งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเทียบ ตำแหน่ง. วัตถุประสงค์ • วางหลักเกณฑ์การเทียบ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ระหว่างข้าราชการทหาร ด้วยกัน • ระหว่างข้าราชการทหาร กับข้าราชการพลเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเทียบ ตำแหน่ง. วัตถุประสงค์ • วางหลักเกณฑ์การเทียบ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ระหว่างข้าราชการทหาร ด้วยกัน • ระหว่างข้าราชการทหาร กับข้าราชการพลเรือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเทียบ ตำแหน่ง

2 วัตถุประสงค์ • วางหลักเกณฑ์การเทียบ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ระหว่างข้าราชการทหาร ด้วยกัน • ระหว่างข้าราชการทหาร กับข้าราชการพลเรือน

3 วัตถุประสงค์ • เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการ ดำเนินการต่าง ๆ ตาม กฎหมายและระเบียบของ ทางราชการ • เพื่อประโยชน์การร่วมมือ ติดต่อประสาน กับฝ่ายต่าง ๆ ได้ดี

4 การเทียบตำแหน่งเพื่อการบังคับ บัญชา ยศ - อัตรา เงินเดือน ตำแหน่ง จ. ต. - พ. อ. อ. ผบ. หมู่, นายตอน ร. ต. - ร. ท. ผบ. หมวด, ต้นเรือชั้น ๓, ผบ. หมวดบินชั้น ๓ ร.อ.ร.อ. ผบ. ร้อย, ผบ. เรือชั้น ๓, ผบ. หมวดบินชั้น ๒ น.ต.น.ต. ผบ. พัน, ผบ. เรือชั้น ๒, ผบ. หมวดบินชั้น ๑ น.ท.น.ท. ผบ. พัน, ผบ. เรือชั้น ๑, ผบ. ฝูงบิน น. อ.- น. อ. พิเศษผบ. กรม, ผบ. หมวดเรือ, ผบ. กองบิน พล. อ. ต. ผบ. พล, ผบ. กองเรือ, ผบ. กอง พลบิน พล. อ. ท. แม่ทัพ

5 ยศ - อัตราเงินเดือน ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ จ. ต. - พ. อ. อ. ( รวมพล อาสาสมัคร ) ๑ ร. ต. ชั้น ๑ - ๒ ๒ ร. ต. ชั้น ๓ - ร. ท. ๓ ร.อ.ร.อ. ๔ น.ต.น.ต. ๕ น.ท.น.ท. ๖ น.อ.น.อ. ๗ น. อ. พิเศษ อันดับ ๑ ๘ น. อ. พิเศษ อันดับ ๒ ๙ พล. อ. ต. - พล. อ. ท. ๑๐ พล. อ. ท. อันดับ ๒ ขึ้นไป ๑๑

6 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งราชการฝ่าย พลเรือน บางตำแหน่งกับตำแหน่งทหาร พ. ศ. ๒๕๑๗ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เทียบเท่า ผู้บัญชาการกอง พล นายอำเภอ หรือหัวหน้าเขต ( ชั้นเอก ) เทียบเท่าผู้บังคับการกรม นายอำเภอ หรือหัวหน้าเขต ( ชั้นโท ) เทียบเท่าผู้บังคับกองพัน


ดาวน์โหลด ppt การเทียบ ตำแหน่ง. วัตถุประสงค์ • วางหลักเกณฑ์การเทียบ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ระหว่างข้าราชการทหาร ด้วยกัน • ระหว่างข้าราชการทหาร กับข้าราชการพลเรือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google