งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์

2 2 กรอบการนำเสนอ ● ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ● การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผน ปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน ● การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน ● การรายงานผลการปฏิบัติงาน

3 3 การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล 70 60 1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการของกระทรวง 20 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ราชการกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 10 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการของกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 10 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ/ตัวชี้วัดตามภารกิจของ สมอ. 20

4 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล 70 60 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการของกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 10 1.การเสริมสร้าง ขีดความ สามารถในการ แข่งขันของ ธุรกิจ อุตสาหกรรม 1.ผู้ประกอบการได้รับ การพัฒนาและ เสริมสร้างขีด ความสามารถให้แข่งขัน ได้ในระดับสากล 2. ธุรกิจอุตสาหกรรมใน กลุ่มสาขาอุตสาหกรรม เป้าหมายได้รับการ พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในตลาดโลก 3.1ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการ ที่มีผลิตภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 5-15 2. การพัฒนา ธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ ยั่งยืน 1. อุตสาหกรรมชุมชน ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องเพื่อผลิตสินค้า ให้ได้มาตรฐานและ สามารถดำเนินอย่าง ยั่งยืน 3.2ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เทียบกับจำนวนผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ได้รับการตรวจ 596.0898.08 การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน

5 5 ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล 70 60 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ / ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ สมอ. 20 1 พัฒนา มาตรฐานที่ สามารถ ตอบสนอง ความต้องการ ของทุกภาค ส่วนและได้รับ การยอมรับ 1.1 มาตรฐานที่ กำหนด สอดคล้องและ ทันกับความ ต้องการ 1.2 มาตรฐานมี ความทันสมัย 1.3 กระบวนการ กำหนด มาตรฐานมีความ รวดเร็ว 4.1ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตาม แผนแม่บท 1067.6078 การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน

6 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล 70 60 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ / ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ สมอ. 20 2 พัฒนาระบบ การตรวจสอบ และรับรองให้ สอดคล้องกับ แนวทางสากล 2.1 ผลการ ตรวจสอบและ รับรองได้รับ การยอมรับ อย่าง กว้างขวางและ ลดความ ซ้ำซ้อน 2.2 ผู้บริโภค ได้รับความเป็น ธรรมและมี ความปลอดภัย 4.2จำนวนระบบงานที่ขยายขอบข่ายการ รับรองเพิ่มขึ้น 5-3 ระบบ การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน

7 7 ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล 70 60 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ / ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ สมอ. 20 3 สร้างความ ตระหนักใน ความสำคัญของ การมาตรฐาน แก่ภาครัฐ ธุรกิจ และสังคม 3.1 ทุกภาคส่วนมี ความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการ ดำเนินงานด้าน การมาตรฐาน สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ 4.3จำนวนมาตรฐานที่มีผู้ยื่นคำขอ5660666 การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน

8 8 รายละเอียดตัวชี้วัดและ เกณฑ์การให้คะแนน

9 9 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่มีผลิตภาพ ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ( ร้อยละ 4) ( เป็นตัวชี้วัดร่วมกับ กสอ.) คำอธิบาย : สมอ. วัดผลสำเร็จจากร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับ การพัฒนายกระดับ การผลิตและการจัดการตามมาตรฐานสากล และ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วสามารถ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ ให้มีผลิตภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น คำนิยาม : ผลิตภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาจากดัชนีชี้วัดต่างๆ ตัวใดตัวหนึ่ง ดังนี้ 1. มีการลดการสูญเสียต่อหน่วยลงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 2. มีการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6 3. มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9 โดยเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ประกอบการมารับบริการหรือเข้า ร่วมกิจกรรมฯ

10 10 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่มีผลิตภาพ ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ( ร้อยละ 4) เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 3.1 ร้อยละของจำนวนสถาน ประกอบการที่มีผลิตภาพในการผลิต เพิ่มสูงขึ้น 57.51012.515 ผลรวมของจำนวนสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาของทั้ง 2 กรมที่มีผลิตภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น x 100 ผลรวมของจำนวนสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาของทั้ง 2 กรม สูตรการ คำนวณ

11 11 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุนเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที ได้รับการตรวจ ( ร้อยละ 3) คำอธิบาย : วัดผลสำเร็จจากร้อยละของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ชุมชนที่ยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ สมอ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การปฏิบัติงานเพื่อให้การรับรองจน เสร็จสิ้น จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งหมด (ราย) x 100 จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจสอบจนเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การรับรอง (ราย) สูตรการ คำนวณ

