งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานและการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานและการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานและการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน
ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย ... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

2 หัวข้อนำเสนอ แนวทางการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย
25 ก.พ น. ความเป็นมาของการพัฒนาระบบราชการ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย กลไกการดำเนินการของกรมอนามัย คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 25 ก.พ น. รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล โดยเจ้าภาพตัวชี้วัด 2 - 9 26 ก.พ น. การรายงานและการประเมินผล การกระจายค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกรมอนามัย ให้หน่วยงาน

3 การรายงานผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด
ผู้รายงาน โทรศัพท์ 1) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ประเด็นการประเมิน น้ำหนัก คะแนนเต็ม คะแนนได้ 2) คำชี้แจงการปฏิบัติงาน /มาตรการที่ได้ดำเนินการ 3) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน 4) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 5) หลักฐานอ้างอิง (ระบุรายชื่อเอกสาร และนำหลักฐานทั้งหมดขืนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 3

4 ช่องทาง/เวลาส่งรายงาน SAR ตามคำรับรองฯ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบ GFMIS 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 30 ก.ย. 3. การประหยัดพลังงาน ระบบ e-report.energy 4. การป้องกัน/ปราบปรามการทุจริต เรื่องร้องเรียนจริยธรรม ขรก. ภายใน10วัน 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจ/เรื่องร้องเรียน /หนังสือส่ง สลก. วันที่ 25 ทุกเดือน 7. การรายงานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 30 ก.ย. ระบบ DOC กรมอนามัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า 4

5 การรายงานผลงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการองหน่วยงาน
ในระบบ DOC กรมอนามัย หน้าเว็บ DOC

6 คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน
รายงานคำรับรอง

7 คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

8 รายงานคำรับรอง

9 การตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ
การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย หน่วยงานเจ้าภาพ ประเมินผลจากรายงาน ประเมินตนเอง (SAR) และหลักฐานที่ส่ง ตามระบบรายงาน การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต 9

10 การตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ
การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (30หน่วยงาน) กพร.จัดเวทีนำเสนอผลงานตามตัวชี้วัด ให้หน่วยงาน นำเสนอ นาที ระยะเวลา 2 วัน เดือนตุลาคม 2557 กพร.รวบรวม ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง กรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาเห็นชอบคะแนน ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็นภาพการพัฒนาระบบราชการร่วมกัน สามารถนำไปกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในปีต่อไป เจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2-9 นำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของ กรมอนามัย 10

11 คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองของกรมอนามัย
เงินรางวัล สิ่งจูงใจ คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองของกรมอนามัย คะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองของหน่วยงาน 11

12 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล
แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรม งานตามคำรับรองฯ บทบาท หน้าที่และ ความรับผิดชอบ ตามพันธกิจของกรม ผู้รับบริการ ประสิทธิผล ระดับกรม ภาคีเครือข่าย คุณภาพบริการ กระบวนการ ประสิทธิภาพ กำหนดนโยบาย กฎหมาย ผลิต และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาระบบHP+Env. พื้นฐาน พัฒนาองค์กร งานตามคำรับรองฯหน่วยงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน ประสิทธิผล บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่สนับสนุน การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรม คุณภาพบริการ ระดับ หน่วยงาน ประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นพิเศษ เป้าหมายตามภารกิจหลัก (ที่สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ ของกรมและหน่วยงาน) เป้าหมายตาม คำรับรองฯ ของหน่วยงาน งานสนับสนุน ของหน่วยงาน ระดับ บุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล 12

13 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
Q&A กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ โทรศัพท์ : Line ID code : lawan2574 13


ดาวน์โหลด ppt รายงานและการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google