งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ นำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์

2 2 กรอบการนำเสนอ ● ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ● การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผน ปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน ● การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน ● การรายงานผลการปฏิบัติงาน

3 3 การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการของกระทรวง ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ราชการกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการของกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ/ตัวชี้วัดตามภารกิจของ สมอ. 20

4 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการของกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 10 1.การเสริมสร้าง ขีดความ สามารถในการ แข่งขันของ ธุรกิจ อุตสาหกรรม 1.ผู้ประกอบการได้รับ การพัฒนาและ เสริมสร้างขีด ความสามารถให้แข่งขัน ได้ในระดับสากล 2. ธุรกิจอุตสาหกรรมใน กลุ่มสาขาอุตสาหกรรม เป้าหมายได้รับการ พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในตลาดโลก 3.1ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการ ที่มีผลิตภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น การพัฒนา ธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ ยั่งยืน 1. อุตสาหกรรมชุมชน ได้รับการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องเพื่อผลิตสินค้า ให้ได้มาตรฐานและ สามารถดำเนินอย่าง ยั่งยืน 3.2ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เทียบกับจำนวนผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ได้รับการตรวจ การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน

5 5 ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ / ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ สมอ พัฒนา มาตรฐานที่ สามารถ ตอบสนอง ความต้องการ ของทุกภาค ส่วนและได้รับ การยอมรับ 1.1 มาตรฐานที่ กำหนด สอดคล้องและ ทันกับความ ต้องการ 1.2 มาตรฐานมี ความทันสมัย 1.3 กระบวนการ กำหนด มาตรฐานมีความ รวดเร็ว 4.1ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตาม แผนแม่บท การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน

6 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ / ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ สมอ พัฒนาระบบ การตรวจสอบ และรับรองให้ สอดคล้องกับ แนวทางสากล 2.1 ผลการ ตรวจสอบและ รับรองได้รับ การยอมรับ อย่าง กว้างขวางและ ลดความ ซ้ำซ้อน 2.2 ผู้บริโภค ได้รับความเป็น ธรรมและมี ความปลอดภัย 4.2จำนวนระบบงานที่ขยายขอบข่ายการ รับรองเพิ่มขึ้น 5-3 ระบบ การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน

7 7 ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ผลงาน ปี 2554 เป้าหมาย ปี 2555 มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ / ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ สมอ สร้างความ ตระหนักใน ความสำคัญของ การมาตรฐาน แก่ภาครัฐ ธุรกิจ และสังคม 3.1 ทุกภาคส่วนมี ความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการ ดำเนินงานด้าน การมาตรฐาน สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ 4.3จำนวนมาตรฐานที่มีผู้ยื่นคำขอ การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรสู่แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดตามแผน

8 8 รายละเอียดตัวชี้วัดและ เกณฑ์การให้คะแนน

9 9 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่มีผลิตภาพ ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ( ร้อยละ 4) ( เป็นตัวชี้วัดร่วมกับ กสอ.) คำอธิบาย : สมอ. วัดผลสำเร็จจากร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับ การพัฒนายกระดับ การผลิตและการจัดการตามมาตรฐานสากล และ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วสามารถ พัฒนาอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ ให้มีผลิตภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น คำนิยาม : ผลิตภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาจากดัชนีชี้วัดต่างๆ ตัวใดตัวหนึ่ง ดังนี้ 1. มีการลดการสูญเสียต่อหน่วยลงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 2. มีการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 6 3. มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 9 โดยเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ประกอบการมารับบริการหรือเข้า ร่วมกิจกรรมฯ

10 10 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่มีผลิตภาพ ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ( ร้อยละ 4) เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ ร้อยละของจำนวนสถาน ประกอบการที่มีผลิตภาพในการผลิต เพิ่มสูงขึ้น ผลรวมของจำนวนสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาของทั้ง 2 กรมที่มีผลิตภาพในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น x 100 ผลรวมของจำนวนสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาของทั้ง 2 กรม สูตรการ คำนวณ

11 11 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุนเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที ได้รับการตรวจ ( ร้อยละ 3) คำอธิบาย : วัดผลสำเร็จจากร้อยละของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ชุมชนที่ยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ สมอ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอน การปฏิบัติงานเพื่อให้การรับรองจน เสร็จสิ้น จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งหมด (ราย) x 100 จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจสอบจนเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การรับรอง (ราย) สูตรการ คำนวณ

