งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการบริหาร การกระจายสินค้า โดย อาจารย์ตรีทิพ บุญแย้ม คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชา การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการบริหาร การกระจายสินค้า โดย อาจารย์ตรีทิพ บุญแย้ม คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชา การตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการบริหาร การกระจายสินค้า โดย อาจารย์ตรีทิพ บุญแย้ม คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชา การตลาด

2 Treetip.B ความหมายของช่อง ทางการจัดจำหน่าย กลุ่มระหว่างคนกลาง ได้แก่ ผู้ผลิต ตัวแทนผู้ผลิต ผู้แทน จำหน่าย ผู้แทนขาย นายหน้า ค้าส่ง ผู้ค้าคนกลาง ผู้ซึ่ง ประกอบกิจกรรมการ สร้างสรรค์ การกระจายสินค้า และบริการไปยังตลาดเฉพาะ หรือตลาดที่ได้แบ่งส่วนแล้ว ( ลูกค้า )

3 Treetip.B เนื้อหาที่สำคัญของ ความหมายนี้ ช่องทางฯหมายถึงกลุ่ม กิจกรรมที่ทำงานประสานกัน ร่วมมือกัน ต้องมีการครอบครองหรือ โอนกรรมสิทธิ์ผ่านช่องทางที่ เหมาะสมกับลูกค้า ตลาดเป้าหมายเป็นจุดสิ้นสุด ของกิจกรรม

4 Treetip.B ช่องทางก่อให้เกิด อรรถประโยชน์ ? ด้านรูปร่าง : การกระจายช่วย พัฒนาให้การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ดีขึ้น ด้านสถานที่ : นำเสนอสินค้าให้ สะดวกถึงที่หมาย ด้านเวลา : จำหน่ายสินค้าได้ ตรงความต้องการของลูกค้า และตรงเวลา ด้านการเป็นเจ้าของ : การ เคลื่อนย้ายช่วยโอนกรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ

5 Treetip.B ความสำคัญของการมี ช่องทางฯ สำคัญต่อการ ขยายตลาด สำคัญต่อการ ประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่าย ผู้บริโภคเปลี่ยน พฤติกรรมการ ซื้อ การแข่งขันสูง เทคโนโลยี ก้าวหน้า การพัฒนา สินค้าใหม่ของ ผู้ผลิต ความกดดัน ภายในช่องทาง ฯ

6 Treetip.B ความเป็นมาของการ กระจายสินค้า และช่องทางฯ เริ่มต้นจากการประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมด้านการขนส่ง พ. ศ. 2493 เน้นเรื่องการผลิตมากกว่า การขนส่ง 2499 – 2509 เน้นเรื่องต้นทุน ลูกค้า และขนส่งมากขึ้น 2513 – 2521 เริ่มหาทางพัฒนาการ กระจายสินค้า 2521 – ปัจจุบัน มุ่งมั่นเรื่อง Logistic อย่างแท้จริง เห็นว่าเป็นหนทางของความสำเร็จ

7 Treetip.B กิจกรรมในการจัด จำหน่ายสินค้า คาดคะเน ยอดขาย วางแผน จำหน่าย วางแผนการ ผลิต จัดหาวัตถุดิบ การขนวัตถุดิบ เข้าโรงงาน การรับวัตถุดิบ การควบคุม สินค้าคงคลัง การสั่งซื้อ การคลังสินค้า ในโรงงาน การขนส่งคลังสินค้าสนาม การบริการ ลูกค้า

8 Treetip.B ลงทุนกับการกระจาย สินค้าเพื่ออะไร ? เพื่อลดค่าใช้จ่าย ( เพิ่มผล กำไร ) – การขนส่ง, การคลังสินค้า, สินค้าคง คลัง สร้างคุณภาพทางการตลาด – ด้านบริการลูกค้า, ลดค่าใช้จ่ายจาก การเสียลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการจัด จำหน่าย – รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ไร้ปัญหา เปลืองทรัพยากรบุคคล เวลา และ เงิน

9 Treetip.B Bus. Requirement •Global Market place •Government Involvement •Environment •Energy Bus. Requirement •Global Market place •Government Involvement •Environment •Energy Integrated distribution Distribution requirement •People •Productivity •Information system •Third Party •Centralization Distribution requirement •People •Productivity •Information system •Third Party •Centralization Customer satisfaction Customer requirement •Place •Variety •Adaptability •Price Customer requirement •Place •Variety •Adaptability •Price Distributionchallenge

10 Treetip.B Distribution requirement •People •Productivity •Information system •Third Party •Centralization Distribution requirement •People •Productivity •Information system •Third Party •Centralization People must….. • มีวิสัยทัศน์ • ความรู้รอบตัว • ความรู้ในงาน • ความรู้ในการสร้างความพึงพอใจ People must….. • มีวิสัยทัศน์ • ความรู้รอบตัว • ความรู้ในงาน • ความรู้ในการสร้างความพึงพอใจ Centralization is…. •Order entry •Customer Service •Data processing Distribution requirement

11 Treetip.B Logistic Is…. “The one way to enhance customer satisfaction is to pursue the integration of distribution” Is….. “Competitive Advantage”

12 Treetip.B Marketing & Logistic ProductPrice PlacePromotion Channel & DistributionManagement

13 The process of MM. Market Delineation Purchase Behavior Motivation Product-Serving Matching Channel Design Logistic Pricing Organization Communications Administration

14 Treetip.B ระบุลูกค้าที่เป็นไปได้ + ความต้องการ ทำให้ลูกค้าซื้อบริหารตรงความต้องการ เลือกช่องทาง + ประสานงานที่ดี มีข้อมูลและกิจกรรมที่ส่งตรงถึงลูกค้ามีการสื่อสารถึงลูกค้าด้วยรูปแบบต่างๆ ตั้งราคาต้องคำนึงวัตถุประสงค์, อำนาจซื้อ และผู้ถือหุ้น จัดสรร / วางแผน / คัดเลือก วัดผลและการปฏิบัติงานด้านเทคนิค, ทรัพยากรและการแก้ไข

15 Treetip.B Marketing – Logistic integration model Gaining cost Effective- ness Market Access Market extension Market creation

16 Treetip.B สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ การกระจายสินค้า มหภาค – ประชากรศาสตร์ อายุสถานภาพการแต่งงานภูมิศาสตร์ที่อยู่อาศัย การศึกษา ฯลฯ

17 Treetip.B เศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยีกฎหมายและการเมืองวัฒนธรรมและสังคม สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ การกระจายสินค้า มหภาค

18 Treetip.B จุลภาค – ภายในบริษัท บุคลากร เงินทุน วัตถุดิบ ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท – ภายนอก คนกลาง ผู้ขายวัตถุดิบ ตลาดคู่แข่งขัน กลุ่มสาธารณชน สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ การกระจายสินค้า


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการบริหาร การกระจายสินค้า โดย อาจารย์ตรีทิพ บุญแย้ม คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชา การตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google