งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานและการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานและการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานและการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

2 หัวข้อนำเสนอ ความเป็นมาของการพัฒนาระบบราชการ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย กลไกการดำเนินการของกรมอนามัย คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  การรายงานและการประเมินผล  การกระจายค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กรมอนามัย ให้หน่วยงาน รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล โดยเจ้าภาพตัวชี้วัด 2 - 9 25 ก.พ.57 13.00 น. 26 ก.พ.57 09.00 น. 25 ก.พ.57 10.30 น. แนวทางการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย

3 การรายงานผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน 2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน /มาตรการที่ได้ดำเนินการ 3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน ประเด็นการประเมินน้ำหนักคะแนนเต็มคะแนนได้ 5) หลักฐานอ้างอิง (ระบุรายชื่อเอกสาร และนำหลักฐานทั้งหมดขืนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) ผู้รายงาน......................................... โทรศัพท์..................... 3

4 1.การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน 1.การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน 3. การประหยัดพลังงาน 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ช่องทาง/เวลาส่งรายงาน SAR ตามคำรับรองฯ 4 ระบบ DOC กรมอนามัย ระบบ e-report.energy 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การป้องกัน/ปราบปรามการทุจริต ระบบ GFMIS 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่า 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 30 ก.ย. ความพึงพอใจ/เรื่องร้องเรียน e-mail /หนังสือส่ง สลก. ความพึงพอใจ/เรื่องร้องเรียน e-mail /หนังสือส่ง สลก. วันที่ 25 ทุกเดือน เรื่องร้องเรียนจริยธรรม ขรก. ภายใน10วัน 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 30 ก.ย.

5 หน้าเว็บ DOC การรายงานผลงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการองหน่วยงาน ในระบบ DOC กรมอนามัย การรายงานผลงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการองหน่วยงาน ในระบบ DOC กรมอนามัย

6 คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน รายงานคำรับรอง

7 คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

8 รายงานคำรับรอง

9 การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) หน่วยงานเจ้าภาพ ประเมินผลจากรายงาน ประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานที่ส่ง ตามระบบรายงาน หน่วยงานเจ้าภาพ ประเมินผลจากรายงาน ประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานที่ส่ง ตามระบบรายงาน การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและ บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรกรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือ ปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้าง คุณค่าของกรมอนามัย การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและ บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรกรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือ ปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้าง คุณค่าของกรมอนามัย การตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 9

10 การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (30หน่วยงาน) การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (30หน่วยงาน) 1.กพร.จัดเวทีนำเสนอผลงาน ตามตัวชี้วัด ให้หน่วยงาน นำเสนอ 15-20 นาที ระยะเวลา 2 วัน เดือนตุลาคม 2557 2.กพร.รวบรวม ตรวจสอบ หลักฐานอ้างอิง 3.กรรมการพัฒนาระบบ ราชการพิจารณาเห็นชอบ คะแนน 1.กพร.จัดเวทีนำเสนอผลงาน ตามตัวชี้วัด ให้หน่วยงาน นำเสนอ 15-20 นาที ระยะเวลา 2 วัน เดือนตุลาคม 2557 2.กพร.รวบรวม ตรวจสอบ หลักฐานอ้างอิง 3.กรรมการพัฒนาระบบ ราชการพิจารณาเห็นชอบ คะแนน การตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็นภาพการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกัน สามารถนำไปกำหนดตัวชี้วัดที่ เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กรในปีต่อไป ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็นภาพการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกัน สามารถนำไปกำหนดตัวชี้วัดที่ เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กรในปีต่อไป เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2-9 นำเสนอผล การดำเนินงานในภาพรวมของ กรม อนามัย

11 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองของกรมอนามัย เงินรางวัล สิ่งจูงใจ คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองของหน่วยงาน 11

12 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ระดับกรม ระดับ หน่วยงาน ระดับ บุคคล เป้าหมายตามภารกิจหลัก (ที่สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ ของกรมและหน่วยงาน) งานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ ตัวชี้วัดในระดับบุคคล เป้าหมายตาม คำรับรองฯ ของหน่วยงาน บทบาท หน้าที่และ ความรับผิดชอบ ตามพันธกิจของกรม พื้นฐาน ผู้รับบริการ ภาคีเครือข่าย กระบวนการ แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรม พัฒนาองค์กร ประสิทธิผล คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ งานตามคำรับรองฯ กำหนดนโยบาย กฎหมาย ผลิต และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาระบบHP+Env. กำหนดนโยบาย กฎหมาย ผลิต และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาระบบHP+Env. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน พัฒนาองค์กร ประสิทธิผล คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ งานตามคำรับรองฯหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการกรมอนามัย บทบาท หน้าที่ของ หน่วยงานที่สนับสนุน การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ของกรม ตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน งานสนับสนุน ของหน่วยงาน 12

13 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 02 590 4230 Q&A 13 ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ โทรศัพท์ :089 810 2574 Line ID code : lawan2574


ดาวน์โหลด ppt รายงานและการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google