งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทศพิธราชธรรม คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทศพิธราชธรรม คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทศพิธราชธรรม คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ ดังนี้

2 ๑. ทาน ทาน คือ การบำเพ็ญตนให้เป็นผู้ให้ มิใช่เพื่อจะ เอาอะไรจากผู้อื่น รวมทั้งความช่วยเหลือแก่ ประชาราษฎร์ผู้อยู่ภายใต้การปกครองให้มีความ สะดวกปลอดภัย

3 ๒. ศีล ศีล คือ ประพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา ( ถือศีล ๕ หรือศีล ๘ ) ประกอบแต่สิ่งที่สุจริต เพื่อเป็น ตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน

4 ๓. ปริจาคะ ปริจาคะ คือ การยอมเสียสละความสุกข์ส่วนตน เพื่อดูแลทุกข์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยไม่ เห็นความเหน็ดเหนื่อย

5 ๔. อาชชวะ อาชชวะ คือ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีความ จริงใจต่อทุกคน

6 ๕. มัททวะ มัททวะ คือ การมีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งถือตัว และ มีกริยาสุภาพอ่อนโยนต่อผู้ใต้ปกครองทุกชนชั้น

7 ๖. ตบะ ตบะคือการมีจิตใจเข้มแข็ง รู้จักระงับยับยั้งชั่ง ใจ มิให้หมกมุ่นกิเลส ตัณหา หรือมัวเมากับ ความสุขสำราญต่าง ๆ

8 ๗. อักโกธะ อักโกธะคือ ความไม่โกรธ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่ ทำการด้วยลุแก่โทสะ ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วย ความสุขุมรอบคอบ

9 ๘. อวิหิงสา อวิหิงสา คือ การไม่เบียดเบียน ไม่กดขี่ข่มเหงผู้ ใต้ปกครองโดยไม่เป็นธรรม แต่มีความเมตตา กรุณาและเที่ยงธรรมต่อทุกคน

10 ๙. ขันติ ขันติ คือ อดทนต่อความอยากลำบากทั้งปวง อดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์คำสรรเสริญนินทา ต่างๆ

11 ๑๐. อวิโรธนะ อวิโรธนะ คือ การประพฤติตนมิให้ผิดไปจาก ทำนองคลองธรรม ทำการใดๆ โดยถูกต้องตาม นิติธรรม ( ระเบียบแบบแผนการปกครอง ) หลัก ยุติธรรม ( ความเที่ยงธรรม ) และหลักศาสนธรรม ( ความถูกต้องดีงาม )


ดาวน์โหลด ppt ทศพิธราชธรรม คุณธรรมสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google