งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อช่วยสอน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อช่วยสอน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อช่วยสอน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม
โรงเรียนวัดแสมดำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2 เบญจศีล - เบญจธรรม เบญจศีล – เบญจธรรม รวมเรียกว่า เบญจศีล เบญจธรรม
จริยธรรมขั้นมูลฐาน เรียกว่า ศีล ๕ ธรรม ๕ รวมเรียกว่า เบญจศีล เบญจธรรม

3 ศีลข้อ ๑ ปาณาติปาตา เวระมะณี
เว้นจากการฆ่าสัตว์ หมายถึงเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การทรมาน การข่มเหง การรังแก และการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

4 ศีลข้อ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี
เว้นจากการลักขโมย หมายถึงการนำเอาทรัพย์สินสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเองโดยเจ้าของมิได้อนุญาต การกระทำทุกอย่างเพื่อได้ทรัพย์มาโดยวิธีทุจริต

5 ศีลข้อ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม หมายถึงการไปเกี่ยวข้องฉันชู้สาวกับลูกเมียของคนอื่นหรือคู่ครองของคนอื่นโดยผิดประเพณี

6 ศีลข้อ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี
เว้นจากการพูดเท็จ หมายถึงการพูดไม่จริง การพูดโกหก หลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้อื่น รวมทั้งกล่าวคำไม่สมควร

7 ศีลข้อ ๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
เว้นจากการดื่มสุรา , เครื่องดองของเมา หมายถึงการดื่มสุราและเครื่องดองของเมา ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วในทางอื่นๆ อีกด้วย

8 ธรรมข้อ ๑ เมตตา กรุณา เมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้ว ก็ควรจะมีความเมตตาคือมีความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นเป็นสุข เราก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นทั้งมนุษย์และสัตว์

9 ธรรมข้อ ๒ สัมมาอาชีวะ เมื่อเว้นจากการลักขโมยแล้ว ก็ควรประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย

10 ธรรมข้อ ๓ สำรวมในกาม เมื่อเว้นจากการประพฤติผิดในกามแล้ว ก็ควรตั้งอยู่ในธรรม คือ มีความสำรวมในกาม ไม่เป็นคนเจ้าชู้ เมื่อมีคู่ครองแล้ว ก็ควรพอใจ รักใคร่เฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้น

11 ธรรมข้อ ๔ ความซื่อสัตย์สุจริต
เมื่อเว้นจากการพูดเท็จแล้วก็ควรพูดแต่ความจริง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น

12 ธรรมข้อ ๕ ความมีสติรอบคอบ
เมื่อเว้นจากการดื่มสุราเครื่องดองของเมาแล้วก็ต้องมีสติรอบคอบอยู่เสมอ รู้จักยับยั้งใจพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนลงมือทำสิ่งใดก็ตาม

13 คณะผู้จัดทำ ๑. นางจินตนา อภิชาติ ๒. นางสุนันทา จันทร์สว่าง
๑. นางจินตนา อภิชาติ ๒. นางสุนันทา จันทร์สว่าง ๓. นางสาวสุวรรณา รุ่งวาณิชสุขานนท์ ๔. นายสมบัติ สังข์ทองงาม ๕. นางสาววิมล มีศรีจันทร์ ๖. นางสาวนันธิดา รัตน์พิทักษ์


ดาวน์โหลด ppt สื่อช่วยสอน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เบญจศีล – เบญจธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google