งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนด การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากระดับกรมสู่หน่วยงานและบุคคล ปี 2556 ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขั้นตอนดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมิน 1.กำหนดกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนด การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากระดับกรมสู่หน่วยงานและบุคคล ปี 2556 ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขั้นตอนดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมิน 1.กำหนดกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนด การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากระดับกรมสู่หน่วยงานและบุคคล ปี 2556 ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขั้นตอนดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมิน 1.กำหนดกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 2.ทำแผนภาพ (Flow Chart) แสดงความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 3.สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ กรอบการประเมินผล 4.ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและมีการรายงานผลการดำเนินงาน ตามกรอบแนวทาง /แผนภาพที่กำหนด 5.สรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทาง ที่กำหนด 30 กันยายน 2556

2 กรอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ระดับกรม ระดับ หน่วยงาน ระดับ บุคคล งานตามภารกิจหลัก (ที่สนับสนุน การบรรลุยุทธศาสตร์ ของกรมและหน่วยงาน) งานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ ตัวชี้วัดในระดับบุคคล ตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯ ของหน่วยงาน บทบาท หน้าที่และ ความรับผิดชอบ ตามพันธกิจของกรม พื้นฐาน ผู้รับบริการ ภาคีเครือข่าย กระบวนการ แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรม พัฒนาองค์กร ประสิทธิผล คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ งานตามคำรับรองฯ กำหนดนโยบาย กฎหมาย ผลิต และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาระบบHP+Env. กำหนดนโยบาย กฎหมาย ผลิต และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาระบบHP+Env. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน พัฒนาองค์กร ประสิทธิผล คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ งานตามคำรับรองฯหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการกรมอนามัย บทบาท หน้าที่ของ หน่วยงานที่สนับสนุน การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ของกรม ตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน งานสนับสนุน ของหน่วยงาน 1

3 คนกรมอนามัยรู้ / เข้าใจ และ ร่วมดำเนินการ ยุทธศาสตร์กรมอนามัย ยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่าย สามารถทำงานได้ มีกระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างแผน ยุทธศาสตร์กรมอนามัยกับ ยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (เราอยู่ส่วนไหนของกรม) คน กพร. ต้องเก่ง ดี และมี ความสุข ประชาชน กระบวนการทำงานของกรม คือ ระบบงานต่าง ๆ หน่วยงานในกรมอนามัย ภาคี / เครือข่า ย ส่วนราชการนอกกรม อปท. สสจ. สสอ. พัฒนา องค์กร ผู้รับบริ การ กระบวนการ วิสัยทัศน์ กระบวนการทำงานของ กพร. หน่วยงาน เจ้าภาพ ผู้บริหาร กพร.สธ. พัฒนา องค์กร ผู้รับบริการคนกรมอนามัย ภาคี/ เครือข่าย กระบวนการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่เครือข่ายกรมอนามัย มุ่งพัฒนาคุณภาพระบบราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อธิบาย : งานตามบทบาท หน้าที่ของ กพ ร. สนับสนุนการ บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ ของกรม ใน ระดับล่าง

4 ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน กพร. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน พัฒนาองค์กร ประสิทธิผล คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ คำรับรองฯหน่วยงาน บทบาท หน้าที่ของ หน่วยงานที่สนับสนุน การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ของกรม งานตัวชี้วัดของกรมอนามัยใน บทบาทเจ้าภาพ/ผู้ประสาน งานตัวชี้วัดของ กพร.งานตามบทบาทหน้าที่ ของ กพร. งานภารกิจสนับสนุน K8 -การเรียนรู้และรับฟัง C/SH การพัฒนาเครือข่าย กพร. K3 -การปราบปรามการทุจริต งานนโยบายและแผน การสื่อสาร ปชส.ภายใน ความเสมอภาคหญิงชาย การประเมินบุคคล ควบคุมภายใน+กระบวนการ การจัดทำคำรับรองฯ ระดับกรม การจัดทำคำรับรองฯ หน่วยงาน+กพร. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภายนอก งานพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ KPI8.1: ลักษณะสำคัญขององค์กร KPI10 : พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ KPI11 : ข้อเสนอสร้างความโปร่งใส การทบทวนบทบาทและโครงสร้างกรม KPI4 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ KPI7 : ปรับปรุงกระบวนการ การวิจัยการบรรลุวิสัยทัศน์กรมอนามัย การพัสดุ ประสานร่วมกิจกรรม การเงิน บัญชี สนับสนุนการจัดประชุม เลขานุการ ผอ.กพร. สารบรรณ การเจ้าหน้าที่ การประหยัดพลังงาน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ K4 -การเบิกจ่ายงาบประมาณ K5 -งานตามเป้าหมายผลผลิต K6 -การประหยัดพลังงาน K7 -การถ่ายทอดเป้าหมาย K9 -การรายงานข้อมูลในDOC K10- พัฒนาบุคลากร กพร. แผนภาพ ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงาน 2

