งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
วิสัยทัศน์ ตสน. “เป็นหน่วยงานที่สร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาตามมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน สู่มืออาชีพ ประสิทธิผล 1.ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำเร็จตามแผนที่กำหนด 2.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ การให้บริการ คุณภาพ 3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART) 4.การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ประสิทธิภาพ 6.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) การพัฒนา องค์การ 7.ฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet/Intranet

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3 ประสิทธิผล การให้บริการ คุณภาพ ประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์การ
1.ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำเร็จตามแผนที่กำหนด 1.ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน – 32% Owner น.ส.ดุษฏี / นายสกลรัตน์ / น.ส.วินิญาณ์ ประสิทธิผล 2.– จำนวนวันเฉลี่ยที่บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ – 8% 2.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ Owner น.ส.พรพรรณ /น.ส.สุพัญณีย์/นายสกลรัตน์ *ค่าคะแนนภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองฯระดับกรม(2มิติ)10% 3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (KPI กรม) – 10% R= น.ส.พรพรรณ การให้บริการ คุณภาพ 4.การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 4.ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด – 10% O/R= สุฑารัตน์ ประสิทธิภาพ 5.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART) 5.ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)– 10% O/R น.ส.พรพรรณ 6.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) 6.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล– 10% o= น.ส.พรพรรณ การพัฒนา องค์การ 7.ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet/Intranet – 10% 7.ฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet/Intranet o= น.ส.ดุษฎี


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google