งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ ความหมายของภาษา ๑. ๑ ภาษาที่เป็นถ้อยคำ หรือ วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้เสียงพูดและ ตัวอักษรเป็นสื่อ ๑. ๒ ภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ หรือ อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้สิ่งอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ ความหมายของภาษา ๑. ๑ ภาษาที่เป็นถ้อยคำ หรือ วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้เสียงพูดและ ตัวอักษรเป็นสื่อ ๑. ๒ ภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ หรือ อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้สิ่งอื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑ ความหมายของภาษา ๑. ๑ ภาษาที่เป็นถ้อยคำ หรือ วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้เสียงพูดและ ตัวอักษรเป็นสื่อ ๑. ๒ ภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ หรือ อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้สิ่งอื่น นอกเหนือจากเสียงพูดและตัวอักษรแทนเสียงพูด

3 ๒. ธรรมชาติของภาษา ๒. ๑ ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย ๒. ๒ ภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็กซึ่งประกอบกันเป็นหน่วย ใหญ่ขึ้น ๒. ๓ ภาษามีการเปลี่ยนแปลง ๒. ๔ ภาษามีลักษณะเฉพาะที่ต่างและเหมือนกัน

4 ลักษณะควรสังเกตบางประการของ ภาษาไทย ๑. ระบบตัวเขียน ๒. อักษรไทย ๓. การประสมอักษร ๔. คำ

5  การเรียนรู้ธรรมชาติและลักษณะของภาษา จะ ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงคำ และการเขียน สะกดคำได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ ภาษา รวมถึง สามารถตีความหมายของคำ ข้อความ และประโยค โดยพิจารณาจาก บริบทและการเรียงคำเข้ากับ ประโยคได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ และวินิจลักษณะของภาษาไทยได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

6 ธรรมชาติของภาษา  คนมีอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงและการฟังเสียงเป็นปกติ การเป็น สมาชิกของสังคมหนึ่งต้องพูดภาษาอย่างน้อยหนึ่งภาษา แม้แต่ผู้ที่มี อวัยวะในการพูดและการฟังบกพร่องก็ยังคิดภาษามือขึ้นเพื่อสื่อสาร ระหว่างกัน ลองนึกดูว่าตั้งแต่เช้าจนเข้านอน เราใช้ภาษาอะไรบ้างใน แต่ละวัน ดูเหมือนแทบจะไม่มีกิจกรรมใดในสังคมที่เราทำได้โดยไม่ อาศัยภาษา ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ไปอยู่ในสังคมที่พูดภาษาอื่นทำให้ ไม่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ คงจะทราบดีว่ารู้สึกอึดอัดเพียงใด หากปราศจากภาษา เราอาจใช้การแสดงท่าทางเพื่อสื่อความ บางอย่าง เช่น สั่งอาหารหรือถามเส้นทาง แต่กว่า จะเข้าใจกันได้ก็ คงไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนกิจกรรมที่ซับซ้อนกว่านั้น เช่น การบอกเล่า เรื่องราว หรือการแสดงความคิดเห็น ฯลฯ ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไป ไม่ได้อย่างแน่นอน  นักภาษาศาสตร์กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อทำ กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์อื่น ๆ และ เมื่อพูดถึงธรรมชาติของภาษามนุษย์ ประเด็นที่ทุกคนจะต้องกล่าวถึง ก็คือ ภาษาประกอบด้วยเสียงและความหมาย มาถึงตรงนี้ผู้ที่เคยได้ ยินเรื่องการสื่อสารของสัตว์อาจมีคำถามว่า ภาษามนุษย์ต่างไปจาก การสื่อสารของสัตว์อย่างไร

7 สัตว์บางชนิดไม่ได้ใช้เสียงแต่ใช้สิ่งอื่น ๆ ในการสื่อสาร เช่น กลิ่น สารเคมีที่ปล่อยออกมาจากร่างกาย สี แสง ท่าทาง ฯลฯ ตัวอย่างเช่น สุนัขตัวผู้ปัสสาวะไว้ตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกอาณาเขตของ ตน ซึ่งพฤติกรรมนี้ไม่สามารถพบได้ในมนุษย์ ลักษณะของภาษา นักภาษาศาสตร์ประมาณว่า ภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันใน ปัจจุบันมีจำนวนตั้งแต่ ๔, ๐๐๐ ถึง ๘, ๐๐๐ ภาษา ภาษาเหล่านี้มี ลักษณะพอสรุปได้ ดังนี้ ๑. ผู้พูดภาษาเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและรับสาร ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและความหมายเป็นสิ่งที่ตกลง กันในแต่ละภาษา ๓. มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาหรือ สถานที่อื่น ๆ ได้ ๔. มนุษย์สามารถสร้างและเข้าใจประโยคที่ไม่เคยได้ยินมา ก่อนเพื่อสื่อเรื่องใดก็ได้ตลอดเวลา ๕. หน่วยในภาษามนุษย์ประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น ๖. มนุษย์ใช้ภาษาพูดไร้สาระหรือพูดสิ่งที่เป็นเท็จได้ ๗. มนุษย์เรียนรู้ภาษาอื่น ๆ นอกจากภาษาของตนได้ ๘. มนุษย์ใช้ภาษาในการวิจารณ์ระบบการสื่อสารของตนเอง

8 จะเห็นได้ว่าภาษามนุษย์มีความพิเศษกว่าระบบการ สื่อสารของสัตว์ชนิดอื่น ๆ และมนุษย์ใช้ภาษาเพื่อทำกิจกรรม แทบจะทุกอย่างในสังคม เนื่องจากภาษาเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อ การดำเนินชีวิต เราจึงควรฝึกฝนให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น เราก็น่าจะเข้าใจธรรมชาติ ของเครื่องมือนี้ด้วย ที่มา : http://www.pasathai.8m.net


ดาวน์โหลด ppt ๑ ความหมายของภาษา ๑. ๑ ภาษาที่เป็นถ้อยคำ หรือ วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้เสียงพูดและ ตัวอักษรเป็นสื่อ ๑. ๒ ภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ หรือ อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้สิ่งอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google