งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นตำราแพทย์ของไทยโบราณ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รวบรวมขึ้นไว้ เพราะทรงเห็นว่าการแพทย์แผน โบราณและตำรายาพื้นบ้านของไทยเป็นสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นตำราแพทย์ของไทยโบราณ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รวบรวมขึ้นไว้ เพราะทรงเห็นว่าการแพทย์แผน โบราณและตำรายาพื้นบ้านของไทยเป็นสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เป็นตำราแพทย์ของไทยโบราณ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รวบรวมขึ้นไว้ เพราะทรงเห็นว่าการแพทย์แผน โบราณและตำรายาพื้นบ้านของไทยเป็นสมบัติ ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามาก แต่ตำราบางเล่ม ได้สูญหายไป จึงโปรดให้คณะแพทย์หลวง สืบค้นและรวบรวมตำราแพทย์จากที่ต่างๆ และ จัดพิมพ์ขึ้นได้เพียง ๓ เล่มก็ต้องเลิกไปเพราะ มีอุปสรรคในเรื่องของต้นทุนการพิมพ์ ต่อมา พระยาพิศณุประสาทเวชได้จัดพิมพ์ตำรา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ใหม่ โดยพิมพ์เป็น ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวงขึ้น ๒ ฉบับ

4 ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับ หลวงซึ่งจัดพิมพ์เป็น ๒ เล่มนั้นได้ แบ่งเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้ ๑.คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เป็นบทที่รวมเนื้อหา สาระจากคัมภีร์อื่นๆไว้ ๒.คัมภีร์ปฐมจินดาร์ ว่าด้วยการตั้งครรภ์ และ โรคของเด็ก ๓.คัมภีร์ธาตุวิภังค์ ว่าด้วยเรื่องของธาตุทั้ง ๔ นั่นคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และสมุนไพรที่ใช้ รักษา

5 ๔.คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ว่าด้วยเรื่อง ของการวินิจฉัยโรคและการรักษา สุขภาพ ๕.คัมภีร์วรโยคสาร ว่าด้วยเรื่องของ คุณลักษณะแพทย์ ลักษณะผู้ป่วย การรักษาโรค ๖.คัมภีร์มหาโชตรัต ว่าด้วยเรื่องของ สตรีและสมุนไพรที่ใช้รักษา

6 ๘. คัมภีร์ชวดาร ว่าด้วยโรคลมและเลือด รวมทั้ง สมุนไพรที่ใช้รักษา ๙. คัมภีร์โรคนิทาน ว่าด้วยสาเหตุโรคและสมุนไพรที่ ใช้รักษา ๑๐. คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ ว่าด้วยลักษณะธาตุพิการและ สมุนไพรที่ใช้รักษา ๑๑. คัมภีร์ธาตุบรรจบ ว่าด้วยเรื่องอุจจาระที่เป็น สาเหตุของโรคและสมุนไพรที่ใช้รักษา ๑๒. คัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา ว่าด้วยโรคของบุรุษและ สตรี รวมทั้งสมุนไพรที่ใช้รักษา ๑๓. คัมภีร์ตักกะศิลา ว่าด้วยอาการของโรคระบาด ชนิดต่างๆ ๑๔. คัมภีร์ไกษย ว่าด้วยโรคกษัยต่างๆ และสมุนไพร ที่ใช้รักษา

7

8 ๑.ใช้โวหารที่หลากหลาย โดยใช้โวหารดังนี้ อุปลักษณ์ เช่น ดวงจิตต์คือกษัตริย์ ผ่าน สมบัติอันโอฬาร นามนัย เช่น เรียนรู้ให้จัดเจนจบจังหวัด คัมภีร์ไสย์ตั้งต้นปฐมใน ฉันทศาสตร์ดังพรรณนา จากหน้า๑๐๗ บรรทัดที่ ๕ ถึง ๖

9 อวพจน์ ยกตัวอย่างเช่น บ้างกล่าวอุบายให้แก่คนไข้นั้น หลายพันหลังลาภจะเกิดพลัน ด้วยเชื่อถ้อยอาตมา จากหน้า๑๐๗ บรรทัดที่ ๑๕ ถึง ๑๖ บุคคลาธิษฐาน ตัวอย่างเช่น เมื่ออ่อนรักษาได้แก่แล้วไซร้ ยากนักหนาไข้นั้นอุปมา เหมือนเพลิงป่าไหม้ลุกลาม จากหน้า๑๐๙ บรรทัดที่ ๑๗ ถึง ๑๘

10 สำหรับบทร้อยกรองในเรื่อง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์มีความ งดงามในรูปแบบของตน เนื่องจากค่อนข้างเน้นไปในทาง วิชาการ ตัวอย่างบทร้อยกรอง ที่มีความไพเราะโดดเด่น

11 ๑.ไม่รู้ในคัมภีร์เวชห่อนเห็น เหตุซึ่งโรคทำ แพทย์เอ๋ยอย่า งมคลำจักขุมืด บ เห็นหน จากบทกลอนนี้มีการใช้คำสัมผัสใน แบบสัมผัสอักษรและยังมีการใช้คำ ซ้ำได้อย่างไพเราะ

12 แก่กายไม่แก่รู้ประมาทผู้ อุดมญาณ แม้เด็กเป็นเด็กชาญไม่ควรหมิ่น ประมาทใจ กลอนบทนี้มีการใช้คำซ้ำและคำ ตรงข้ามกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกัน

13

14 ๑.ด้านวิชาการหรือด้านการแพทย์ ให้ความรู้ด้านเวชศาสตร์และสมุนไพรไทย คุณค่าทางด้านการแพทย์แผนโบราณ เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ถึงคุณสมบัติของแพทย์ ทราบถึงความสำคัญของแพทย์ ทราบถึงคำเตือนสำหรับแพทย์บาง ประการ

15 ๒. ให้คุณค่าทางด้านคุณธรรม ข้อบกพร่องของแพทย์ ด้านจรรยาบรรณแพทย์ ความผิดพลาดจากการรักษา

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt เป็นตำราแพทย์ของไทยโบราณ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รวบรวมขึ้นไว้ เพราะทรงเห็นว่าการแพทย์แผน โบราณและตำรายาพื้นบ้านของไทยเป็นสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google