งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนด การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนด การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนด การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
จากระดับกรมสู่หน่วยงานและบุคคล ปี 2556 ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขั้นตอนดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมิน กำหนดกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ทำแผนภาพ (Flow Chart) แสดงความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบการประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและมีการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง /แผนภาพที่กำหนด สรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางที่กำหนด 30 กันยายน 2556

2 1 กรอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล
แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรม งานตามคำรับรองฯ บทบาท หน้าที่และ ความรับผิดชอบ ตามพันธกิจของกรม ผู้รับบริการ ประสิทธิผล ระดับกรม ภาคีเครือข่าย คุณภาพบริการ กระบวนการ ประสิทธิภาพ กำหนดนโยบาย กฎหมาย ผลิต และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาระบบHP+Env. พื้นฐาน พัฒนาองค์กร งานตามคำรับรองฯหน่วยงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน ประสิทธิผล บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่สนับสนุน การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรม คุณภาพบริการ ระดับ หน่วยงาน ประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นพิเศษ งานตามภารกิจหลัก (ที่สนับสนุน การบรรลุยุทธศาสตร์ ของกรมและหน่วยงาน) งานสนับสนุน ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯ ของหน่วยงาน ระดับ บุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล

3 ยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัยกับยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ยุทธศาสตร์กรมอนามัย วิสัยทัศน์ (เราอยู่ส่วนไหนของกรม) ผู้รับบริการ ประชาชน ภาคี/เครือข่าย ส่วนราชการนอกกรม อปท. สสจ. สสอ. ยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการ กระบวนการทำงานของกรม คือระบบงานต่าง ๆ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่เครือข่ายกรมอนามัย มุ่งพัฒนาคุณภาพระบบราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาองค์กร หน่วยงานในกรมอนามัย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ผู้รับบริการ คนกรมอนามัย คนกรมอนามัยรู้ /เข้าใจ และร่วมดำเนินการ ภาคี/ เครือข่าย หน่วยงาน เจ้าภาพ ผู้บริหาร กพร.สธ. ภาคีเครือข่าย สามารถทำงานได้ อธิบาย : งานตามบทบาทหน้าที่ของ กพร.สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรม ในระดับล่าง กระบวนการ กระบวนการทำงานของ กพร. มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา องค์กร คน กพร.ต้องเก่ง ดี และมีความสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

4 2 ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน กพร.
แผนภาพ ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน กพร. คำรับรองฯหน่วยงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่สนับสนุน การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรม ประสิทธิผล คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร งานตามบทบาทหน้าที่ ของ กพร. งานตัวชี้วัดของกรมอนามัยในบทบาทเจ้าภาพ/ผู้ประสาน งานตัวชี้วัดของ กพร. K3 -การปราบปรามการทุจริต K4 -การเบิกจ่ายงาบประมาณ การจัดทำคำรับรองฯ ระดับกรม KPI10 : พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ K5 -งานตามเป้าหมายผลผลิต การจัดทำคำรับรองฯ หน่วยงาน+กพร. KPI8.1: ลักษณะสำคัญขององค์กร K6 -การประหยัดพลังงาน การทบทวนบทบาทและโครงสร้างกรม KPI11 : ข้อเสนอสร้างความโปร่งใส K7 -การถ่ายทอดเป้าหมาย การวิจัยการบรรลุวิสัยทัศน์กรมอนามัย KPI7 : ปรับปรุงกระบวนการ K8 -การเรียนรู้และรับฟัง C/SH การพัฒนาเครือข่าย กพร. KPI4 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ K9 -การรายงานข้อมูลในDOC งานพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ K10- พัฒนาบุคลากร กพร. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภายนอก งานภารกิจสนับสนุน งานนโยบายและแผน การสื่อสาร ปชส.ภายใน ความเสมอภาคหญิงชาย การประเมินบุคคล ควบคุมภายใน+กระบวนการ การพัสดุ ประสานร่วมกิจกรรม การเงิน บัญชี สนับสนุนการจัดประชุม เลขานุการ ผอ.กพร. สารบรรณ การเจ้าหน้าที่ การประหยัดพลังงาน อาคารสถานที่ ยานพาหนะ

5 2 การมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนภาพ ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่บุคคล การมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นงลักษณ์ ชวาลไพบูลย์ ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ ทิวาวรรณ หวังสุข KPI8.1: ลักษณะสำคัญขององค์กร งานนโยบายและแผน การเงิน บัญชี KPI7 : ปรับปรุงกระบวนการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กพร. + KM สนับสนุนการจัดประชุม การวิจัยการบรรลุวิสัยทัศน์กรมอนามัย KPI10 : พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ การประเมินบุคคล เลขานุการ ผอ.กพร. รุ่งนภา เยี่ยมสาคร นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น ปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง KPI4 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การจัดทำคำรับรองฯ ระดับกรม การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภายใน การปราบปรามการทุจริต การพัฒนาเครือข่าย กพร.กรมอนามัย การพัสดุ การเรียนรู้และรับฟัง C/SH ประสานการร่วมกิจกรรมกับหน่วยต่างๆ พันตรี วิเศษธนวัฒน์ หนึ่งฤทัย มาตเลิง ละออตา ไกรลาศ การทบทวนบทบาทและโครงสร้างกรม การจัดทำคำรับรองฯ หน่วยงาน+กพร. สารบรรณ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย งานพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ การเจ้าหน้าที่ การประหยัดพลังงาน ครรชิต รักสัจจะ วารินทร์ แช่มฉ่ำ สิทธิ์ชัย ทะนง การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ภายนอก ควบคุมภายใน + จัดการกระบวนการ อาคารสถานที่ KPI11 : ข้อเสนอสร้างความโปร่งใส ยานพาหนะ

6 3. สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบถึงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบการประเมินผล
ในการประชุม กพร.ครั้งที่8/2555 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุม ได้มีการพิจารณางานทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และมอบหมายงานให้บุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบ โดยการพิจารณาและตกลงร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามไฟล์ “แผนงาน2556.xls” ที่แนบ 4. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและมีการรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง /แผนภาพที่กำหนด กพร.มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยการประชุมหน่วยงาน ประจำเดือน และได้มีการปรับแผนปฏิบัติการ ตามสถานการณ์ รายงานการประชุม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ตามไฟล์ “3.ประชุม กพร._ติดตามผลงาน6เดือน”

7 5. สรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางที่กำหนด
ภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์หลักของกรม มีลักษณะเป็นกระบวนงานสนับสนุนในมิติการจัดการกระบวนการและการพัฒนาองค์กร จึงไม่สามารถวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมได้โดยตรง กพร.วิเคราะห์กระบวนการทำงาน โดยตั้งต้นจากบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย โดยกระบวนการสร้างคุณค่าของ กพร. แบ่งเป็น 2 ลักษณะงานคือ 1)วางระบบและขับเคลื่อนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายโดยกระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมและหน่วยงาน 2)ดำเนินการในบทบาทเจ้าภาพตัวชี้วัดบางตัวของกรมอนามัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน กพร.นำงานตามกระบวนงานสร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุนทั้งหมดของหน่วยงานมาพิจารณาและมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ ตามแผนภูมิ ซึ่งมีข้อดีคือ การคลี่งานทั้งหมดของหน่วยงานแสดงให้เห็นความชัดเจนและแบ่งความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามความเหมาะสม บุคลากรทุกคนรู้และเข้าใจว่าตัวเองอยู่ส่วนไหนขององค์กร


ดาวน์โหลด ppt การกำหนด การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google