพระเจ้า แผ่นดินเสด็จ ประทับในเรือ

19 3. สวะ เห่ 4. มูล เห่ ใช้เห่เมื่อเรือจวน ถึงที่ประทับ ใช้เห่ตอนกลับ เป็น จังหวะที่เร็ว ซึ่งต้อง พายเรือทวนน้ำ พวก ฝีพายจะออกแรง มาก และจะรับว่า “ ฮ้าไฮ้ ” พร้อม กันทุกบท อนันตนาคราช

20 - - ชะ - - - ชะ ฮ้าไฮ้ เฮ้เฮ เฮ้เฮ เฮเห่เฮเฮ เฮเฮเฮ เฮ้เฮเฮเห่เฮเฮ จังหวะของ การเห่


ดาวน์โหลด ppt วรรณคดีเรื่องกาพย์ เห่เรือ ผู้แต่ง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ สุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้ง เป็นโอรส ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราช มารดาคือพระพันวสาใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google