งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 - 1 122/7/03 บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ สารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 - 1 122/7/03 บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ สารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 - 1 122/7/03 บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ สารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis)

2 22/7/03 บทที่ 1 - 1 2 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ สารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis) วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ทราบความหมาย และเข้าใจระบบ ภาพรวมของระบบ 2. ทราบถึงความสำคัญ ในองค์การ และ ระบบสารสนเทศ 3. ทราบความหมาย ของการวิเคราะห์ ระบบ และลักษณะงาน ของ นักวิเคราะห์ระบบ

3 22/7/03 บทที่ 1 - 1 3 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ สารสนเทศ ( ต่อ ) 4. บอกคุณสมบัติ ของนักวิเคราะห์ระบบ และลักษณะงาน ของนักวิเคราะห์ระบบ ได้ 5. เข้าใจพื้นฐาน ของการวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบ รวมทั้งขั้นตอน การ พัฒนาระบบ 6. เล็งเห็นความสำคัญ ของวิศวกรรม ซอร์ฟแวร์ กับการพัฒนาระบบ

4 22/7/03 บทที่ 1 - 1 4 ความหมายของระบบ ระบบ (System) มีลักษณะเป็นกลุ่ม (Set) ที่มีองค์ประกอบ (Component) หลายๆส่วน โดยแต่ละองค์ประกอบ จะทำงานร่วมกันเพื่อ จุดประสงค์ (Purpose) เดียวกัน

5 22/7/03 บทที่ 1 - 1 5 ตัวอย่างระบบ เช่น ระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกันคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร ทั้ง 3 ส่วน นี้ จะทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ในการ ประมวลผล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพท์ ที่ตรง ตามที่ต้องการ

6 22/7/03 บทที่ 1 - 1 6

7 22/7/03 บทที่ 1 - 1 7 ภาพรวมของระบบ ระบบ จะถูกรวบรวมด้วยขอบเขต (Boundary) โดยส่วนที่อยู่ในขอบเขตของ ระบบ จะประกอบไปด้วย ระบบย่อยต่างๆ ซึ่ง ระบบย่อยเหล่านี้ ก็คือ องค์ประกอบของระบบ ระบบย่อยต่างๆ ภายในระบบ ถือเป็นตัวแทน ของระบบโดยรวม

8 22/7/03 บทที่ 1 - 1 8

9 22/7/03 บทที่ 1 - 1 9 ระบบที่ดี ควรมีระบบย่อยต่างๆ ที่สมบูรณ์ในตัว การ สื่อสารภายในระบบย่อย จะส่งข้อมูลระหว่าง กัน มีการโต้ตอบ (Feedback) หรือการ ตรวจสอบ (Monitoring) เพื่อให้ระบบ สามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมาย (Goal) ที่ ต้องการ โดยสิ่งแวดล้อม (Environment) คือสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบ

10 22/7/03 บทที่ 1 - 1 10

11 22/7/03 บทที่ 1 - 1 11 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (Environment) 1. ผลกระทบจากภายในระบบ (Internal Environment) คือผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจาก ภายในองค์การ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ เช่น ต้นทุนการผลิตสูงปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานปัญหาการบังคับบัญชาในองค์การ ปัญหาการขาดพนักงาน ในตำแหน่ง หน้าที่ ปัญหาการขาดงาน

12 22/7/03 บทที่ 1 - 1 12 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ( ต่อ ) 2. ผลกระทบ จากภายนอกระบบ คู่แข่งทางการค้า หรือธุรกิจ นโยบาย กฎระเบียบของรัฐ ภัยจากธรรมชาติความต้องการของลูกค้าเทคโนโลยี

13 22/7/03 บทที่ 1 - 1 13

14 22/7/03 บทที่ 1 - 1 14 เมื่อมีการศึกษาระบบงานใด ต้องพิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 คือ 1. What คือ วัตถุประสงค์ของระบบคืออะไร มีแผนขั้นตอนอย่างไร เพื่อนำไปสู่ ความสำเร็จ 2. How คือ มีวิธีการอย่างไร ต้องใช้เครื่องมือ ใด เพื่อให้งานสำเร็จได้รวดเร็ว 3. When คือ การเริ่มดำเนินงาน และ ผลสำเร็จของงาน จะสำเร็จลุล่วงได้เมื่อไร 4. Who บุคคลหรือคณะใด ที่รับผิดชอบ

15 22/7/03 บทที่ 1 - 1 15 ระบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ระบบปิด (Closed System) เป็นระบบที่ไม่ มีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม 2. ระบบเปิด (Opened System) เป็นระบบที่ มีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม

16 22/7/03 บทที่ 1 - 1 16

17 22/7/03 บทที่ 1 - 1 17

18 22/7/03 บทที่ 1 - 1 18 องค์การ และระบบสารสนเทศ องค์การ (Organization) • เป็นโครงสร้างทางสังคม ที่เป็นทางการ และ อยู่ตัวแล้ว • มีการนำทรัพยากรณ์ จากสภาพแวดล้อม มาผ่านกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิต ออกมา • ประกอบด้วยกลุ่มคน มากกว่า 2 คนขึ้นไป • องค์กรที่สัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมายที่กำหนด จำเป็นต้องมีการบริหารการจัดการที่ดี “ สารสนเทศ ” เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

19 22/7/03 บทที่ 1 - 1 19 ผลตอบแทน ที่สามารถตีค่าใน ลักษณะเงินตราได้ (Tangible) • คือ ผลตอบแทน ที่สามารถประมาณค่า ในตัวเองได้ – การเพิ่มยอดขาย – การลดค่าใช้จ่ายเอกสารสำนักงาน – การลดค่าล่วงเวลาการทำงาน – การประหยัดพลังงาน

20 22/7/03 บทที่ 1 - 1 20 ผลตอบแทน ที่ไม่สามารถตีค่า ในลักษณะเงินตราได้ (Intangible) คือ ผลตอบแทน ที่ไม่สามารถ ประมาณค่าได้โดยตรง แต่เป็น ผลตอบแทน ที่มีผลทางอ้อมต่อ ธุรกิจ เช่น – ลูกค้า มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์การ – ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น – พนักงาน มีแรงจูงใจในการทำงานที่ดี – เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล – มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น – มีอัตราพนักงานลาออกลดลง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 - 1 122/7/03 บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ สารสนเทศ (Introduction to Information System Analysis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google