งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า
หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม คำสอนในการอยู่ร่วมกันได้

3 หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน
ศาสนาพุทธ

4 เป็นที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนของ องค์พระศาสดาไว้เผยแผ่และสั่งสอน
ศาสนา คัมภีร์หรือตำรา เป็นที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนของ องค์พระศาสดาไว้เผยแผ่และสั่งสอน

5 คำสั่งสอน งดและเว้น ประพฤติชั่ว ให้ประพฤติดี

6 พระไตรปิฎก เป็นที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตะกร้าสามใบ ติปิฎก
(ติ = สาม + ปิฎก = ตำรา + คัมภีร์=กระจาด)

7 ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5 หลักคำสอน อริยสัจ 4 กฎแห่งกรรม

8 ไตรลักษณ์ อนิจจตา อนัตตตา ทกขตา (ความไม่เที่ยงแท้) (ภาวะที่มิใช่ตัวตน)
(ความทนอยู่ไม่ได้)

9 ขันธ์ 5 รูป สังขาร วิญญาณ สัญญา เวทนา

10 อริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ)
ทุกข์ มรรค สมุทัย นิโรธ

11 หลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน
การปกครอง การทำความดี การดำรงชีวิต

12 หลักในการปกครอง (ทศพิธราชธรรม)
1. การให้ 2. การตั้งอยู่ในศีล 3. การบริจาค 4. ความซื่อตรง

13 5. ความอ่อนโยน 6. ความมีตบะ 7. ความไม่โกรธ 8. ความไม่เบียดเบียน 9. ความอดทน 10. ความไม่คลาดธรรม

14 หลักธรรมในการดำรงชีวิต
อ่อนน้อมถ่อมตน โลกธรรม 8 ความเคารพ บุญกิริยาวัตถุ 3 ความไม่ประมาท

15 หลักธรรมในการทำความดี
สุจริต 3 กตัญญูกตเวที ทุจริต 3

16 ศาสนาอิสลาม หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ 6 ประการ 5 ประการ

17 หลักศรัทธา 1. ศรัทธาในอัลเลาะฮ์ 2. ศรัทธาในมลาอีกะฮ์(เทวทูต)
3. ศรัทธาในพระคัมภีร์ของพระเจ้า (คัมภีร์อัล-กุรอาน)

18 4. ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต
(ศาสดา) 5. ศรัทธาต่อวันปรโลก (วันพิพากษา) 6. ศรัทธาต่อกฎกำหนด สภาวะ(ลิขิตของพระเจ้า)

19 หลักปฏิบัติ 1. การกล่าวปฏิญาณตน 2. การนมัสการ 5 เวลา (ละหมาด)
3. การบริจาคซะกาต (การบริจาคทรัพย์)

20 4. การถือศีลอด 5. การประกอบพิธีฮัจญ์

21 ศาสนาคริสต์ 1. ความกรุณา 2. ความพอประมาณ

22 3. ความรอบคอบ 4. ความรัก 5. คุณธรรม

23 คุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการที่ควรเคารพ
1.ความยุติธรรม 2.ความอดทน 3.ความรอบคอบ 4.ความพอประมาณ

24 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 1. ไม่พึงทำร้ายผู้อื่น 2. มีความกรุณา
3. ต้อนรับผู้อื่นด้วยความ เต็มใจ

25 4. การมีสัจจะ 5. ไม่ลักทรัพย์ 6. ทำตามหน้าที่

26 คุณธรรมการอยู่ร่วมกัน
1. ปกครองตนเองได้ 2. เป็นคนดี 3. ทำให้สังคมดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google