งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนานวัตกรรมแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนานวัตกรรมแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนานวัตกรรมแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
-----ทางสายกลาง----- พอดี มีภูมิคุ้มกัน ในตนเองที่ดี มีเหตุผล

2 เป้าประสงค์ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

3 หลักความพอเพียง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ

4 เงื่อนไข เงื่อนไขหลักวิชาการ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง วางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน เงื่อนไขคุณธรรมต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตรใจของคนในชาติให้มีความสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต เงื่อนไขการดำเนินชีวิตให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

6 การพัฒนานวัตกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง อำเภอถ้ำพรรณรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

7 ผู้พัฒนานวัตกรรมแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
นาย เกียรติมงคล คชสง่า ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ชำนาญการ อันดับ คศ. 2


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนานวัตกรรมแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google