งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานชีวิต ชาวพุทธ วางรากฐาน ชีวิต วางรากฐาน ชีวิต ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานชีวิต ชาวพุทธ วางรากฐาน ชีวิต วางรากฐาน ชีวิต ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานชีวิต ชาวพุทธ วางรากฐาน ชีวิต วางรากฐาน ชีวิต ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย

2 วางรากฐาน ชีวิต กฎ ๑. เว้นชั่ว ๑๔ ประการ กฎ ๑. เว้นชั่ว ๑๔ ประการ กฎ ๒. เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน กฎ ๒. เตรียมทุนชีวิต ๒ ด้าน กฎ ๓ รักษา ความสัมพันธ์ ๖ ทิศ กฎ ๓ รักษา ความสัมพันธ์ ๖ ทิศ

3 เว้นชั่ว ๑๔ ประการ กรรมกิเลส ๔ กรรมกิเลส ๔ อคติ ๔ อคติ ๔ อบายมุข ๖ อบายมุข ๖

4 เตรียมทุนชีวิต เลือกคบมิตร เลือกคบมิตร ขยันหาทรัพย์ และ รู้จักใช้ทรัพย์ ขยันหาทรัพย์ และ รู้จักใช้ทรัพย์

5 รักษา ความสัมพันธ์ ๖ ทิศ ทำทุกทิศให้ เกษม ทำทุกทิศให้ เกษม เกื้อกูลประสาน สังคม เกื้อกูลประสาน สังคม

6 ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย ประโยชน์ต่อตน ประโยชน์ต่อตน ประโยชน์ต่อผู้อื่น ประโยชน์ต่อผู้อื่น ประโยชน์ต่อ สังคม / ชาติ ประโยชน์ต่อ สังคม / ชาติ

7 ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย ขั้นที่ ๑. ประโยชน์ ( ปัจจุบัน ) ( ทิฏฐธัมมิกัตถ ประโยชน์ ) ขั้นที่ ๑. ประโยชน์ ( ปัจจุบัน ) ( ทิฏฐธัมมิกัตถ ประโยชน์ ) ขั้นที่ ๒. ประโยชน์ ( เลยตาเห็น ) ( สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ ) ขั้นที่ ๒. ประโยชน์ ( เลยตาเห็น ) ( สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ ) ขั้นที่ ๓. ประโยชน์ สูงสุด ( ปรมัตถะประโยชน์ ) ขั้นที่ ๓. ประโยชน์ สูงสุด ( ปรมัตถะประโยชน์ )

8 ทฤษฏีพัฒนาการเหตุผลเชิง จริยธรรม (Kohlberg 1964, 1976) ระดับก่อนเกณฑ์ ระดับก่อนเกณฑ์ ขั้นที่ 1 หลบหลีกการลงโทษ ขั้นที่ 2 แสวงหารางวัลที่เป็นวัตถุ ระดับตามเกณฑ์ ระดับตามเกณฑ์ ขั้นที่ 3 ทำตามผู้อื่น เห็นแก่พวก พ้อง ขั้นที่ 4 ทำตามหน้าที่ กฎหมาย หลักศาสนา ขั้นที่ 4 ทำตามหน้าที่ กฎหมาย หลักศาสนา

9 ทฤษฏีพัฒนาการเหตุผลเชิง จริยธรรม (Kohlberg 1964, 1976) ระดับเหนือเกณฑ์ ระดับเหนือเกณฑ์ ขั้นที่ 5 ควบคุมตนเอง ภาคภูมิใจ มีความละอายใจ ( หิริ ) มีความละอายใจ ( หิริ ) ขั้นที่ 6 มีอุดมคติ เกลียดกลัวความ ชั่ว ( โอตัปปะ ) ( โอตัปปะ )

