งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรม ***** สภาพคุณงามความดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรม ***** สภาพคุณงามความดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดองค์ความรู้ และแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย

2 คุณธรรม ***** สภาพคุณงามความดี
จริยธรรม ***** ความประพฤติ หรือพฤติกรรมที่ดี การดำเนินชีวิตไปในทางที่ดี

3 ซื่อสัตย์ เมตตา กรุณา จิตอาสา ความเพียร
คุณธรรม ซื่อสัตย์ เมตตา กรุณา จิตอาสา ความเพียร จริยธรรม ไม่คดโกง ให้การช่วยเหลือ ให้บริการ ขยันทำงาน

4 ศักดิ์ศรี + ประสิทธิผล
จริยธรรม ในทางศาสนา ในการประกอบวิชาชีพ ในการทำงาน ปทัสถาน ศีลธรรม จรรยาบรรณ วินัย ประกาศิต ควร พึง ต้อง คุณธรรม จรรยา วินัย พฤติกรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อคน เพื่อคน + งาน เพื่องาน ผล ศักดิ์ศรี + ประสิทธิผล ประสิทธิผล ดี

5 “ ...วินัยแท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือ วินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่ง คือวินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้น สำหรับคอยควบคุมบังคับให้มีความจริงใจและให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิฐาน หรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริงและแน่นอน ยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้น ได้ผลเที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเปี่ยมตามเจตนารมย์...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในงานพระราชทานกระบี่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2524

6

7 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ/มีเหตุผล/มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท หลักทศพิธราชธรรม ทาน/ศีล/สละ/ซื่อตรง/อ่อนโยน/พากเพียร/ระงับโกรธ/ไม่เบียดเบียน/อดทน/แน่วแน่ ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ/ระเบิดจากข้างใน/แก้ปัญหาที่จุดเล็ก/ทำตามลำดับขั้น/ทำให้ง่าย/ ฯลฯ หลักการทรงงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ/มีเหตุผล/มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

8 แนวทางสู่ความสำเร็จตามโครงการ........
จิตสำนึกในตัวเอง เห็นความสำคัญ/ให้ความช่วยเหลือ/โอกาส/ลงมือทำ - คนรอบข้างใกล้ชิด คนที่ทำงานร่วมกัน หน่วยงาน ประเทศชาติ เครือข่าย

9 วิธีการดำเนินการ (ตัวอย่าง)
๑. แบ่งชมรมย่อย กลุ่มละประมาณ ๑๐ คน ๒. เลือกประธานชมรม รองประธาน เลขาฯ นายทะเบียน ๓. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ชื่อสมาชิกในชมรม) ๔. หาสมาชิกใกล้ตัวอย่างน้อย ๕ คน โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัว ๕. ตั้งชื่อชมรม “ ” เสริมสร้างวินัย ประเทศไทยใสสะอาด ๖. กำหนดวัตถุประสงค์ของชมรม ๗. เลือก ทศพิธราชธรรม/หลักการทรงงาน/เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท หรือวินัย เป็นแนวทางปฏิบัติประจำชมรม

10 วิธีการดำเนินการ (ต่อ)
๗. ระดมความคิดโดยนำหลักที่เลือกมาต่อยอดว่า ชมรมจะนำหลักดังกล่าวมาสร้างกิจกรรมใด เพื่อให้การดำเนินโครงการ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่าง

11 เช่น การดำเนินโครงการ พี่ชวนน้องเสริมสร้างวินัย ประเทศไทย ใสสะอาดให้สำเร็จลุล่วง เลือกบทวินัยในเรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย จัดอบรม/จัดกิจกรรมสันทนาการ /ประกวดข้าราชการตัวอย่าง /ปฏิบัติธรรม

12 วิธีการดำเนินการ (ต่อ)
๘. ประธานแต่ละชมรมมาเข้าร่วมประชุมร่วมกันโดยให้รองประธานดำเนินการแทนต่อไป ๙. ประธานทุกชมรมจะถูกจัดตั้งเป็นสมาชิกชมรมกลางเพื่อเป็นศูนย์รวมการประสานงานของแต่ละชมรมโดยสรรหาประธาน รองประธาน เลขานุการ นายทะเบียนและกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ๑๐.ชมรมกลางกำหนดนโยบายและ วิธีการประสานสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในชมรมเดียวกัน ชมรมอื่น ๆ และกรมฯโดยให้เลขานุการ และนายทะเบียนกลางเป็นผู้รับผิดชอบ

13 ชมรมกลาง ชื่อ.....................(ภายในหน่วยงาน)
กลุ่ม2 กลุ่ม6 กลุ่ม1 กลุ่ม4 กลุ่ม3 กลุ่ม5


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรม ***** สภาพคุณงามความดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google