งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2 เนื้อหา อ.วิชญะ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันแรก) • เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร • คอมพิวเตอร์ • ภาษาคอมพิวเตอร์ 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (วันแรก) • ข้อมูลและสารสนเทศ • บุคลากรในหน่วยงานสารสนเทศ • จริยธรรมและผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (วันแรก) • ระบบสารสนเทศในการดำเนินงานขององค์การ • ปัจจัยในการพัฒนาระบบ • บุคลากรในการพัฒนาระบบ • ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

3 เนื้อหา อ.วิชญะ (ต่อ) 4. ระบบฐานข้อมูล (วันแรก) • พัฒนาการของการรวบรวมข้อมูล • ระบบจัดการฐานข้อมูล • การบริหารฐานข้อมูล • ระบบฐานข้อมูลในอนาคต 5. ระบบเครือข่าย (วันที่ 2) • ชนิดของระบบเครือข่าย • ช่องทางการสื่อสารข้อมูล • อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร 6. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (วันที่ 2) • การจัดการกับการตัดสินใจ • ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ • การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

4 เนื้อหา อ.วิชญะ (ต่อ) 7. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (วันที่ 2) • ผู้บริหารกับการตัดสินใจ • ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร • การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (วันที่ 2) • ปัญญาประดิษฐ์ • ส่วนประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ • การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ 9. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (วันที่ 2) • ระบบสารสนเทศด้านบัญชี • ระบบสารสนเทศด้านการเงิน • ระบบสารสนเทศด้านการตลาด • ระบบสารสนเทศ ฯลฯ

5 เนื้อหา อ.วิชญะ (ต่อ) 10. การจัดการความรู้ (วันสุดท้าย) • ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ • การบวนการจัดการความรู้ • การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ (วันสุดท้าย) • กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ • เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ • บทบาทของผู้บริหาร 12. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (วันสุดท้าย) • ความหมายและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ • ปัญหา อุปสรรค์ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 13. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันสุดท้าย) • การปรับตัวขององค์การในยุคสารสนเทศ • แนวโน้มและอนาคตการใช้เทคโนโลยีขององค์การ

6 THE END


ดาวน์โหลด ppt องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google