10 จิตใจ 3 ประเภท ประเภทแรก : เห็นแก่ตัว กลัว การลงโทษทางกาย ประเภทแรก : เห็นแก่ตัว กลัว การลงโทษทางกาย ( เป็นสัตว์ ) ให้ความสำคัญกับ วัตถุ ประเภทสอง : ชอบอยู่กับผู้อื่น กลัวการครหานินทา ประเภทสอง : ชอบอยู่กับผู้อื่น กลัวการครหานินทา ( เป็นคน ) แสวงหายศ สรรเสริญ ( เป็นคน ) แสวงหายศ สรรเสริญ อยู่ในกรอบและ ระเบียบสังคม อยู่ในกรอบและ ระเบียบสังคม

11 จิตใจ 3 ประเภท ประเภทสาม : มีความละอายใจ ( หิริ ) ประเภทสาม : มีความละอายใจ ( หิริ ) ( เป็นเทวดา ) เกรงกลัวบาป ( โอตัปปะ ) ( เป็นเทวดา ) เกรงกลัวบาป ( โอตัปปะ ) ควบคุมตนเอง ควบคุมตนเอง

12 ชาวพุทธชั้นนำ 1 มีศรัทธา - ในพระรัตนะตรัย 1 มีศรัทธา - ในพระรัตนะตรัย 2 มีศีล - ตั้งมั่นปฏิบัติตามแนว ศีล 5 2 มีศีล - ตั้งมั่นปฏิบัติตามแนว ศีล 5 - ถืออุโบสถศีลตาม กาล - ถืออุโบสถศีลตาม กาล 3 เชื่อกรรม - มุ่งผลการกระทำ ด้วยความเพียรตนเอง 3 เชื่อกรรม - มุ่งผลการกระทำ ด้วยความเพียรตนเอง - ไม่ถือมงคลตื่นข่าว ( มี เหตุผล )

13 ชาวพุทธชั้นนำ 4 ไม่แสวงหาเขตบุญนอก พระพุทธศาสนา ( พาหิรทักขิไณย์ ) ( พาหิรทักขิไณย์ ) 5 ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่มา : อุบาสกธรรม 5

14 จุดมุ่งหมายของชีวิต ขั้นที่ 1 ประโยชน์ปัจจุบัน : สุขภาพดี มีงาน มีเงิน ขั้นที่ 1 ประโยชน์ปัจจุบัน : สุขภาพดี มีงาน มีเงิน ( ทิฎฐธัมมิกัตถะ ) สังคม ยอมรับ ( ทิฎฐธัมมิกัตถะ ) สังคม ยอมรับ ขั้นที่ 2 ประโยชน์เลยตาเห็น : สุขใจ ภูมิใจ มั่นใจ โล่งใจ ขั้นที่ 2 ประโยชน์เลยตาเห็น : สุขใจ ภูมิใจ มั่นใจ โล่งใจ ( สัมปรายิกัตถะ ) ( สัมปรายิกัตถะ ) ขั้นที่ 3 ประโยชน์สูงสุด : มีใจมั่นคง ไม่ยึดมั่น ขั้นที่ 3 ประโยชน์สูงสุด : มีใจมั่นคง ไม่ยึดมั่น ( ปรมัตถะ ) จิตใจผ่องแผ้ว อยู่ด้วยปัญญา ( ปรมัตถะ ) จิตใจผ่องแผ้ว อยู่ด้วยปัญญา

15 หลักปฏิบัติของชาวพุทธ ไตรสิกขามรรคมีองค์ แปด ไตรสิกขามรรคมีองค์ แปด 1 ศีล 1 สัมมาวาจา 2 สัมมากัมมันตะ 3 สัมมาอาชีวะ 2 สมาธิ 4 สัมมาวายามะ 5 สัมมาสติ 6 สัมมาสมาธิ 3 ปัญญา 7 สัมมาทิฐิ 8 สัมมาสังกัปปะ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานชีวิต ชาวพุทธ วางรากฐาน ชีวิต วางรากฐาน ชีวิต ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย ทำชีวิตให้ถึง จุดหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google