งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เกิดหลังศาสนาพราหมณ์ ๖๐๐ ปี ก่อน ศาสนาคริสต์ ๕๔๓ ปี ก่อนศาสนาอิสลาม ๑, ๑๒๔ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เกิดหลังศาสนาพราหมณ์ ๖๐๐ ปี ก่อน ศาสนาคริสต์ ๕๔๓ ปี ก่อนศาสนาอิสลาม ๑, ๑๒๔ ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เกิดหลังศาสนาพราหมณ์ ๖๐๐ ปี ก่อน ศาสนาคริสต์ ๕๔๓ ปี ก่อนศาสนาอิสลาม ๑, ๑๒๔ ปี

2 หลักคำสอนที่สำคัญ - พระรัตนตรัย - ไตรลักษณ์ - อริยสัจ ๔ - อริยมรรคมีองค์ ๘ - นิพพาน

3 ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะ 3 ประการ แห่งสังขาร ธรรมทั้งหลาย คือ 1. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ความ บีบคั้น ความกดดัน ความไม่สบาย กายและความไม่สบายใจ 3. อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน เนื่องจากไม่สามารถบังคับให้ เป็นไปตามที่ใจต้องการได้

4 นิกายในศาสนาพุทธ ๑.นิกายเถร วาท ๒. นิกาย มหายาน

5 สัญลักษณ์ศาสนาพุทธ ธรรมจักรพระพุทธ รูป ใบโพธิ์หรือ ต้นโพธิ์

6 ความเจริญรุ่งเรืองของศาสนา พุทธ ปัจจุบันศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองอยู่ใน ประเทศแถบเอเชีย จนได้นามว่าประทีปแห่ง ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ได้ชื่อว่า เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เพราะ ชาวไทยกว่า ๙๐ % เป็นพุทธศาสนิกชน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดีย ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เกิดหลังศาสนาพราหมณ์ ๖๐๐ ปี ก่อน ศาสนาคริสต์ ๕๔๓ ปี ก่อนศาสนาอิสลาม ๑, ๑๒๔ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google