งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม

2 หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม
หลักธรรมในการสร้างปัญญา หลักธรรมในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน หลักธรรมในการสร้างตนให้เป็นคนดีในสังคม

3 หลักธรรมในการสร้างปัญญา
หลักพหูสูต 1.1 หลักการฟัง ฟังให้มาก 1.2 หลักการจำ จำได้ 1.3 หลักการท่อง คล่องปาก 1.4 หลักการคิด เจนใจ 1.5 หลักการประยุกต์

4 หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม
2. หลักวุฒิธรรม 2.1 การเสวนากับผู้รู้ 2.2 การฟังครูอาจารย์ 2.3 การคิดแยบคาย 2.4 การปฏิบัติให้ถูกหลัก

5 หลักธรรมในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน
สูตรสำเร็จแห่งการทำงาน 1. ฉันทะ “ความเต็มใจ” 2. วิริยะ “การแข็งใจทำ” 3. จิตตะ “ การตั้งใจทำ” 4. วิมังสา “การเข้าใจทำ”

6 หลักธรรมในการสร้างตนให้เป็นคนดีในสังคม
ความกตัญญูกตเวที กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา

7 การรู้จักกาลเทศะ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณตน
รู้จักกาลเวลา รู้จักชุมชน

8 หลักธรรมในการปฏิบัติเพื่อเป็นคนดีในสังคม
กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา การรู้จักกาลเทศะ ความซื่อสัตย์สุจริต ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่ประมาท ความเคารพ


ดาวน์โหลด ppt หลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google