งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ชาวพุทธ สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ 3 ด. ญ. นันทิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ชาวพุทธ สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ 3 ด. ญ. นันทิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ชาวพุทธ สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ 3 ด. ญ. นันทิชา ชีพเมืองแมน เลขที่ 24 ด. ช. สมศักดิ์ เจียมศรี เลขที่ 11 ด. ญ. วริศรา สมศรี เลขที่ 34 ด. ญ. อนิรุต มีณรงค์ เลขที่ 13 ด. ญ. ศุภรัตน์ ยะภักดี เลขที่ 35 ด. ญ. แสงนภา วงษ์ศรีดี เลขที่ 17 ด. ญ. อาภา วรรณ จันทาบ เลขที่ 40 ด. ญ. นลพรรณ พ่วงนาคพันธุ์ เลขที่ 23 ด. ญ. อารดา บุณเกียรติ เลขที่ 41 นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / ๒

2 หน้าที่ของพระภิกษุ การศึกษา การเรียนพระพุทธวจนะ ซึ่งภาย หลังรวบรวมเป็น พระไตรปิฎก การปฏิบัติ การฝึกฝนอบรมจิตให้เป็น สมาธิ สามารถควบคุม กายวาจา ให้เรียบร้อย การการสั่งสอน การทำประโยชน์แก่ ชาวโลก แบ่งออกเป็น ๖ประการ สอนให้ละเว้นจากความ ชั่ว ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยจิตใจอัน งาม สอนให้รู้จักรฟัง ความคิด ของผู้อื่น ชี้แจงสิ่งต่างๆให้แจ่ม แจ้ง บอกทางสวรรค์ให้

3 ปลูกจิตสำนึก สอนให้คนเกิดความ รักความหวงแหนใน พระพุทธศาสนา สอนให้รู้จักทะนุบำรุง วัดซึ่งเป็นศูนย์กลาง ของชาวบ้านด้วยการ รักษา สืบทอด พัฒนา สนับสนุนศิลปะและ ดนตรี

4 การปฏิบัติตน ตาม พุทธปณิธาน๔ ศึกษาพระธรรมจน มีความรู้แตกฉาน บรรลุผลแห่ง การปฏิบัติ สามารถถ่ายทอด เผยแผ่ ให้คนอื่นได้รู้ตาม กำจัดปรัปวาท การกล่าวร้าย เข้าใจผิด ต่อพระศาสนา

5 การรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ ชมรม สมาคม เกิดจากการรวบรวมสมาชิกเพื่อศึกษา และปฏิบัติธรรม เป็นองค์กรที่มีสมาชิกจำนวน มากมารวมตัวกัน

6 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สถาบันการศึกษาควรประกอบพิธีให้ นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ผู้ปกครองสมควรให้บุตรหลาน แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศก็ควรนับถือ พระพุทธศาสนา

7 บูชาพระ รัตนตรัย พัฒนาจิตสำนึก ที่ดีงาม ส่งเสริมให้นำหลักธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและสร้าง เจตคติที่ดี การเข้าค่ายพุทธบุตร

8 ศิษย์ ลุกขึ้นต้อน รับ ศิษย์ ใฝ่ใจเรียน ศิษย์ ปรนนิบัติ ศิษย์ ตั้งใจ เรียน ครู สอนศิลปะ วิทยาให้ สิ้นเชิง ครู ยกย่องให้ ปรากฏใน หมู่คณะ ครู ปกป้องสิ่ง ที่ถูกต้อง เหมาะสม ทิศเบื้องขวา ครู ฝึกฝนแนะ นำให้เป็น คนดี ครู สอนให้ เข้าใจแจ่ม แจ้ง

9 องค์ประกอบของพระพุทธ ศาสนา ศาสดาหรือผู้ก่อตั้ง หลักคำสอน ศาสนบุคคล ศาสนิกชน ศาสนสถาน ศาสนพิธี มนุษย์ ธรรมดา ที่มีความฉลาด และบำเพ็ญเพียร จนหลุดพ้นจาก ความทุกข์ หลักธรรม ที่ปรากฏ ในพระไตร ปิฎก ผู้แทนศาสดา ในการนำ หลักธรรมคำ สอนไปเผยแผ่ สืบทอดต่อไป ผู้นับถือเลื่อมใส ในพระไตรปิฎก และปฏิบัติตาม คำสอนของ พระพุทธเจ้า สถานที่สำ - หรับประกอบ พิธีกรรม ทางศาสนา การอุปสมบท การถวายทาน บุญกฐิน

10 พิธีกรรมทางพระพุทธ ศาสนา บุญพิธีในส่วนงานมงคล และ อวมงคล พิธีกรรมในวันสำคัญ และเทศกาลทาง พระพุทธศาสนา พิธีกรรมที่เกี่ยว เนื่องกับ พระพุทธศาสนา งานบวช งานศพ งานมาฆบูชา พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา พิธีถวายเทียน วันเข้าพรรษา งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ชาวพุทธ สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ อ. วรรณดี จิตต์จนะ จัดทำโดย ด. ช. กันต์ปภพ รักแก้ว เลขที่ 3 ด. ญ. นันทิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google