งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ความสามารถในการ สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ความสามารถในการ สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ความสามารถในการ สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ๔. สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน

13 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ๑. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์ ๓. มีวินัย ๕. อยู่อย่าง พอเพียง ๕. คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ๖. มุ่งมั่นในการ ทำงาน ๗. รักความเป็น ไทย ๘. มีจิตสาธารณะ ๔. ใฝ่เรียนรู้

14 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา แสดงความคิดเห็นจาก เรื่องที่ฟังและดู ๖. แผนผังสาระการเรียนรู้ การอ่านออกเสียงและ บอกความหมาย การอ่านจับ ใจความสำคัญ พยัญชนะ ข ต ม ร ห และสระอา

15 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา การเรียบเรียง ประโยค การคัด ลายมือ ตัวเลขไทย ภาษาสุภาพ สวัสดี ครับ / สวัสดีค่ะ

16 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา คำใหม่ บทอ่าน เสริม

17 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา

18

19

20 ๑. นั่งตัวตรงยกส้นเท้าเหนือ พื้นเล็กน้อย ๓. ฝึกลากเส้นให้ตรงโดยไม่ใช้อุปกรณ์ใด ๆ ช่วยจนเกิดความมั่นใจ ๔. ไม่เขียนล้ำหรือขาดจากเส้น บรรทัด

21 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา

22 ๑. ตรวจสอบการอ่านออก เสียง ๒. ตรวจสอบการเขียน ๓. ตรวจสอบการวาดรูป ๔. ประเมินผลจากการทำ แบบฝึก ๕. ประเมินผลจากการฟัง อ่าน และดู ๖. ประเมินผลการปฏิบัติ เล่าเรื่อง ๑. ตรวจสอบการอ่านออก เสียง ๒. ตรวจสอบการเขียน ๓. ตรวจสอบการวาดรูป ๔. ประเมินผลจากการทำ แบบฝึก ๕. ประเมินผลจากการฟัง อ่าน และดู ๖. ประเมินผลการปฏิบัติ เล่าเรื่อง

23 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา

24


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ตา ความสามารถในการ สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google