งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552

2 2 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 2.2 โครงการ ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ 2) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตาม แผนงาน / โครงการที่สำคัญของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายอยุธยาเมืองสะอาด 2.1 โครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมุ่งสู่ระบบมาตรฐาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม 2.4 โครงการยกระดับการศึกษาให้แก่สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม 2.5 โครงการพัฒนาสินค้าภายใต้มาตรฐาน อย. หรือ Q

3 3 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติที่ 1 1.2 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน 3.2 ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการดำเนินชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง 3.1 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มที่ได้รับการจดทะเบียนปี 2552 สามารถ ดำเนินงานได้ 3.3 ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจัดทำงบทดลอง เป็นปัจจุบัน 3.5 ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มมีการออมอย่างต่อเนื่อง 3.4 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายปี 2552 สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์

4 4 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 2 4) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 5) ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 7) ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

5 5 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 3 8) ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 9) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

6 6 มิติด้านการพัฒนาองค์กร มิติที่ 4 10) ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร สู่ระดับบุคคล 11) ระดับความสำเร็จของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google