งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กรมบัญชีกลางและสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพ คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กรมบัญชีกลางและสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพ คุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กรมบัญชีกลางและสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล วิสัยทัศน์ ตสน. “เป็นหน่วยงานที่สร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาตามมาตรฐานและจริยธรรมการ ตรวจสอบภายใน” พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน สู่มืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 1.ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในสำเร็จตาม แผนที่กำหนด 6.บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนาตามแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล(IDP) 3.ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 4.การจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิตของ หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ กำหนด 7.ฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการ นำเข้าระบบ Internet/Intranet 2.บุคลากรได้รับการ พัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ 5.การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตาม แผน (ในระบบ SMART)

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล 1.ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในสำเร็จ ตามแผนที่กำหนด 1.ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ภายใน – 32% 4.ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานตาม เกณฑ์ที่กำหนด – 10% 6.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล– 10% 6.บุคลากร กลุ่มเป้าหมายได้รับการ พัฒนาตามแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคล (IDP) 3.ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (KPI กรม) – 10% 5.ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)– 10% Owner น.ส.ดุษฏี / นายสกล รัตน์ / น.ส.วินิญาณ์ R= น.ส.พรพรรณ O/R= สุฑารัตน์ O/R น.ส.พรพรรณ o= น.ส.พรพรรณ 2.บุคลากรได้รับการ พัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ 2.– จำนวนวันเฉลี่ยที่บุคลากรของ กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการ พัฒนาความรู้ – 8% Owner น.ส.พรพรรณ /น.ส. สุพัญณีย์/นายสกลรัตน์ 4.การจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิตของ หน่วยงานตามเกณฑ์ที่ กำหนด 5.การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART) 7.ฐานข้อมูลที่จำเป็นมี การนำเข้าระบบ Internet/Intranet 7.ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการ นำเข้าระบบ Internet/Intranet – 10% o= น.ส.ดุษฎี *ค่าคะแนนภาพรวมตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯระดับกรม(2มิติ)10%


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กรมบัญชีกลางและสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพ คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google