งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กลอนสี่ เรื่อง กลอนสี่ เสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กลอนสี่ เรื่อง กลอนสี่ เสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กลอนสี่ เรื่อง กลอนสี่ เสนอ

2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และเข้าใจ ลักษณะคำประพันธ์ของกลอนสี่

3 กลอนสี่ แผนภูมิ ลักษณะคำประพันธ์ แบบทดสอบ ตัวอย่างคำประพันธ์ ผู้พัฒนาโปรแกรมออกจากโปรแกรม

4 บาทเอก บาทโท

5 เด็กไทยวันนี้ ต้องดี ต้องเก่ง ต้องช่วยตัวเอง ต้อง เร่งก้าวไป ซื่อสัตย์อดทน ฝึกฝน วินัย เรารักเมืองไทย ร่วม ใจทำดี บาทเอก บาทโท

6 ๑. บทหนึ่งมี ๒ บาท บาทที่ ๑ เรียกว่าบาทเอกมี ๒ วรรค คือวรรคสดับและ วรรครับ บาทที่ ๒ เรียกว่าบาทโทมี ๒ วรรค คือ วรรครองและวรรคส่ง แต่ละวรรคจะมี ๔ คำ รวมบทหนึ่งมี ๑๖ คำ ๒. สัมผัสมีดังนี้ คำสุดท้ายของวรรคสดับ สัมผัสกับคำที่ ๒ ของวรรครับ คำสุดท้ายของวรรครับสัมผัสกับคำสุดท้าย ของวรรครอง คำสุดท้ายของวรรครอง สัมผัสกับคำที่ ๒ ของ วรรคส่ง ถ้าจะแต่งบทต่อไปต้องให้คำสุดท้ายของวรรค ส่งของบทต้น สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรครับของบทต่อไป เสมอ เรียกว่า สัมผัสระหว่างบท

7 เพราะครูผู้นำ ทาง ใช่เรือจ้างรับ เงินตรา พุ่มพานจึงนำมา กราบบูชาพระ คุณครู หญ้าแพรก แทรกดอกไม้ พร้อมมาลัยอัน งามหรู เข็มดอกออกช่อ ชู จากจิตหนูผู้ รู้คุณ ตัวอย่างกาพย์ยานี ๑๑

8 ๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ กลอนสี่ ก. หนึ่งบทมี ๔ วรรค ข. หนึ่งบทมี ๔ บาท ค. หนึ่งบทมี ๔ บรรทัด ง. ทุกข้อ

9 ๒. วรรคที่ ๔ เรียกว่า วรรคอะไร ก. วรรครับ ข. วรรครอง ง. วรรคสดับ ค. วรรคส่ง

10 ๓. วรรคใด คือสัมผัสระหว่างบท ก. วรรคส่ง กับ วรรครับ ข. วรรคส่ง กับ วรรครับ ง. วรรคส่ง กับ วรรครับ ค. วรรคส่ง กับ วรรครับ

11 ๔. กลอนสี่ ๑ บท มีสัมผัส ระหว่างวรรคเท่าใด ก. ๑ คู่ ข. ๒ คู่ ง. ๔ คู่ ค. ๓ คู่

12 ๕.นกอยู่บนฟ้า............................ ควรเติมประโยคใด จึงจะ เหมาะสม ก. ลูกปลาว่ายน้ำ ข. ผักหญ้าเขียว สด ง. ลูกตาสดใส ค. ยายตาทำไร่

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.st.ac.th/bhatips/gahpglon11.htm

24


ดาวน์โหลด ppt สื่อความรู้เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง กลอนสี่ เรื่อง กลอนสี่ เสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google