งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 316 241 การจัดการข้อมูล (Data Management) 3(2-2-5) บทที่ 3 ภาคปลาย 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 316 241 การจัดการข้อมูล (Data Management) 3(2-2-5) บทที่ 3 ภาคปลาย 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 316 241 การจัดการข้อมูล (Data Management) 3(2-2-5) บทที่ 3 ภาคปลาย 2554

2 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับระบบสารสนเทศ 3.2 ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อองค์กรและองค์กร ทางธุรกิจอย่างไร 3.3 ผลกระทบของไอทีต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3.5 โอกาสในการบริหารงาน ความท้าทาย และหนทาง แก้ปัญหา

3 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและ ระบบสารสนเทศ องค์ก ร ระบบ สาร สนเท ศ ระบบ สาร สนเท ศ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ การเมือง การตัดสินใจเกี่ยวกับการ บริหารงาน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ การเมือง การตัดสินใจเกี่ยวกับการ บริหารงาน นิยามขององค์กร Input from the environ ment Organizati on Output to the environ ment Production Process

4 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและ ระบบสารสนเทศ คุณลักษณะที่เหมือนกันขององค์กร งานประจำและกระบวนการทางธุรกิจ, การเมือง, วัฒนธรรมในองค์กร คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร -Entrepreneurial Structure -Machine Bureaucracy -Divisionalized Bureaucracy -Professional Bureaucracy -Adhocracy การจัดโครงสร้างของหน้าที่ไอที

5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบในองค์กรและพฤติกรรม - เทคโนโลยีไอทีทำให้องค์กรมีโครงสร้างที่ แบนลงกว่าเดิม - องค์กรภายหลังยุคอุตสาหกรรมและองค์กร เสมือน - การเพิ่มความอ่อนตัวในการปฏิบัติงานให้แก่ องค์กร - การทำความเข้าใจ การต่อต้าน และการ เปลี่ยนแปลงในองค์กร ระบบอินเทอร์เน็ตและองค์กร ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบในองค์กรและพฤติกรรม - เทคโนโลยีไอทีทำให้องค์กรมีโครงสร้างที่ แบนลงกว่าเดิม - องค์กรภายหลังยุคอุตสาหกรรมและองค์กร เสมือน - การเพิ่มความอ่อนตัวในการปฏิบัติงานให้แก่ องค์กร - การทำความเข้าใจ การต่อต้าน และการ เปลี่ยนแปลงในองค์กร ระบบอินเทอร์เน็ตและองค์กร 3.2 ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อ องค์กร และ องค์กรทางธุรกิจอย่างไร 3.2 ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อ องค์กร และ องค์กรทางธุรกิจอย่างไร

6 3.3 ผลกระทบของไอทีต่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ไอทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างไร บทบาทของผู้บริหารในองค์กร บทบาทพฤติกรรม ระบบสนับสนุน - บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นผู้นำไม่มี เป็นผู้ติดต่อ ระหว่างบุคคล ไม่มี เป็นผู้เกี่ยวข้อง ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ - บทบาทเกี่ยวกับข่าวสาร เป็นศูนย์กลางประสาท MIS,ESS เป็นผู้กระจายข่าวสารการประมวลข่าวสาร เมล, ระบบสำนักงาน เป็นโฆษกการประมวลข่าวสาร ระบบสำนักงาน - บทบาทผู้ตัดสินใจ ผู้ประกอบการการตัดสินใจ ไม่มี ผู้จัดการแก้ปัญหาการตัดสินใจไม่มี ผู้จัดการทรัพยากร DSS ผู้ต่อรองไม่มี ความหมายโดยนัยสำหรับการออกแบบและความเข้าใจใน ระบบสารสนเทศ

7 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ 1. ธุรกิจขนาดเล็ก 2. องค์กรธุรกิจขนาดกลาง 3. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลยุทธ์ในธุรกิจขนาดเล็ก : รูปแบบจำลองห่วงโซ่ คุณค่า - การเพิ่มอิทธิพลของเทคโนโลยีเข้าไปในห่วงโซ่ คุณค่า กิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุน - ระบบสารสนเทศ สินค้า และบริการ - ระบบที่เน้นไปที่ช่องทางในตลาดการค้า - การบริการห่วงโซ่อุปทานและระบบตอบสนองลูกค้าที่ มีประสิทธิภาพ ระบบการเติมสินค้าให้เต็มอย่างต่อเนื่อง

8 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ ผู้จำหน่าย ระดับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผู้ซื้อ รูป กลยุทธ์ในระดับธุรกิจขนาดเล็ก กลยุทธ์ในระดับองค์กรธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ - การขยายความสามารถหลักในการ แข่งขัน บริษัท ธุรกิจ ระบบบริหาร จัดการห่วง โซ่อุปทาน กลยุทธ์ ภายใน บริษัท ระบบ ตอบสนอง ลูกค้าอย่าง มี ประสิทธิภา พ

9 กลยุทธ์ในระดับอุตสาหกรรมและระบบ สารสนเทศ : พลังในการแข่งขันและเครือข่าย เศรษฐกิจ - ความเป็นหุ้นส่วนข่าวสาร - รูปแบบจำลองพลังอำนาจในการแข่งขัน อุตสาหกรรม 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ ผู้เข้ามา ใหม่ใน ตลาด การค้า ภัยจาก สินค้า และ บริการ ผู้สนับส นุน ลูกค้า บริษั ท คู่แข่งใน อุตสาหกรรม แบบดั้งเดิม

10 - รูปแบบธุรกิจที่สามารถอยู่ร่วมกับ สิ่งแวดล้อม - เครือข่ายเศรษฐกิจ 3.4 ระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ ผู้เข้ามา ใหม่ใน ตลาด การค้า ภัยจาก สินค้า และ บริการ ผู้สนับส นุน ลูกค้า อุตสาหกรรม 1,2,3 และ 4

11 3.5 โอกาสในการบริหารงาน ความท้า ทาย และ หนทางแก้ปัญหา โอกาส ความท้าทายในการบริหารงาน - ความยุ่งยากในการรักษาความ ได้เปรียบในการแข่งขัน แนวทางของหนทางแก้ปัญหา การวิเคราะห์ระบบทางกลยุทธ์ - การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางกล ยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt วิชา 316 241 การจัดการข้อมูล (Data Management) 3(2-2-5) บทที่ 3 ภาคปลาย 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google