งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเกมซ่อนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) ในวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเกมซ่อนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) ในวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเกมซ่อนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) ในวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการ บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู โดย นางสาววลัยลักษณ์ ทองสอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาในการวิจัย การพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับศัพท์ ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่าง ยิ่ง ถ้าผู้เรียนสามารถสะกดคำศัพท์ บอก ความหมาย และออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง จะช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มพูนความสามารถพื้นฐาน ทาง ภาษาอังกฤษของตนให้ดียิ่งขึ้นได้ เกม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสอดแทรก เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย สามารถจูงใจให้นักเรียน เรียนรู้ ด้วยความสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนไม่ต้อง บังคับและนักเรียนก็ได้โดยไม่รู้ตัว นอกจากนั้นเกมจะช่วยให้นักเรียนมีความ เชื่อมั่นในตนเอง รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์ของเกม จึงได้คิด เกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) ในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ขึ้นมาเพื่อดึงดูดความ สนใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้เกม ซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อเกมซ่อน คำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search)

4 กรอบแนวคิดการวิจัย เกมซ่อน คำศัพท์ ภาษาอังกฤ ษ มหาสนุก (Word Search) ความพึงพอใจ ของนักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการจดจำ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

5 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้าน ครูระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขางานการบัญชี จำนวน 65 คน ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ทำ การเลือกห้องเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน โดย ใช้วิธีการเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) ได้กลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 20 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย เกมซ่อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 3

7 สรุปผลการวิจัย 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางด้านการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่ม ตัวอย่างหลังการเรียนด้วยเกมซ่อน คำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยเกมซ่อน คำศัพท์ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) 2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูมีความพึงพอใจต่อ การเรียนด้วยเกมซ่อนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) อยู่ในระดับดีมาก

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. ผู้เรียนชอบเกมที่เปิดโอกาสให้ค้นคว้า ข้อมูลด้วยตนเอง 2. เกมนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ ทางภาษาอังกฤษไปใช้ได้ในชีวิตจริง

9 ข้อเสนอแนะสำหรับการ วิจัยครั้งต่อไป 2. ควรมี การศึกษาการ ใช้เกม ภาษาอังกฤษ กับวิชาอื่นๆ บ้าง เช่นการ บัญชีการขาย คอมพิวเตอร์ 1. ผู้สอนควรมี ความสามารถ ในการควบคุม เวลาและการ จัดการ ห้องเรียนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเกมซ่อนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษมหาสนุก (Word Search) ในวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google