5 การมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สิทธิ์ชัย ทะนง นงลักษณ์ ชวาลไพบูลย์ รุ่งนภา เยี่ยมสาคร พันตรี วิเศษธนวัฒน์ วารินทร์ แช่มฉ่ำ ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น หนึ่งฤทัย มาตเลิง ครรชิต รักสัจจะ ทิวาวรรณ หวังสุข ปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง ละออตา ไกรลาศ การจัดทำคำรับรองฯ ระดับกรม การจัดทำคำรับรองฯ หน่วยงาน+กพร. งานนโยบายและแผน การเรียนรู้และรับฟัง C/SH การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภายนอก การทบทวนบทบาทและโครงสร้างกรม ควบคุมภายใน + จัดการกระบวนการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กพร. + KM การพัฒนาเครือข่าย กพร.กรมอนามัย งานพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภายใน KPI4 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ KPI7 : ปรับปรุงกระบวนการ KPI8.1: ลักษณะสำคัญขององค์กร KPI10 : พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ KPI11 : ข้อเสนอสร้างความโปร่งใส การปราบปรามการทุจริต ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การวิจัยการบรรลุวิสัยทัศน์กรมอนามัย การพัสดุ ประสานการร่วมกิจกรรมกับหน่วยต่างๆ การเงิน บัญชี สนับสนุนการจัดประชุม การประเมินบุคคล เลขานุการ ผอ.กพร. สารบรรณ การเจ้าหน้าที่ การประหยัดพลังงาน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ แผนภาพ ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่บุคคล 2

6 ในการประชุม กพร.ครั้งที่8/2555 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุม ได้มีการ พิจารณางานทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และมอบหมายงานให้บุคลากรแต่ละ คนรับผิดชอบ โดยการพิจารณาและตกลงร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามไฟล์ “แผนงาน 2556.xls” ที่แนบ 3. สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกรอบการประเมินผล 4. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและมีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามกรอบแนวทาง /แผนภาพที่กำหนด กพร.มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยการประชุมหน่วยงาน ประจำเดือน และได้มีการปรับแผนปฏิบัติการ ตามสถานการณ์ รายงานการประชุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ตามไฟล์ “3.ประชุม กพร._ติดตามผลงาน6เดือน”

7 5. สรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบ แนวทางที่กำหนด ภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์หลักของกรม มี ลักษณะเป็นกระบวนงานสนับสนุนในมิติการจัดการกระบวนการและการพัฒนาองค์กร จึงไม่สามารถวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากประเด็นยุทธศาสตร์ของ กรมได้โดยตรง กพร.วิเคราะห์กระบวนการทำงาน โดยตั้งต้นจากบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย โดย กระบวนการสร้างคุณค่าของ กพร. แบ่งเป็น 2 ลักษณะงานคือ 1)วางระบบและขับเคลื่อนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายโดยกระบวนการจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมและหน่วยงาน 2)ดำเนินการในบทบาทเจ้าภาพตัวชี้วัดบางตัวของกรมอนามัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์การประเมิน กพร.นำงานตามกระบวนงานสร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุนทั้งหมด ของหน่วยงานมาพิจารณาและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ ตามแผนภูมิ ซึ่งมีข้อดี คือ การคลี่งานทั้งหมดของหน่วยงานแสดงให้เห็นความชัดเจนและแบ่งความ รับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม บุคลากรทุกคนรู้และเข้าใจว่าตัวเองอยู่ ส่วนไหนขององค์กร


ดาวน์โหลด ppt การกำหนด การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากระดับกรมสู่หน่วยงานและบุคคล ปี 2556 ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขั้นตอนดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมิน 1.กำหนดกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google