งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่ง กลอน. การแต่งกลอน ความไพเราะของกลอน ความ ไพเราะของกลอนอยู่ที่เสียงของคำ สัมผัสทั้งสัมผัสนอกสัมผัสใน ตลอดจนจังหวะลีลาของกลอน ฉะนั้นผู้แต่งกลอนจะต้องมีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่ง กลอน. การแต่งกลอน ความไพเราะของกลอน ความ ไพเราะของกลอนอยู่ที่เสียงของคำ สัมผัสทั้งสัมผัสนอกสัมผัสใน ตลอดจนจังหวะลีลาของกลอน ฉะนั้นผู้แต่งกลอนจะต้องมีความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่ง กลอน

2 การแต่งกลอน ความไพเราะของกลอน ความ ไพเราะของกลอนอยู่ที่เสียงของคำ สัมผัสทั้งสัมผัสนอกสัมผัสใน ตลอดจนจังหวะลีลาของกลอน ฉะนั้นผู้แต่งกลอนจะต้องมีความ แม่นยำเรื่องเสียงของคำไม่ใช้ วรรณยุกต์เหมือนอย่างโคลง ดังจะ ยกตัวอย่างแผนผังของกลอนสุภาพ แต่จะเน้นเรื่องเสียงคำ ดังนี้

3 แผนผังกลอนสุภาพแสดงเสียง วรรณยุกต์คำสุดท้ายของวรรคและ จังหวะ 000 / 00 / 00 000 / 00 / 00 000 / 00 / 00 000 / 00 / 00 000 / 00 / 000000 / 00 / 000 000 / 00 / 000 000 / 00 / 000 วรรค สดับ วรรครับ วรรคส่ง วรรค รอง จัต วา เอก โท ตรี สามัญ จัต วา เอก โท ตรี สามัญ ตรี

4 เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคก็คือ สัมผัสนอกนั้นเอง ๑) วรรคสดับ นิยมเรียงเสียง ตามลำดับ ดังนี้คือ จัตวา เอก โท ตรี สามัญ หรือใช้คำตาย ๒) วรรครับ นิยมเสียงจัตวา มากที่สุด รองลงมาเป็นเสียงเอก โท ห้ามเสียงสามัญ ๓) วรรครอง นิยมเสียงสามัญ รองลงมาคือเสียงตรี ห้ามเสียงจัตวา เอกและโท ๓) วรรคส่ง นิยมเสียงสามัญ รองลงมาเสียงตรี เช่นเดียวกับวรรครอง ห้ามเสียง จัตวา เอก และโท

5 สัมผัสในนิยมทั้งสัมผัสอักษรและ สัมผัสสระ จังหวะแบ่งเป็น ๓/๒/๓ หรือ ๓/๓/๓ พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต ให้คน คิดถึงถิ่นถวิลหวัง ว่าจากเรือนเหมือนนกที่จากรัง อยู่ข้าง หลังก็จะแลชะแง้คอย ถึงยามค่ำย่ำฆ้องจะร้อง ร่ำพิไร รัญจวนหวนละห้อย โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย น้ำค้าง ย้อยเย็นฉ่ำในอัมพร ( สุนทรภู่ : พระ อภัยมณี ) )

6 ชนิดของกลอน กลอนแบ่งเป็น ชนิด ได้ดังนี้ ๑ ) กลอนอ่านหรือกลอนสุภาพ กลอนแปด กลอนหก กลอนนิราศ กลอนเพลงยาว กลอนนิทาน ๒ ) กลอนร้อง กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา กลอนเสภา กลอนบทละคร

7 ความไพเราะในการแต่งบทร้อย กรอง ความไพเราะในการแต่งบทร้อย กรอง ความไพเราะในการแต่งบทร้อย กรองต้องงามพร้อมทั้งความคิด รูปแบบ คำประพันธ์ เนื้อหา และอารมณ์ ความคิด สำคัญมาก การแต่งบท ร้อยกรองสั้นๆ ควรมีแนวคิดเพียงแนวคิด เดียว รูปแบบคำประพันธ์ คือ การ เลือกใช้บทร้อยกรองให้เหมาะสมกับ แนวคิดและเนื้อหา เรียกว่า “ สุนทรียรูป ”

8 เนื้อหา นอกจากเป็นสารัตถะของ แนวคิดแล้วยังมีแนวกระบวนพรรณนาที่ กวีสมัยก่อน เรียกว่า “ สุนทรียลีลา ” มี ๔ กระบวนการ คือ ๑. เสาวรจนี คือ กระบวนชมความงาม ๒. นารีปราโมทย์ คือ กระบวนเล้าโลม ๓. พิโรธวาทัง คือ กระบวนตัดพ้อ ๔. สัลลาปังคพิไสย คือ กระบวนคร่ำ ครวญ

9 อารมณ์ ในทางกวีเรียกว่า “ สุนทรี ยรส ” มี ๙ รส ๑ ) ศฤงคารหรือสิงคารรส คือ รสรัก ๒ ) หาสยรสคือ รสขบขัน ๓) กรุณารสคือ รสโศก ๔) รุทธรสคือ รสโกรธ ๕) วีรรสคือ รสแห่งความกล้า หาญ ๖) ภยานกรสคือ รสแห่งความ กลัว ๗) วิภัจฉรสคือ รสแห่ง ขยะแขยง ๘) อัพภูตรสคือ รสแห่งความ พิศวง อัศจรรย์ ๙) สันตรสคือ รสแห่งความ สงบ

10 สวัสดีค่ะ ครูอิสสรียา เจริญลีฬหา


ดาวน์โหลด ppt การแต่ง กลอน. การแต่งกลอน ความไพเราะของกลอน ความ ไพเราะของกลอนอยู่ที่เสียงของคำ สัมผัสทั้งสัมผัสนอกสัมผัสใน ตลอดจนจังหวะลีลาของกลอน ฉะนั้นผู้แต่งกลอนจะต้องมีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google