งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีค่ะ... พบกับข้อมูลข่าวสาร KM ของกองการ เจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่กันเป็นประจำ นะคะ... และสำหรับการต้อนรับปีงบประมาณใหม่ ปี 2551 ได้มีการปรับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีค่ะ... พบกับข้อมูลข่าวสาร KM ของกองการ เจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่กันเป็นประจำ นะคะ... และสำหรับการต้อนรับปีงบประมาณใหม่ ปี 2551 ได้มีการปรับเงินเดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีค่ะ... พบกับข้อมูลข่าวสาร KM ของกองการ เจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่กันเป็นประจำ นะคะ... และสำหรับการต้อนรับปีงบประมาณใหม่ ปี 2551 ได้มีการปรับเงินเดือน ในอัตราร้อยละสี่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 กันไปถ้วนหน้า ทั้งเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และ เงินช่วยค่าครองชีพ รวมทั้งผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ... แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่ ตลอดเวลา การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม แนวพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะช่วยให้ทุกๆ ท่านรอดพ้นจากปัญหาต่างๆ และ สามารถดำรงอยู่ได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป ค่ะ.... สุดท้ายนี้ พบกับ KM ในรอบถัดไปของ กจ. นะคะ

2 คุณลักษณะกรอบตัวชี้วัดคุณลักษณะคนดี ๑. คุณธรรม ๔ ประการ๑. การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่ง ที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ๒. การข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจสุจริต ความดีนั้น ๓. การอดทน อดกลั้น และอดออมที่ จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ ว่าจะด้วยเหตุประการใด ๔. การรู้จักละวางความชั่ว ความ ทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วน ใหญ่ของ บ้านเมือง กรอบคุณลักษณะคนดีและตัวชี้วัด โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ตามแนวพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางศาสนา

3 คุณลักษณะกรอบตัวชี้วัดคุณลักษณะคนดี ๒. ค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ ๑. พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมี ความรับผิดชอบ ๒. ประหยัด และ ออม ๓. มีระเบียบวินัย และเคารพ กฎหมาย ๔. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ๕. จะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณลักษณะกรอบตัวชี้วัดคุณลักษณะคนดี ๓. แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ๑. ความรอบรู้ ความรอบคอบ และ ความระมัดระวัง ๒. ความสำนึกในคุณธรรม ๓. ความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ความอดทน ความเพียร ความมี สติปัญญา

4 คุณลักษณะกรอบตัวชี้วัดคุณลักษณะคนดี ๔. ความกตัญญูกตเวที ต่อบุพการี และผู้มี พระคุณ ๑. ให้ความอุปการะช่วยเหลือ ดูแล ต่อบุพการี ๒. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อผู้มี พระคุณ ๓. ให้ความเคารพรัก และเชื่อฟังต่อ บุพการี และผู้มีพระคุณ ๔. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อ บุพการีและผู้มีพระคุณ

5 เศรษฐกิจพอเพียง ( อังกฤษ : sufficiency economy) เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทาง การดำรงอยู่ และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุก ระดับ รวมถึงระดับรัฐบาล ในการ พัฒนา และบริหารประเทศ ที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัส แก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2517 และภายหลังวิกฤติ เศรษฐกิจ พ. ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ำ เป็นแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

6 พฤติกรรมสู่ความ เป็นเลิศ โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง K1มุ่งมั่น2 ทำงาน หนัก 3 มองการ ไกล S1 รับผิดช อบ 2 ประสาน แผน 3 สร้างสร รค์ M1เสียสละ2ซื่อสัตย์3มีวินัย


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีค่ะ... พบกับข้อมูลข่าวสาร KM ของกองการ เจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่กันเป็นประจำ นะคะ... และสำหรับการต้อนรับปีงบประมาณใหม่ ปี 2551 ได้มีการปรับเงินเดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google