งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะ ของครูที่ดี. ๑. มีระเบียบวินัย ๒. ซื่อสัตย์สุจริตและ ยุติธรรม ๓. ขยัน ประหยัด และ ยึดมั่นในอาชีพ ๑. มีระเบียบวินัย ๒. ซื่อสัตย์สุจริตและ ยุติธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะ ของครูที่ดี. ๑. มีระเบียบวินัย ๒. ซื่อสัตย์สุจริตและ ยุติธรรม ๓. ขยัน ประหยัด และ ยึดมั่นในอาชีพ ๑. มีระเบียบวินัย ๒. ซื่อสัตย์สุจริตและ ยุติธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะ ของครูที่ดี

2 ๑. มีระเบียบวินัย ๒. ซื่อสัตย์สุจริตและ ยุติธรรม ๓. ขยัน ประหยัด และ ยึดมั่นในอาชีพ ๑. มีระเบียบวินัย ๒. ซื่อสัตย์สุจริตและ ยุติธรรม ๓. ขยัน ประหยัด และ ยึดมั่นในอาชีพ

3 ลักษณะของครูที่ ดี ๔. สำนึกในหน้าที่และการ งานต่าง ๆ รับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติ ๕. มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินอย่างมีเหตุผล ๖. กระตือรือร้นในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย มีความรักและ เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๔. สำนึกในหน้าที่และการ งานต่าง ๆ รับผิดชอบ ต่อสังคมและประเทศชาติ ๕. มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินอย่างมีเหตุผล ๖. กระตือรือร้นในการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย มีความรักและ เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4 ลักษณะของครูที่ ดี ๗. มีพลานามัยที่ สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ๘. พึ่งพาตนเองและ มี อุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ ไหว้วานหรือขอความ ช่วยเหลือจากผู้อื่นโดย ไม่จำเป็น ๗. มีพลานามัยที่ สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ๘. พึ่งพาตนเองและ มี อุดมคติเป็นที่พึ่ง ไม่ ไหว้วานหรือขอความ ช่วยเหลือจากผู้อื่นโดย ไม่จำเป็น

5 ลักษณะของครูที่ ดี ๙. ภาคภูมิและการรู้จัก ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ ทรัพยากรของชาติ ๑๐. เสียสละ และเมตตา อารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และ สามัคคี กัน ๙. ภาคภูมิและการรู้จัก ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ ทรัพยากรของชาติ ๑๐. เสียสละ และเมตตา อารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และ สามัคคี กัน


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะ ของครูที่ดี. ๑. มีระเบียบวินัย ๒. ซื่อสัตย์สุจริตและ ยุติธรรม ๓. ขยัน ประหยัด และ ยึดมั่นในอาชีพ ๑. มีระเบียบวินัย ๒. ซื่อสัตย์สุจริตและ ยุติธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google