12 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 12 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุนเทียบกับผลิตภัณฑ์ ชุมชนทีได้รับการตรวจ ( ร้อยละ 3) ตัวชี้วัดระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 3.2 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการตรวจสอบ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ การรับรอง 94.0895.0896.0897.0898.08 เกณฑ์การให้ คะแนน

13 13 ตัวชี้วัดระดับกรม 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ สมอ. คำอธิบาย : สมอ. จะกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ประกอบการตามแผน แม่บทด้านการกำหนดมาตรฐาน (2554- 2558) ประจำปี 2555 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของการกำหนด มาตรฐานตามแผนแม่บท สูตรการคำนวณ จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดในปี 2555 X 100 จำนวนมาตรฐานในแผนแม่บทด้านการกำหนดมาตรฐาน ปี 2555

14 14 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 58 ระดับ 2 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 63 ระดับ 3 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 68 ระดับ 4 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 73 ระดับ 5 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 78 ตัวชี้วัดระดับกรม

15 15 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1- 2- 3 การขยายขอบข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 1 ระบบ 4 การขยายขอบข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 2 ระบบ 5 การขยายขอบข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 3 ระบบ ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวนระบบงานที่ขยายขอบข่าย การรับรองเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดระดับกรม คำอธิบาย : ระบบงาน หมายถึง ระบบงานตาม มาตรฐานสากลที่ สมอ. มีความพร้อมให้การ รับรองเพิ่มขึ้นจากที่ให้บริการเดิม

16 ตัวชี้วัดระดับกรม ตัวชี้วัดที่ 4.3 จำนวนมาตรฐานที่มีผู้ยื่นคำ ขอ 16 คำอธิบาย : มาตรฐานที่มีผู้มายื่นคำขอ หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานแล้วเสร็จและมี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับใบอนุญาต ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 654 มาตรฐาน 2 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 657 มาตรฐาน 3 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 660 มาตรฐาน 4 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 663 มาตรฐาน 5 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 666 มาตรฐาน

17 17 การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานระดับสำนัก ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เป้าหมาย ปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน มอบหมาย หน่วยงาน รับผิดชอบ 12345 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล 70 60 1.ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวง 20 1.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง 15 1.2 ระดับความสำเร็จในการ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ / พิเศษ ของรัฐบาล 5 2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่ มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 10

18 18 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เป้าหมาย ปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน มอบหมาย หน่วยงาน รับผิดชอบ 12345 ● การประเมินประสิทธิผล60 3ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม ภารกิจ 10 3.1 ร้อยละของจำนวนสถาน ประกอบการที่มีผลิตภาพในการ ผลิตเพิ่มสูงขึ้น (วัดผู้เข้าร่วม โครงการ TLC และผู้ได้รับการ รับรอง มผช.) 51557.51012.515สบช. สสพ. สบย. 3.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชุนเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้รับการตรวจ 598.08 94.0895.0896.0897.0898.08 สบช. 4ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ หลักของ สมอ. 20 4.1 ร้อยละของการกำหนด มาตรฐานตามแผนแม่บท 10785863687378สบ.1-4 สรบ. สพค. การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานระดับสำนัก

19 19 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เป้าหมาย ปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน มอบหมาย หน่วยงาน รับผิดชอบ 12345 ● การประเมินประสิทธิผล 60 4.2 จำนวนระบบงานที่ขยาย ขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้น 53--123สรบ. 4.3 จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มายื่น คำขอ 5666654657660663666สบ.1-4 สสพ. ● การประเมินคุณภาพ 10 5ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ( ผู้ได้รับการ รับรอง มอก., รับรองระบบงาน รับรอง มผช.) 7856570758085สบย. 6ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้กำหนดนโยบาย 3856570758085สบย. การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานระดับสำนัก

20 20 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เป้าหมาย ปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน มอบหมาย หน่วยงาน รับผิดชอบ 12345 มิติภายใน ● การประเมินประสิทธิภาพ 30 15 7ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5512345สบก. 8ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 5958587.59092.595ทุกสำนัก 9ระดับความสำเร็จของปริมาณ ผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ เป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร งบประมาณรายจ่าย 510080859095100สบ.1-4 สรบ. สพค. สบช. สสพ. สบป. สบย. ● การพัฒนาองค์กร15 10ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร 5512345ทุกสำนัก 11ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ 5512345สบย. 12ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 5512345ทุกสำนัก การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานระดับสำนัก


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google