งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทาง การตลาด 1. ความหมายการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด 2. ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด หัวข้อ เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทาง การตลาด 1. ความหมายการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด 2. ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด หัวข้อ เนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทาง การตลาด 1. ความหมายการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด 2. ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด หัวข้อ เนื้อหา

2 ความหมายของการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Scanning the environment) McDaniel, Lamb, and Hair (2008, p. 639) ให้คำนิยามไว้ว่า การ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด เป็นการรวบรวมและแปลความหมาย ข่าวสารที่เกี่ยวกับพลังผลักดัน กิจกรรมพิเศษและความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมภายนอกในแนวทางที่จะ มีผลกระทบต่ออนาคตขององค์การ หรือการปฏิบัติตามแผนการตลาด

3 ประเภทของสิ่งแวดล้อม ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด สิ่งแวดล้อม ภายนอก สิ่งแวดล้อม ภายใน บุคลา กร ฝ่าย ต่าง ๆ สิ่งแวดล้ อม มหภาค สิ่งแวดล้ อม จุลภาค

4 1. สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment) ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด ( ต่อ ) 1.1 สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro environment) 1.1.1 สิ่งแวดล้อมทาง ประชากรศาสตร์ (Demographic environment) 1.1.2 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic environment) 1.1.3 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) 1.1.4 สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological environment)

5 1. สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment) ( ต่อ ) ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด ( ต่อ ) 1.1 สิ่งแวดล้อมมหภาค (Macro environment) ( ต่อ ) 1.1.5 สิ่งแวดล้อมทางการเมืองและ กฎหมาย (Political and legal environment) 1.1.6 สิ่งแวดล้อมทางสังคมและ วัฒนธรรม (Social and culture environment) 1.1.7 สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

6 1. สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment) ( ต่อ ) ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด ( ต่อ ) 1.2 สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Micro environment) 1.2.1 ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต (Suppliers) 1.2.2 คนกลางทางการตลาด (Marketing intermediaries) 1.2.3 ลูกค้า (Customers) 1.2.4 คู่แข่งขัน (Competitor)

7 1. สิ่งแวดล้อมภายนอก (External environment) ( ต่อ ) ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด ( ต่อ ) 1.2 สิ่งแวดล้อมจุลภาค (Macro environment) ( ต่อ ) 1.2.5 กลุ่มสื่อสาร (Media publics) 1.2.6 รัฐบาล (Government publics) 1.2.7 สาธารณชน (General publics )

8 2. สิ่งแวดล้อมภายใน (Internal environment) ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด ( ต่อ ) 2.1 ฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัท (The company) 2.2 บุคลากรภายในบริษัท (Internal publics)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทาง การตลาด 1. ความหมายการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด 2. ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด หัวข้อ เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google