งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดองค์ความรู้ และแนวทาง ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชามีวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดองค์ความรู้ และแนวทาง ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชามีวินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดองค์ความรู้ และแนวทาง ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชามีวินัย

2 คุณธรรม ***** สภาพคุณ งามความดี จริยธรรม ***** ความประพฤติ หรือ พฤติกรรมที่ดี การดำเนินชีวิตไป ในทางที่ดี จริยธรรม ***** ความประพฤติ หรือ พฤติกรรมที่ดี การดำเนินชีวิตไป ในทางที่ดี

3 คุณธรรม ซื่อสัตย์ เมตตา กรุณา จิต อาสา ความเพียร คุณธรรม ซื่อสัตย์ เมตตา กรุณา จิต อาสา ความเพียร จริยธรรม ไม่คดโกง ให้การ ช่วยเหลือ ให้บริการ ขยันทำงาน จริยธรรม ไม่คดโกง ให้การ ช่วยเหลือ ให้บริการ ขยันทำงาน

4 ปทัสถาน ประกาศิต พฤติกรรม จุดมุ่งหมาย ผล จริยธรรม ในทางศาสนา ในการประกอบวิชาชีพ ในการทำงาน ศีลธ รรม จรรยาบ รรณ วินัย ควร พึง ต้อง เพื่อ คน ดี ศักดิ์ศรี + ประสิทธิผล เพื่อคน + งาน ประสิทธิ ผล เพื่อ งาน คุณธรรม จรรยา วินัย

5 “... วินัยแท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือ วินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อ ปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่ง คือวินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติ ขึ้น สำหรับคอยควบคุมบังคับให้มีความ จริงใจและให้ประพฤติปฏิบัติตามความ จริงใจนั้นอย่างมั่นคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิ ฐาน หรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัย อย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริง และแน่นอน ยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้ง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลให้การถือการใช้ วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้น ได้ผลเที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเปี่ยมตามเจตนารมย์... ” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน แก่นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในงานพระราชทาน กระบี่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2524

6

7 ตามรอยพระยุคลบาท หลัก ทศพิธราชธรร ม หลักการ ทรงงาน ทาน / ศีล / สละ / ซื่อตรง / อ่อนโยน / พากเพียร / ระงับ โกรธ / ไม่เบียดเบียน / อดทน / แน่วแน่ ศึกษาข้อมูลอย่างมี ระบบ / ระเบิดจาก ข้างใน / แก้ปัญหาที่ จุดเล็ก / ทำ ตามลำดับขั้น / ทำให้ ง่าย / ฯลฯ ปรัชญาของ เศรษฐกิจ พอเพียง พอประมาณ / มี เหตุผล / มีภูมิคุ้มกันใน ตัวที่ดี

8 จิตสำ นึกใน ตัวเอ ง เห็นความสำคัญ / ให้ความ ช่วยเหลือ / โอกาส / ลงมือทำ เครือ ข่าย - คนรอบข้าง ใกล้ชิด - คนที่ทำงาน ร่วมกัน - หน่วยงาน - ประเทศชาติ แนวทางสู่ความสำเร็จตาม โครงการ........

9 วิธีการดำเนินการ ( ตัวอย่าง ) วิธีการดำเนินการ ( ตัวอย่าง ) ๑. แบ่งชมรมย่อย กลุ่มละประมาณ ๑๐ คน ๒. เลือกประธานชมรม รองประธาน เลขาฯ นายทะเบียน ๓. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ( ชื่อสมาชิกใน ชมรม ) ๔. หาสมาชิกใกล้ตัวอย่างน้อย ๕ คน โดยเริ่ม จากบุคคลในครอบครัว ๕. ตั้งชื่อชมรม “..................” เสริมสร้างวินัย ประเทศไทยใสสะอาด ๖. กำหนดวัตถุประสงค์ของชมรม ๗. เลือก ทศพิธราชธรรม / หลักการทรงงาน / เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท หรือวินัย เป็นแนวทาง ปฏิบัติประจำชมรม

10 วิธีการดำเนินการ ( ต่อ ) วิธีการดำเนินการ ( ต่อ ) ๗. ระดมความคิดโดยนำหลักที่เลือกมาต่อยอด ว่า ชมรมจะนำหลักดังกล่าวมาสร้างกิจกรรม ใด เพื่อให้การดำเนินโครงการ................ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่าง

11 เช่น เช่น การดำเนินโครงการ พี่ชวนน้อง เสริมสร้างวินัย ประเทศไทย ใส สะอาดให้สำเร็จลุล่วง เลือกบทวินัยในเรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้าง วินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย จัดอบรม / จัดกิจกรรม สันทนาการ / ประกวดข้าราชการ ตัวอย่าง / ปฏิบัติธรรม

12 วิธีการดำเนินการ ( ต่อ ) วิธีการดำเนินการ ( ต่อ ) ๘. ประธานแต่ละชมรมมาเข้าร่วมประชุมร่วมกัน โดยให้รองประธานดำเนินการแทนต่อไป ๙. ประธานทุกชมรมจะถูกจัดตั้งเป็นสมาชิก ชมรมกลางเพื่อเป็นศูนย์รวมการประสานงาน ของแต่ละชมรมโดยสรรหาประธาน รอง ประธาน เลขานุการ นายทะเบียนและกรรมการ ตำแหน่งอื่น ๆ ๑๐. ชมรมกลางกำหนดนโยบายและ วิธีการ ประสานสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารระหว่าง สมาชิกในชมรมเดียวกัน ชมรมอื่น ๆ และกรมฯ โดยให้เลขานุการ และนายทะเบียนกลางเป็น ผู้รับผิดชอบ

13 ชมรมกลาง ชื่อ.....................( ภายในหน่วยงาน ) กลุ่ม 1 กลุ่ม 6 กลุ่ม 5 กลุ่ม 4 กลุ่ม 3 กลุ่ม 2


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดองค์ความรู้ และแนวทาง ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชามีวินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google