งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร. เนื้อหา อ. วิชญะ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( วันแรก ) • เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร • คอมพิวเตอร์ • ภาษาคอมพิวเตอร์ 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร. เนื้อหา อ. วิชญะ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( วันแรก ) • เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร • คอมพิวเตอร์ • ภาษาคอมพิวเตอร์ 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2 เนื้อหา อ. วิชญะ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( วันแรก ) • เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร • คอมพิวเตอร์ • ภาษาคอมพิวเตอร์ 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( วันแรก ) • ข้อมูลและสารสนเทศ • บุคลากรในหน่วยงานสารสนเทศ • จริยธรรมและผลกระทบในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ( วันแรก ) • ระบบสารสนเทศในการดำเนินงานของ องค์การ • ปัจจัยในการพัฒนาระบบ • บุคลากรในการพัฒนาระบบ • ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

3 เนื้อหา อ. วิชญะ ( ต่อ ) 4. ระบบฐานข้อมูล ( วันแรก ) • พัฒนาการของการรวบรวมข้อมูล • ระบบจัดการฐานข้อมูล • การบริหารฐานข้อมูล • ระบบฐานข้อมูลในอนาคต 5. ระบบเครือข่าย ( วันที่ 2) • ชนิดของระบบเครือข่าย • ช่องทางการสื่อสารข้อมูล • อุปกรณ์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร 6. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ( วันที่ 2) • การจัดการกับการตัดสินใจ • ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ • การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

4 7. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ( วันที่ 2) • ผู้บริหารกับการตัดสินใจ • ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศสำหรับ ผู้บริหาร • การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 8. ระบบผู้เชี่ยวชาญ ( วันที่ 2) • ปัญญาประดิษฐ์ • ส่วนประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ • การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ 9. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ( วันที่ 2) • ระบบสารสนเทศด้านบัญชี • ระบบสารสนเทศด้านการเงิน • ระบบสารสนเทศด้านการตลาด • ระบบสารสนเทศ ฯลฯ เนื้อหา อ. วิชญะ ( ต่อ )

5 10. การจัดการความรู้ ( วันสุดท้าย ) • ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ • การบวนการจัดการความรู้ • การจัดการความรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ( วัน สุดท้าย ) • กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ • เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ • บทบาทของผู้บริหาร 12. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( วันสุดท้าย ) • ความหมายและรูปแบบของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ • ปัญหา อุปสรรค์ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 13. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ( วัน สุดท้าย ) • การปรับตัวขององค์การในยุคสารสนเทศ • แนวโน้มและอนาคตการใช้เทคโนโลยีของ องค์การ เนื้อหา อ. วิชญะ ( ต่อ )

6 THE END


ดาวน์โหลด ppt องค์การและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร. เนื้อหา อ. วิชญะ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( วันแรก ) • เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร • คอมพิวเตอร์ • ภาษาคอมพิวเตอร์ 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google