งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม. หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม หลักธรรมในการสร้างปัญญา หลักธรรมในการสร้างปัญญา หลักธรรมในการสร้าง ความสำเร็จในการทำงาน หลักธรรมในการสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม. หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม หลักธรรมในการสร้างปัญญา หลักธรรมในการสร้างปัญญา หลักธรรมในการสร้าง ความสำเร็จในการทำงาน หลักธรรมในการสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม

2 หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม หลักธรรมในการสร้างปัญญา หลักธรรมในการสร้างปัญญา หลักธรรมในการสร้าง ความสำเร็จในการทำงาน หลักธรรมในการสร้าง ความสำเร็จในการทำงาน หลักธรรมในการสร้างตนให้เป็น คนดีในสังคม หลักธรรมในการสร้างตนให้เป็น คนดีในสังคม

3 หลักธรรมในการสร้างปัญญา 1. ห ลักพหูสูต 1.1 หลักการฟัง ฟังให้ มาก 1.2 หลักการจำ จำได้ 1.3 หลักการท่อง คล่องปาก 1.4 หลักการคิด เจน ใจ 1.5 หลักการประยุกต์

4 หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 2. หลักวุฒิธรรม 2.1 การเสวนากับผู้รู้ 2.1 การเสวนากับผู้รู้ 2.2 การฟังครูอาจารย์ 2.2 การฟังครูอาจารย์ 2.3 การคิดแยบคาย 2.3 การคิดแยบคาย 2.4 การปฏิบัติให้ถูก หลัก 2.4 การปฏิบัติให้ถูก หลัก

5 หลักธรรมในการสร้างความสำเร็จใน การทำงาน สูตรสำเร็จแห่งการ ทำงาน สูตรสำเร็จแห่งการ ทำงาน 1. ฉันทะ “ ความเต็ม ใจ ” 1. ฉันทะ “ ความเต็ม ใจ ” 2. วิริยะ “ การแข็งใจ ทำ ” 2. วิริยะ “ การแข็งใจ ทำ ” 3. จิตตะ “ การตั้งใจ ทำ ” 3. จิตตะ “ การตั้งใจ ทำ ” 4. วิมังสา “ การ เข้าใจทำ ” 4. วิมังสา “ การ เข้าใจทำ ”

6 หลักธรรมในการสร้างตนให้เป็นคนดี ในสังคม ความกตัญญูกตเวที ความกตัญญูกตเวที กตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา กตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ กตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ กตัญญูกตเวทีต่อ พระพุทธศาสนา กตัญญูกตเวทีต่อ พระพุทธศาสนา

7 การรู้จักกาลเทศะ รู้จักเหตุ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักผล รู้จักตน รู้จักตน รู้จักประมาณตน รู้จักประมาณตน รู้จักกาลเวลา รู้จักกาลเวลา รู้จักชุมชน รู้จักชุมชน

8 หลักธรรมในการปฏิบัติเพื่อเป็นคนดีใน สังคม กตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา กตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา การรู้จักกาลเทศะ การรู้จักกาลเทศะ ความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์สุจริต ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่ประมาท ความไม่ประมาท ความเคารพ ความเคารพ


ดาวน์โหลด ppt หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม. หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม หลักธรรมในการสร้างปัญญา หลักธรรมในการสร้างปัญญา หลักธรรมในการสร้าง ความสำเร็จในการทำงาน หลักธรรมในการสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google