งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธธรรม นำ บุคลิกภาพ อ. วิยะดา วรธนานันท์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธธรรม นำ บุคลิกภาพ อ. วิยะดา วรธนานันท์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธธรรม นำ บุคลิกภาพ อ. วิยะดา วรธนานันท์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช

2 1. ผู้มี บุคลิกภาพดี คิดดี คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ไข คิดพัฒนา พูดดี พูดความจริง มีประโยชน์ ปฏิบัติดี มีศีลและธรรมะ มีสติ ความตั้งใจจริงในสิ่งที่ทำ รู้จักการเป็นผู้ให้ ทำเพื่อ ส่วนรวม

3 2. ผู้มีคุณธรรม ระมัดระวังไในศีล ไม่เบียดเบียน ผู้อื่น มีหลักธรรมในชีวิต คิดดี ปฏิบัติดี มีหลักความยุติธรรมในการ ปฏิบัติงาน รู้จักมองความจริงในชีวิตอย่างมี เหตุผล รู้จักมองตน ปรับปรุงตนเองอยู่ เสมอ กริยา วาจา การกระทำ เหมาะสม ถูกต้องตามกาละเทศะ

4 3. มีอุปนิสัยดี มีน้ำใจ รู้จักการให้ - ทาน พูดจา น่าฟัง - ปิยวาจา ทำตนมีคุณค่า - อัตถจริยา วางตนเสมอต้นเสมอปลาย - สนานัตตา วางตนดี น่าเชื่อถือ - ศรัทธา รักศักดิ์ศรี มีความซื่อสัตย์

5 4. แนวทางสร้างความสำเร็จใน ชีวิตที่มีเหตุผล 1. มีความเห็นที่มีเหตุผล - สัมมาทิฏฐิ 2. มีความคิดที่ถูกต้องและชอบธรรม - ดำริ ชอบ 3. มีความเพียรชอบ - เพียรชอบ 4. มีความประพฤติที่เหมาะสม - สัมมากัมมันตะ 5. มีความระลึก รู้ตัวเสมอ - สัมมาสติ 6. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ - สัมมาสมาธิ 7. พูดจาดี - สัมมาวาจา 8. ประกอบอาชีพสุจริต - สัมมาอาชีวะ

6 หลักธรรมสร้าง ความสำเร็จในงาน 1. มีความรักในงานที่ทำ 2. มุ่งมั่นทำให้สำเร็จ - วิริยะ 3. เอาใจใส่งาน - จิตตะ 4. มีวิจารณญาณ ไตร่ตรอง หา เหตุผล - วิมังสา

7 หลักการครองคนให้มี ความสุข 1. มีเมตตา ปรารถนาให้อยู่ ดีมีสุข 2. มีกรุณา ปรารถนาให้พ้น ทุกข์ 3. พลอยยินดี เมื่อผู้อื่นได้ ดี มุฑิตา 4. วางตนเป็นกลาง อุเบกขา

8 ศิลปะการรับใช้เพื่อน มนุษย์ การที่เรารักคนอื่น และ น้อมตกลงรับใช้เพื่อนมนุษย์ เราจะได้รับความรักจากเพื่อน มนุษย์ที่เราเองก็มีวามสุข เขา เองก็มีความสุข ต่างฝ่ายต่าง พร้อมที่จะหยิบยื่นให้ซึ้งกันและ กัน

9 หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ 1. รู้จักให้ - ทาน 2. รู้จักสำรวม - กาย วาจา ใจ 3. มีความเสียสละ - จาคะ 4. มีความซื่อตรง - อาชชวะ 5. มีความสุภาพอ่อนโยน - มันทวะ 6. มีความเพียร - ตบะ 7. ไม่พยาบาท อาฆาต โกรธ - อักโกรธะ 8. ไม่เบียดเบียนผู้อื่น - อวิหิงสา 9. มีความอดทน - ขันติ 10. ปฏิบัติผิดทำนองคลองธรรม - อวิโรธ นะ

10 คุณธรรมสำหรับการผูกใจ คนและงาน 1. คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็น ประโยชน์ 2. มีความคิดพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง 3. มีความสำนึกในความ รับผิดชอบสูง 4. มีความมั่นใจ ใช้สติปัญญา 5. มีหลักธรรมาภิบาล บริหารงานโปร่งใส 6. มีความใส่ใจ ประพฤติตน อย่างมีคุณธรรม

11 บุคลิกภาพของ กัลยาณมิตรที่ดี 1. เป็นผู้น่ารัก จิตใจดี 2. เป็นผู้ที่น่านับถือ 3. เป็นผู้รู้จัก พูดจาดี มีเหตุผล 4. เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อคำ วิพากย์วิจารณ์

12 คุณธรรมในการ พูด พูดความจริง พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดสร้างสรรค์ ไม่นินทา ว่าร้ายป้ายสีผู้อื่น มีความจริง บริสุทธิ์ใจในการ พูด

13 ข้อคิด.......... จงมีจิตสำนึกแห่งการเป็น ผู้ให้และ อ่อนน้อม ถ่อมตน รับใช้เพื่อนมนุษย์ โดยบริสุทธิ์ ใจ ทำงานรับใช้ประชาชน ด้วย ความเมตตา ปรารถนาดี ถือว่าได้ทำหน้าที่และปฏิบัติ ธรรมไปพร้อมๆกัน

14 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt พุทธธรรม นำ บุคลิกภาพ อ. วิยะดา วรธนานันท์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google