งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อช่วยสอน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม โรงเรียนวัดแสมดำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อช่วยสอน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม โรงเรียนวัดแสมดำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อช่วยสอน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม โรงเรียนวัดแสมดำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2 เบญจศีล - เบญจธรรม  เบญจศีล – เบญจธรรม จริยธรรมขั้นมูลฐาน เรียกว่า ศีล ๕ ธรรม ๕ รวมเรียกว่า เบญจศีล เบญจธรรม

3 ศีลข้อ ๑ ปาณาติปาตา เวระมะณี  เว้นจากการฆ่าสัตว์ หมายถึงเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การ ทรมาน การข่มเหง การรังแก และการ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

4 ศีลข้อ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี  เว้นจากการลักขโมย หมายถึงการนำเอาทรัพย์สินสิ่งของของคน อื่นมาเป็นของตนเองโดยเจ้าของมิได้อนุญาต การกระทำทุกอย่างเพื่อได้ทรัพย์มาโดยวิธีทุจริต

5 ศีลข้อ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม หมายถึงการไปเกี่ยวข้องฉันชู้สาวกับลูกเมีย ของคนอื่นหรือคู่ครองของคนอื่นโดยผิด ประเพณี

6 ศีลข้อ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี  เว้นจากการพูดเท็จ หมายถึงการพูดไม่จริง การพูดโกหก หลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้อื่น รวมทั้ง กล่าวคำไม่สมควร

7 ศีลข้อ ๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระ มะณี  เว้นจากการดื่มสุรา, เครื่องดองของเมา หมายถึงการดื่มสุราและเครื่องดองของเมา ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นเหตุให้ ประพฤติชั่วในทางอื่นๆ อีกด้วย

8 ธรรมข้อ ๑ เมตตา กรุณา เมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้ว ก็ควรจะมีความ เมตตาคือมีความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นเป็นสุข เราก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นทั้งมนุษย์และสัตว์

9 ธรรมข้อ ๒ สัมมาอาชีวะ เมื่อเว้นจากการลักขโมยแล้ว ก็ควรประกอบ อาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำสิ่งที่ผิด กฎหมาย

10 ธรรมข้อ ๓ สำรวมในกาม เมื่อเว้นจากการประพฤติผิดในกามแล้ว ก็ ควรตั้งอยู่ในธรรม คือ มีความสำรวมในกาม ไม่ เป็นคนเจ้าชู้ เมื่อมีคู่ครองแล้ว ก็ควรพอใจ รัก ใคร่เฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้น

11 ธรรมข้อ ๔ ความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อเว้นจากการพูดเท็จแล้วก็ควรพูดแต่ ความจริง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและ ผู้อื่น

12 ธรรมข้อ ๕ ความมีสติรอบคอบ เมื่อเว้นจากการดื่มสุราเครื่องดองของเมา แล้วก็ต้องมีสติรอบคอบอยู่เสมอ รู้จักยับยั้งใจ พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือทำสิ่งใดก็ตาม

13 คณะผู้จัดทำ ๑. นางจินตนาอภิชาติ ๒. นางสุนันทาจันทร์สว่าง ๓. นางสาวสุวรรณารุ่งวาณิชสุขานนท์ ๔. นายสมบัติสังข์ทองงาม ๕. นางสาววิมลมีศรีจันทร์ ๖. นางสาวนันธิดารัตน์พิทักษ์


ดาวน์โหลด ppt สื่อช่วยสอน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม โรงเรียนวัดแสมดำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google