งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์วารุณี ถี ระแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัด นครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์วารุณี ถี ระแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัด นครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อาจารย์วารุณี ถี ระแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัด นครปฐม

2

3 ทศพิธราชธรรม ๑๐ คือ ธรรม สำหรับพระราชา ในการใช้พระราช อำนาจและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ อาณาประชาราษฎร ดังพระราช กรณียกิจที่ปรากฎ ๑๐ ประการ ดังนี้

4 การให้ และ แบ่งปัน ให้มวลประชา คือ บำเพ็ญตน เป็นผู้ ให้โดยมุ่ง ปกครองหรือทำงานเพื่อ ให้กับมวลประชา เอาใจใส่ จัดสรรสวัสดิการ การ ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์ ให้ ประชาราษฎร์ได้รับ ประโยชน์สุข ความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนให้ ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน ประสบทุกข์

5 รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สำรวมกาย และ วจี ประกอบการอย่าง สุจริตประพฤติตนให้เป็น แบบอย่าง และ เป็นที่เคารพ นับถือ

6 การเสียสละความสุข สบายส่วนตัวเพื่อ ประโยชน์สุขส่วนรวมการ เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายนิด เดียว คือ ต้องเห็นแก่ตัว ให้น้อยหน่อยเท่านั้น

7 ปฏิบัติภาระ โดยซื่อตรง คือ ซื่อตรง ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี ความจริงใจไม่หลอกลวง

8 ความอ่อนโยนเข้าถึง คน คือ มีอัธยาศัย ไม่ เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้าง มีความงามสง่า เกิดแต่ ท่วงที กิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ควรได้ความ รักภักดี

9 พ้นจากการมัวเมาโดยเผากิเลส คือ ตัดกิเลส ตัณหา มิให้เข้ามาครอบงำจิตใจ ระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่หลงไหลหมกมุ่นในความสุขสำราญและมั่นแต่จะ บำเพ็ญเพียรทำกิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์

10 ไม่โกรธ คือ ไม่ เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัย ความ และกระทำการด้วย อำนาจความโกรธมีเมตตา ประจำใจไว้ระงับความ เคืองขุ่นวินิจฉัยความและ กระทำการด้วยจิตอันสุขุม ราบเรียบตามธรรม

11 ไม่เบียดเบียน คือ ไม่ หลงอำนาจ ไม่บีบคั้นกดขี่ มีความกรุณาไม่หาเหตุ เบียดเบียนลงโทษผู้ใดด้วย อาศัยความอาฆาตเกลียด ชัง

12 ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตรำ อดทนต่อความเหนื่อยยาก

13 ความไม่คลาดธรรม คือ การประพฤติอยู่ในธรรม อันถือประโยชน์สุขความดีงาม

14 ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 ประการ นี้ ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหัวใจในการ ปกครอง องค์พระมหากษัตริย์ หรือผู้ปกครอง บ้านเมือง ได้ทรงเคารพและยึดเป็นแนวทางใน การบริหารประเทศตลอดมา บุคคลใดก็ตาม หาก ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม 10 ประการนี้ ย่อม ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็นผู้ปกครองโดย ธรรม และจะเป็นที่เคารพ สักการะของประชาชน และประชาชนจะถวายความจงรักภักดีเป็นอย่าง ยิ่ง และส่งผลให้สังคมนั้นสงบสุขในที่สุด

15 ด้วยความปรารถนาดีจาก อาจารย์วารุณี ถีระแก้ว ครู คศ.3 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดไร่ขิง ( สุนทร อุทิศ ) โทร. 083-2332002 dkkdee@sanook.com http://gotoknow.org//blog/varunee


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์วารุณี ถี ระแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง จังหวัด นครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google