งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาพย์เห่ชมเครื่องคาว หวาน. แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ ๑ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นคำประพันธ์ประเภทใดบ้าง ๒. ผู้แต่งกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานคือใคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาพย์เห่ชมเครื่องคาว หวาน. แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ ๑ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นคำประพันธ์ประเภทใดบ้าง ๒. ผู้แต่งกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานคือใคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาพย์เห่ชมเครื่องคาว หวาน

2 แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ ๑ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นคำประพันธ์ประเภทใดบ้าง ๒. ผู้แต่งกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานคือใคร ๓. อาหารที่กล่าวถึงในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานที่นิยมกันในปัจจุบันคือ อะไร ๔. เนื้อหาของกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใด ๕. จุดประสงค์ของการแต่งกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน คืออะไร ๖. ลักษณะเด่นของกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน คืออะไร ๗. “ กาพย์เห่ ” แตกต่างกับ “ กาพย์เห่เรือ ” อย่างไรบ้าง ๘. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานได้นำเสนอสิ่งใดแก่ผู้อ่านบ้าง ๙. ข้อคิดที่ได้จากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานคืออะไร ๑๐. ให้นักเรียนบอกชื่ออาหารประเภทของคาวและของหวานจากกาพย์เห่ เรือมาอย่างละ ๕ ชื่อ

3 ตัวอย่าง กาพย์ยานี ๒ บท สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย งามชดช้อยลอย หลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตา ชม เรือชัยวัยว่องวิ่ง รวดเร็วจริงยิ่งอย่าง ลม เสียงเส้าเร้าระดม ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่ กัน ที่มา : กาพย์เห่เรือ เจ่าฟ้า ธรรมธิเบศร ( กุ้ง )

4 คำอธิบาย รูปแบบ กาพย์ยานี ๑ บทมี ๒ บาท คือ บาทเอก และ บาทโท บาท มี ๒ วรรค คือ วรรคหน้า มี ๕ คำ วรรคหลังมี ๖ คำ คล้องจองหรือสัมผัส ๑. คำสุดท้ายของวรรคแรกบาทเอกสัมผัสกับคำที่ ๓ วรรค หลังของบาทเดียวกัน ๒. คำสุดท้ายของบาทเอกสัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคแรกบาท โท ๓. คำสุดท้ายบทแรกสัมผัสกับคำสุดท้ายบาทเอกของบท ต่อไป สัมผัสพิเศษ ๑. อาจเพิ่มสัมผัสนอกระหว่างคำสุดท้ายวรรคแรกบาทโท กับคำที่สามวรรคหลังของบทเดียวกัน ๒. อาจเพิ่มสัมผัสอักษรหรือสัมผัสสระภายในวรรคทุกวรรค ๓. คำสุดท้ายของบาทเอกควรเป็นคำที่เสียงวรรณยุกต์ สามัญหรือจัตวาและเป็นคำเป็น โอกาสที่ใช้ ใช้บรรยายหรือพรรณาความทั่วไป

5 คำสัมผัส คำสัมผัส คือ คำคล้องจองกัน นิยมใช้ในคำประพันธ์ทุกชนิด แบ่งออกเป็นสองอย่าง คือ สัมผัสนอก และสัมผัสใน ๑. สัมผัสนอก เป็นสัมผัสบังคับของคำประพันธ์ชนิดนั้นๆ ส่วนมากเป็นสัมผัสต่างวรรค สัมผัสที่ใช้ต้องเป็นสระ เดียวกัน ถ้ามีตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกัน หรือที่เรียกว่า สัมผัสสระ เช่น อันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน คำว่า ณี สัมผัสกับ มี คำว่า ไม่ สัมผัสกับคำว่าใจ และลัย ๒. สัมผัสใน คือ คำที่คล้องจองกันภายในวรรค ไม่ได้ถือว่าเป็นขอบังคับ แต่ถ้าคำ ประพันธ์ใดมีสัมผัสในก็ถือว่า ไพเราะ สัมผัสในนั้นใช้ทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ เป็นการใช้คำที่มีพยัญชนะเดียวกัน เช่น แพรว – พราวฝัน – ฝน ฟาก – ฟ้าแดน – ดิน ม้วย – มรณ์เชิญ – ช่วย * โคลงสี่สุภาพ จะบังคับเอกโท หรือที่เรียกว่า เอกเจ็ด โทสี่ หมายความว่าในโคลงสี่ สุภาพ ๑ บท จะต้องมีวรรณยุกต์เอกอยู่ ๗ แห่ง และคำที่มีวรรณยุกต์โทอยู่ ๔ แห่ง ตาม แผนผังข้างต้น


ดาวน์โหลด ppt กาพย์เห่ชมเครื่องคาว หวาน. แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดที่ ๑ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ๑. กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นคำประพันธ์ประเภทใดบ้าง ๒. ผู้แต่งกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานคือใคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google