งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนานวัตกรรมแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ ----- ทางสายกลาง --- -- พอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตนเองที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนานวัตกรรมแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ ----- ทางสายกลาง --- -- พอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตนเองที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนานวัตกรรมแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ ----- ทางสายกลาง --- -- พอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตนเองที่ดี

3 เป้าประสงค์ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว ทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

4 หลักความ พอเพียง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ

5 1. เงื่อนไขหลักวิชาการ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ รอบคอบ และความระมัดระวัง วางแผนและดำเนินการ ทุกขั้นตอน 2. เงื่อนไขคุณธรรมต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตรใจของคน ในชาติให้มีความสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 3. เงื่อนไขการดำเนินชีวิตให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ รองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและ วัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

7 การพัฒนานวัตกรรมตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแพรกกลาง อำเภอถ้ำ พรรณรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

8 ผู้พัฒนานวัตกรรมแนว ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ นาย เกียรติมงคล คชสง่า ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ชำนาญการ อันดับ คศ. 2


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนานวัตกรรมแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ ----- ทางสายกลาง --- -- พอดี มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตนเองที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google