งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ปฏิบัติตนตาม หลักธรรม คำสอนในการ อยู่ร่วมกันได้ ปฏิบัติตนตาม หลักธรรม คำสอนในการ อยู่ร่วมกันได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ศาสนาพุทธ หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ศาสนาพุทธ

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาสนา เป็นที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนของ องค์พระศาสดาไว้เผยแผ่และสั่งสอน เป็นที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนของ องค์พระศาสดาไว้เผยแผ่และสั่งสอน คัมภีร์หรือตำรา

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คำสั่งสอน งดและเว้น ประพฤติชั่ว งดและเว้น ประพฤติชั่ว ให้ประพฤติดี

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ตะกร้าสามใบ ติปิฎก พระไตรปิฎก ( ติ = สาม + ปิฎก = ตำรา + คัมภีร์ = กระจาด ) เป็นที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธศาสนา

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักคำสอน ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5 กฎแห่ง กรรม อริยสั จ 4

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ไตรลักษณ์ อนิจจตา ( ความไม่เที่ยงแท้ ) ทกขตา ( ความทนอยู่ไม่ได้ ) อนัตต ตา ( ภาวะที่มิใช่ ตัวตน )

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ขันธ์ 5 วิญญ าณ รูป สัญญ า เวทนา สังขา ร

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อริยสัจ 4 ( ความจริงอันประเสริฐ ) สมุทั ย ทุก ข์ นิโร ธ มรร ค

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน การ ปกครอ ง การทำ ความดี การ ดำรงชีวิต

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. การให้ หลักในการปกครอง ( ทศพิธราชธรรม ) 2. การตั้งอยู่ในศีล 3. การบริจาค 4. ความซื่อตรง

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 5. ความอ่อนโยน 6. ความมีตบะ 7. ความไม่โกรธ 8. ความไม่เบียดเบียน 9. ความอดทน 10. ความไม่คลาดธรรม

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมในการดำรงชีวิต บุญกิริยา วัตถุ 3 โลก ธรรม 8 ความไม่ ประมาท ความ เคารพ อ่อนน้อม ถ่อมตน

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมในการทำความดี สุจริต 3 กตัญญู กตเวที ทุจริต 3

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาสนาอิสลาม หลัก ศรัทธา หลัก ปฏิบัติ 6 ประกา ร 5 ประการ

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ศรัทธาในอัลเลาะฮ์ หลักศรัทธา 2. ศรัทธาในมลาอีกะฮ์ ( เทวทูต ) 3. ศรัทธาในพระคัมภีร์ของพระเจ้า ( คัมภีร์อัล - กุรอาน )

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. ศรัทธาใน บรรดาศาสนทูต ( ศาสดา ) 5. ศรัทธาต่อวันปรโลก ( วันพิพากษา ) 6. ศรัทธาต่อกฎ กำหนด สภาวะ ( ลิขิต ของพระเจ้า )

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. การกล่าวปฏิญาณตน หลักปฏิบัติ 2. การนมัสการ 5 เวลา ( ละหมาด ) 3. การบริจาคซะกาต ( การบริจาคทรัพย์ ) 3. การบริจาคซะกาต ( การบริจาคทรัพย์ )

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. การถือศีลอด 5. การประกอบพิธีฮัจญ์

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ความ กรุณา ศาสนาคริสต์ 2. ความ พอประมาณ

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ความรอบคอบ 4. ความรัก 5. คุณธรรม

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการที่ควรเคารพ 1. ความยุติธรรม 2. ความอดทน 3. ความรอบคอบ 4. ความพอประมาณ

24 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ไม่พึงทำร้ายผู้อื่น ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 2. มีความกรุณา 3. ต้อนรับผู้อื่นด้วยความ เต็มใจ

25 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. การมีสัจจะ 5. ไม่ลักทรัพย์ 6. ทำตามหน้าที่

26 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ปกครองตนเองได้ คุณธรรมการอยู่ร่วมกัน 2. เป็นคนดี 3. ทำให้สังคมดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google