งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 2. 2 ลูกค้าเป้าหมาย สภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์และ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทาง เทคโนโลยี่ สภาพแวดล้อมทาง วัฒนธรรมและสังคม สภาพแวดล้อมทาง กฎหมาย ราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 2. 2 ลูกค้าเป้าหมาย สภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์และ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทาง เทคโนโลยี่ สภาพแวดล้อมทาง วัฒนธรรมและสังคม สภาพแวดล้อมทาง กฎหมาย ราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 2

2 2 ลูกค้าเป้าหมาย สภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์และ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทาง เทคโนโลยี่ สภาพแวดล้อมทาง วัฒนธรรมและสังคม สภาพแวดล้อมทาง กฎหมาย ราคา ช่องทาง การจัด จำหน่าย การส่งเสริม การตลาด ผลิตภัณฑ์ คนกลาง ทางการตลาด คู่แข่งขัน สาธารณ ชน ผู้จำหน่าย วัตถุดิบ ระบบข้อมูลทางการตลาด ระบบควบคุมทางการตลาด การจัดองค์การทางการตลาด ระบบการวางแผนการตลาด

3 3 สภาพแวดล้อมทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด คือ ปัจจัยภายนอก ต่างๆ ที่นักการตลาดไม่สามารถควบคุมได้ หรือ ควบคุมได้เพียงบางส่วน อีกทั้งยังมีการเปลี่ยน แปลงได้ตลอดเวลา และปัจจัยต่างๆ นั้นสามารถ สร้างโอกาสหรือก่อให้เกิดอุปสรรคทางการตลาดได้ แบ่งเป็น สภาพแวดล้อม ระดับมหภาค (Macro Environment) สภาพแวดล้อม ระดับมหภาค (Macro Environment) สภาพแวดล้อม ระดับจุลภาค (Micro Environment) สภาพแวดล้อม ระดับจุลภาค (Micro Environment)

4 4 2. เศรษฐกิ จ 3. การเมือง และ กฏหมาย 4. เทคโน โลยี 5. ธรรมช าติ 6. สังคม และ วัฒนธร รม 7. การ แข่งขัน สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro Environment) สภาพแวดล้อม ระดับมหภาค (Macro Environment) 1. ประชากร ศาสตร์

5 5 สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์ หลักด้านประชากร ศาสตร์ที่สำคัญ 3. การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทาง ครอบครัว 3. การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทาง ครอบครัว 2. การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างด้านระดับ การศึกษา 2. การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างด้านระดับ การศึกษา 4. การย้ายถิ่นฐาน 1. การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างด้านอายุ 1. การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างด้านอายุ

6 6 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 1. อัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจ 2. อัตราเงินเฟ้อ 3. อัตราดอกเบี้ย 4. การจ้างงานและ อัตราค่าจ้าง

7 7 สภาพแวดล้อมทางการเมือง และกฏหมาย 1. นโยบ าย ของ รัฐบาล 1. นโยบ าย ของ รัฐบาล 2. ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฏหมาย 2. ระเบียบ ข้อบังคับ และ กฏหมาย 3. กลุ่ม พลัง มวลชน ปั จ จั ย ที่ สำ คั ญ

8 8 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 3. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีการผลิต 3. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีการผลิต 1. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีทางการ สื่อสาร 1. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีทางการ สื่อสาร 2. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีด้านพลังงาน 2. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีด้านพลังงาน

9 9 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 1. การเปลี่ยนแปลง ของฤดูกาล 1. การเปลี่ยนแปลง ของฤดูกาล 3. ภัยธรรมชาติ 2. การเพิ่มขึ้นของ ระดับมลพิษ 2. การเพิ่มขึ้นของ ระดับมลพิษ ปัจจัยที่สำคัญ ทางธรรมชาติ

10 10 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 1. การตื่นตัวด้านการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1. การตื่นตัวด้านการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. ปัญหาการจราจร 2. การตื่นตัวเรื่อง สุขภาพ 2. การตื่นตัวเรื่อง สุขภาพ ปัจจัยสำคัญทาง สังคมและวัฒนธรรม

11 11 สภาพแวดล้อมของการแข่งขันในตลาด 1. องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 1.1 การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน 1.2 การที่มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาร่วมแข่งขันในตลาด 1.3 ออกไปจากตลาดของคู่แข่งขัน 2. ลักษณะการแข่งขันในตลาด 2.1 การแข่งขันระหว่างตรายี่ห้อ 2.2 การแข่งขันที่เกิดจากสินค้าที่ทดแทนกันได้ 2.3 การแข่งขันที่เกิดจากสินค้าหรือบริการอื่นๆ โดยทั่วไป

12 12 สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค Company ’ s Marketing Program Company ’ s Marketing Program Marketing Intermediaries Marketing Intermediaries Marketing Intermediaries Marketing Intermediaries Supplier The Market

13 13 Company ’ s marketing Resources Company ’ s Non marketing Resources Finan cial Reso urces Human Resources Produ ction Facilit ies Resear ch and Develo pment Loca tion Com pany Imag e หน่วยงานต่างๆภายในกิจการ หรือองค์กร ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาด


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 2. 2 ลูกค้าเป้าหมาย สภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์และ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทาง เทคโนโลยี่ สภาพแวดล้อมทาง วัฒนธรรมและสังคม สภาพแวดล้อมทาง กฎหมาย ราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google