งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 พ. ย. 2545 บรรยายโดย อาจารย์สมชัย ศรีนอก. มูลเหตุแห่งการเกิดศาสนา ศาสนายุคดึกดำบรรพ์ 1. ศาสนายุคดึกดำบรรพ์ – คนในสมัยก่อนกลัวภัย ธรรมชาติ จึงเกิดการกราบไหว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 พ. ย. 2545 บรรยายโดย อาจารย์สมชัย ศรีนอก. มูลเหตุแห่งการเกิดศาสนา ศาสนายุคดึกดำบรรพ์ 1. ศาสนายุคดึกดำบรรพ์ – คนในสมัยก่อนกลัวภัย ธรรมชาติ จึงเกิดการกราบไหว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 พ. ย. 2545 บรรยายโดย อาจารย์สมชัย ศรีนอก

2 มูลเหตุแห่งการเกิดศาสนา ศาสนายุคดึกดำบรรพ์ 1. ศาสนายุคดึกดำบรรพ์ – คนในสมัยก่อนกลัวภัย ธรรมชาติ จึงเกิดการกราบไหว้ และคนในสมัยยุค ดึกดำบรรพ์ ก็คิดว่ามีมูลเหตุให้เกิดภัยธรรมชาติ ศาสนาแบบนับถือพระเจ้า ( เทวนิยม ) 2. ศาสนาแบบนับถือพระเจ้า ( เทวนิยม ) – ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งศาสนิกชนเหล่านี้คิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิด ขึ้นมาเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้าง เมื่อนับถือพระเจ้าก็ เกิดความกลัวต้องเคารพ กราบไหว้ ศาสนาแบบไม่นับถือพระเจ้า ( อเทวนิยม ) 3. ศาสนาแบบไม่นับถือพระเจ้า ( อเทวนิยม ) – ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาเชน ศาสนาที่เชื่อใน เรื่องปัญญา ความมีเหตุ - ผล เชื่อว่าหลักคำสอนเป็น หลักวิทยาศาสตร์ สามารถทดลองและพิสูจน์ได้ ซึ่ง ศาสนาพุทธเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อ เรื่องกรรม การทำความดี

3 ศาสนาทางตะวันตกเชื่อว่า 1. พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทุกอย่าง 2. เชื่อว่าคำสอนต่างๆ มาจากพระเจ้า 3. มีความเชื่อและศรัทธาโดยไม่ต้องพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ 4. ยอมมอบตนด้วยความจงรักภักดีต่อพระเจ้า

4 ความหมายของ ศาสนา 1. เป็นเรื่องที่เชื่อได้ 2. มีคำสอนแสดงถึงธรรมจรรยา 3. มีผู้ประกาศ ผู้สอนหรือก่อตั้ง 4. มีผู้สืบต่อ คือผู้รับคำสอนนั้น

5 แรงจูงใจในการนับ ถือศาสนา สภาพปัญหา แรงจูงใจ จุดมุ่งหมาย การตอบสนอง พฤติกรรม ร่างกาย

6 ประโยชน์ของ ศาสนา 1. ศาสนาเป็นแหล่งกำเนิด จริยธรรม 2. ศาสนาสอนให้คนปกครอง ตนเองได้ 3. ศาสนาทำให้มนุษย์มีที่ยึด เหนี่ยว 4. ศาสนาทำให้สังคมเป็น ปึกแผ่น 5. ศาสนาเป็นบ่อเกิดของ ศิลปวัฒนธรรม

7 วิวัฒนาการความเชื่อ ของมนุษย์ 1. ความเชื่อในเรื่องธรรมชาติ 2. ความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา 3. ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพ บุรุษ 4. ความเชื่อในพระเจ้าหลาย องค์ 5. ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว 6. ความเชื่อในปัญญาของ มนุษย์

8 องค์ประกอบของ ศาสนา 1. ศาสดา 2. คำสั่งสอน 3. นักบวช 4. ศาสนสถาน 5. พิธีกรรม 6. ศาสนิกชน 7. สัญลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt 7 พ. ย. 2545 บรรยายโดย อาจารย์สมชัย ศรีนอก. มูลเหตุแห่งการเกิดศาสนา ศาสนายุคดึกดำบรรพ์ 1. ศาสนายุคดึกดำบรรพ์ – คนในสมัยก่อนกลัวภัย ธรรมชาติ จึงเกิดการกราบไหว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google