งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายการ เปลี่ยนแปลงทาง สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ของระบบความสัมพันธ์ของ องค์การทางสังคม โดยให้ ความสำคัญกับขนาดของ องค์การสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายการ เปลี่ยนแปลงทาง สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ของระบบความสัมพันธ์ของ องค์การทางสังคม โดยให้ ความสำคัญกับขนาดของ องค์การสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมายการ เปลี่ยนแปลงทาง สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ของระบบความสัมพันธ์ของ องค์การทางสังคม โดยให้ ความสำคัญกับขนาดของ องค์การสังคม ประเภทของ องค์การสังคม ลักษณะของ องค์การทางสังคม รวมทั้ง สถานภาพและบทบาท

3

4 ปัจจัยภายใน คือ สิ่งต่างๆที่อยู่ภายใน สังคมซึ่งเป็นปัจจัย และสาเหตุที่ทำให้เกิดกรเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ปัจจัยภายใน คือ สิ่งต่างๆที่อยู่ภายใน สังคมซึ่งเป็นปัจจัย และสาเหตุที่ทำให้เกิดกรเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 1) ปัจจัยทางธรรมชาติ 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

5 3) ปัจจัยทางสังคม 4) ปัจจัยทางวัฒนธรรม

6

7 สาเหตุของการ เปลี่ยนแปลงของสังคม มี ดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 2. การติดต่อสื่อสาร 3. ทัศนคติและค่านิยม 4. การศึกษา 5. การค้นคิดประดิษฐ์

8

9 ค่านิยมของสังคมคือ สิ่งที่มี คนในสังคมไทยสนใจ ปรารถนาที่ จะเป็นเหมือนผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทุกคน ถือปฏิบัติ ค่านิยมบางอย่างขึ้นอยู่ กับลักษณะของสังคม สภาพแวดล้อมของสังคม สภาพ การเปลี่ยนแปลง โดยมีค่านิยม ใหม่มาทดแทนอยู่ตลอเวลา ไม่มี ที่สิ้นสุด

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt ความหมายการ เปลี่ยนแปลงทาง สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง ของระบบความสัมพันธ์ของ องค์การทางสังคม โดยให้ ความสำคัญกับขนาดของ องค์การสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google