งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK201 Principles of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK201 Principles of Marketing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK201 Principles of Marketing
หลักการตลาด บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาด

2 สภาพแวดล้อมทาง ภูมิศาสตร์และ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทาง เทคโนโลยี่
คนกลาง ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทาง เทคโนโลยี่ ระบบการวางแผนการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าเป้าหมาย ช่องทาง การจัด จำหน่าย สาธารณ ชน ผู้จำหน่าย วัตถุดิบ ราคา การส่งเสริม การตลาด ระบบควบคุมทางการตลาด การจัดองค์การทางการตลาด สภาพแวดล้อมทาง กฎหมาย สภาพแวดล้อมทาง วัฒนธรรมและสังคม คู่แข่งขัน

3 สภาพแวดล้อมทางการตลาด สภาพแวดล้อมระดับมหภาค สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค
สภาพแวดล้อมทางการตลาด คือ ปัจจัยภายนอก ต่างๆ ที่นักการตลาดไม่สามารถควบคุมได้ หรือ ควบคุมได้เพียงบางส่วน อีกทั้งยังมีการเปลี่ยน แปลงได้ตลอดเวลา และปัจจัยต่างๆ นั้นสามารถ สร้างโอกาสหรือก่อให้เกิดอุปสรรคทางการตลาดได้ แบ่งเป็น สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro Environment) สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค (Micro Environment)

4 สภาพแวดล้อมระดับมหภาค สภาพแวดล้อมระดับมหภาค
2. เศรษฐกิจ 3. การเมืองและกฏหมาย 1. ประชากรศาสตร์ สภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Macro Environment) 4. เทคโนโลยี 7. การแข่งขัน 5. ธรรมชาติ 6. สังคมและวัฒนธรรม

5 สภาพแวดล้อมทางด้านประชากรศาสตร์
1.การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างด้านอายุ หลักด้านประชากร ศาสตร์ที่สำคัญ 2. การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างด้านระดับ การศึกษา 4. การย้ายถิ่นฐาน 3. การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทาง ครอบครัว

6 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
1.อัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจ 2. อัตราเงินเฟ้อ สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 4. การจ้างงานและ อัตราค่าจ้าง 3. อัตราดอกเบี้ย

7 สภาพแวดล้อมทางการเมือง และกฏหมาย
ปั จั ที่ สำ คั 1.นโยบายของ รัฐบาล 2. ระเบียบข้อบังคับ และกฏหมาย 3. กลุ่มพลังมวลชน

8 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
1. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีทางการ สื่อสาร 2. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีด้านพลังงาน 3. การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีการผลิต

9 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
1. การเปลี่ยนแปลง ของฤดูกาล ปัจจัยที่สำคัญ ทางธรรมชาติ 3. ภัยธรรมชาติ 2. การเพิ่มขึ้นของ ระดับมลพิษ

10 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
1. การตื่นตัวด้านการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจัยสำคัญทาง สังคมและวัฒนธรรม 3. ปัญหาการจราจร 2. การตื่นตัวเรื่อง สุขภาพ

11 สภาพแวดล้อมของการแข่งขันในตลาด
1. องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 1.1 การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน 1.2 การที่มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาร่วมแข่งขันในตลาด 1.3 ออกไปจากตลาดของคู่แข่งขัน 2. ลักษณะการแข่งขันในตลาด 2.1 การแข่งขันระหว่างตรายี่ห้อ 2.2 การแข่งขันที่เกิดจากสินค้าที่ทดแทนกันได้ 2.3 การแข่งขันที่เกิดจากสินค้าหรือบริการอื่นๆ โดยทั่วไป

12 สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค
Company’s Marketing Program Marketing Intermediaries Marketing Intermediaries Supplier The Market

13 หน่วยงานต่างๆภายในกิจการ หรือองค์กร ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาด
Company’s marketing Resources Financial Resources Production Facilities Company’s Non marketing Resources Human Resources หน่วยงานต่างๆภายในกิจการ หรือองค์กร ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาด Company Image Location Research and Development Company’s marketing Resources


ดาวน์โหลด ppt MK201 Principles of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google