12 ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ 3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 12 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุนเทียบกับผลิตภัณฑ์ ชุมชนทีได้รับการตรวจ ( ร้อยละ 3) ตัวชี้วัดระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ ร้อยละของผู้ที่ได้รับการตรวจสอบ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ การรับรอง เกณฑ์การให้ คะแนน

13 13 ตัวชี้วัดระดับกรม 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ สมอ. คำอธิบาย : สมอ. จะกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ประกอบการตามแผน แม่บทด้านการกำหนดมาตรฐาน ( ) ประจำปี 2555 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของการกำหนด มาตรฐานตามแผนแม่บท สูตรการคำนวณ จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดในปี 2555 X 100 จำนวนมาตรฐานในแผนแม่บทด้านการกำหนดมาตรฐาน ปี 2555

14 14 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 58 ระดับ 2 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 63 ระดับ 3 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 68 ระดับ 4 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 73 ระดับ 5 ร้อยละของการกำหนดมาตรฐานตามแผนแม่บท = 78 ตัวชี้วัดระดับกรม

15 15 ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน การขยายขอบข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 1 ระบบ 4 การขยายขอบข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 2 ระบบ 5 การขยายขอบข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 3 ระบบ ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวนระบบงานที่ขยายขอบข่าย การรับรองเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดระดับกรม คำอธิบาย : ระบบงาน หมายถึง ระบบงานตาม มาตรฐานสากลที่ สมอ. มีความพร้อมให้การ รับรองเพิ่มขึ้นจากที่ให้บริการเดิม

16 ตัวชี้วัดระดับกรม ตัวชี้วัดที่ 4.3 จำนวนมาตรฐานที่มีผู้ยื่นคำ ขอ 16 คำอธิบาย : มาตรฐานที่มีผู้มายื่นคำขอ หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานแล้วเสร็จและมี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับใบอนุญาต ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 654 มาตรฐาน 2 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 657 มาตรฐาน 3 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 660 มาตรฐาน 4 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 663 มาตรฐาน 5 จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับอนุญาต = 666 มาตรฐาน

17 17 การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานระดับสำนัก ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เป้าหมาย ปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน มอบหมาย หน่วยงาน รับผิดชอบ มิติภายนอก ● การประเมินประสิทธิผล ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวง ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง ระดับความสำเร็จในการ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ / พิเศษ ของรัฐบาล 5 2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่ มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง 10

18 18 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เป้าหมาย ปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน มอบหมาย หน่วยงาน รับผิดชอบ ● การประเมินประสิทธิผล60 3ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม ภารกิจ ร้อยละของจำนวนสถาน ประกอบการที่มีผลิตภาพในการ ผลิตเพิ่มสูงขึ้น (วัดผู้เข้าร่วม โครงการ TLC และผู้ได้รับการ รับรอง มผช.) สบช. สสพ. สบย. 3.2 ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชุนเทียบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้รับการตรวจ สบช. 4ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ หลักของ สมอ ร้อยละของการกำหนด มาตรฐานตามแผนแม่บท สบ.1-4 สรบ. สพค. การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานระดับสำนัก

19 19 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เป้าหมาย ปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน มอบหมาย หน่วยงาน รับผิดชอบ ● การประเมินประสิทธิผล จำนวนระบบงานที่ขยาย ขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้น สรบ. 4.3 จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มายื่น คำขอ สบ.1-4 สสพ. ● การประเมินคุณภาพ 10 5ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ( ผู้ได้รับการ รับรอง มอก., รับรองระบบงาน รับรอง มผช.) สบย. 6ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้กำหนดนโยบาย สบย. การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานระดับสำนัก

20 20 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เป้าหมาย ปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนน มอบหมาย หน่วยงาน รับผิดชอบ มิติภายใน ● การประเมินประสิทธิภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สบก. 8ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน ทุกสำนัก 9ระดับความสำเร็จของปริมาณ ผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ เป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร งบประมาณรายจ่าย สบ.1-4 สรบ. สพค. สบช. สสพ. สบป. สบย. ● การพัฒนาองค์กร15 10ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร ทุกสำนัก 11ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ สบย. 12ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ทุกสำนัก การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานระดับสำนัก


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นำไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google