งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานชีวิตชาวพุทธ วางรากฐานชีวิต ทำชีวิตให้ถึงจุดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานชีวิตชาวพุทธ วางรากฐานชีวิต ทำชีวิตให้ถึงจุดหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานชีวิตชาวพุทธ วางรากฐานชีวิต ทำชีวิตให้ถึงจุดหมาย

2 วางรากฐานชีวิต กฎ ๑. เว้นชั่ว ๑๔ ประการ กฎ ๒. เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน
กฎ ๑. เว้นชั่ว ๑๔ ประการ กฎ ๒. เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน กฎ ๓ รักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ

3 เว้นชั่ว ๑๔ ประการ กรรมกิเลส ๔ อคติ ๔ อบายมุข ๖

4 เตรียมทุนชีวิต เลือกคบมิตร ขยันหาทรัพย์และ รู้จักใช้ทรัพย์

5 รักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ
ทำทุกทิศให้เกษม เกื้อกูลประสานสังคม

6 ทำชีวิตให้ถึงจุดหมาย
ประโยชน์ต่อตน ประโยชน์ต่อผู้อื่น ประโยชน์ต่อสังคม/ชาติ

7 ทำชีวิตให้ถึงจุดหมาย
ขั้นที่ ๑. ประโยชน์(ปัจจุบัน) (ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์) ขั้นที่ ๒. ประโยชน์ (เลยตาเห็น) (สัมปรายิกัตถะประโยชน์) ขั้นที่ ๓. ประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะประโยชน์)

8 ทฤษฏีพัฒนาการเหตุผลเชิงจริยธรรม (Kohlberg 1964, 1976)
ระดับก่อนเกณฑ์ ขั้นที่ 1 หลบหลีกการลงโทษ ขั้นที่ 2 แสวงหารางวัลที่เป็นวัตถุ ระดับตามเกณฑ์ ขั้นที่ 3 ทำตามผู้อื่น เห็นแก่พวกพ้อง ขั้นที่ 4 ทำตามหน้าที่ กฎหมาย หลักศาสนา

9 ทฤษฏีพัฒนาการเหตุผลเชิงจริยธรรม (Kohlberg 1964, 1976)
ระดับเหนือเกณฑ์ ขั้นที่ 5 ควบคุมตนเอง ภาคภูมิใจ มีความละอายใจ (หิริ) ขั้นที่ 6 มีอุดมคติ เกลียดกลัวความชั่ว (โอตัปปะ)

10 จิตใจ 3 ประเภท ประเภทแรก : เห็นแก่ตัว กลัวการลงโทษทางกาย
ประเภทแรก : เห็นแก่ตัว กลัวการลงโทษทางกาย (เป็นสัตว์) ให้ความสำคัญกับวัตถุ ประเภทสอง : ชอบอยู่กับผู้อื่น กลัวการครหานินทา (เป็นคน) แสวงหายศ สรรเสริญ อยู่ในกรอบและระเบียบสังคม

11 จิตใจ 3 ประเภท ประเภทสาม : มีความละอายใจ (หิริ)
ประเภทสาม : มีความละอายใจ (หิริ) (เป็นเทวดา) เกรงกลัวบาป (โอตัปปะ) ควบคุมตนเอง

12 ชาวพุทธชั้นนำ 2 มีศีล - ตั้งมั่นปฏิบัติตามแนวศีล 5
1 มีศรัทธา - ในพระรัตนะตรัย 2 มีศีล ตั้งมั่นปฏิบัติตามแนวศีล 5 - ถืออุโบสถศีลตามกาล 3 เชื่อกรรม - มุ่งผลการกระทำด้วยความเพียรตนเอง - ไม่ถือมงคลตื่นข่าว (มีเหตุผล)

13 ชาวพุทธชั้นนำ 4 ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา (พาหิรทักขิไณย์)
5 ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่มา : อุบาสกธรรม 5

14 จุดมุ่งหมายของชีวิต ขั้นที่ 1 ประโยชน์ปัจจุบัน : สุขภาพดี มีงาน มีเงิน
(ทิฎฐธัมมิกัตถะ) สังคมยอมรับ ขั้นที่ 2 ประโยชน์เลยตาเห็น : สุขใจ ภูมิใจ มั่นใจ โล่งใจ (สัมปรายิกัตถะ) ขั้นที่ 3 ประโยชน์สูงสุด : มีใจมั่นคง ไม่ยึดมั่น (ปรมัตถะ) จิตใจผ่องแผ้ว อยู่ด้วยปัญญา

15 หลักปฏิบัติของชาวพุทธ
ไตรสิกขา มรรคมีองค์แปด 1 ศีล 1 สัมมาวาจา 2 สัมมากัมมันตะ 3 สัมมาอาชีวะ 2 สมาธิ 4 สัมมาวายามะ 5 สัมมาสติ 6 สัมมาสมาธิ 3 ปัญญา 7 สัมมาทิฐิ 8 สัมมาสังกัปปะ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานชีวิตชาวพุทธ วางรากฐานชีวิต ทำชีวิตให้ถึงจุดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google