งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

2 สนามงานโรงเรียน 1. จัดกิจกรรมคุณธรรมในพระวรสารแก่เด็ก นักเรียน 2. ให้การอบรมนักเรียน ครู ด้วยวิถีทางแบบ พระวรสาร 3. ออกเยี่ยมครอบครัวนักเรียนตามบ้าน 4. ให้ครู และนักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมทาง ศาสนาตามเทศกาลต่าง ๆ 5. เผยแพร่ข้อความในพระคัมภีร์ แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองในโรงเรียน

3 6. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงเรียนแสดงความ เป็นคริสตชนต่อหน้าผู้คนทั้งหลาย 7. จัดกิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครองบริจาค ช่วย ผู้ตกทุกข์ได้ยาก 8. สนับสนุนให้นักเรียนต่างศาสนาที่ยากจนได้เรียน ในโรงเรียนคาทอลิก 9. ให้พระสงฆ์และนักบวช สอนวิชาสามัญและจริย ศาสตร์แก่นักเรียนที่นับถือทั้งศาสนาคาทอลิกและ ศาสนาอื่น 10. ให้ผู้บริหารสร้างบรรยากาศเป็นประจักษ์พยาน ความรักของพระเจ้าในโรงเรียน 11. ให้ครูสอดแทรกจิตตารมณ์พระวรสาร ขณะ ดำเนินการสอนวิชาต่าง ๆ สนามงานโรงเรียน

4 1. จัดกิจกรรมคุณธรรม ในพระวรสาร แก่เด็กนักเรียน สนามงานโรงเรียน

5 2. ให้การอบรมนักเรียน ครู ด้วยวิถีทางแบบพระวร สนามงานโรงเรียน

6 3. ออกเยี่ยม ครอบครัว นักเรียนตามบ้าน สนามงานโรงเรียน

7 4. ให้ครู และ นักเรียนมีโอกาส ร่วมกิจกรรมทาง ศาสนาตาม เทศกาลต่าง ๆ สนามงานโรงเรียน

8 5. เผยแพร่ ข้อความในพระ คัมภีร์ แก่ นักเรียน ครู และ ผู้ปกครองใน โรงเรียน สนามงานโรงเรียน

9 6. ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงเรียน แสดงความเป็นคริสตชนต่อหน้าผู้คนทั้งหลาย สนามงานโรงเรียน

10 7. จัดกิจกรรมให้นักเรียน และผู้ปกครอง บริจาค ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยาก สนามงานโรงเรียน

11 8. สนับสนุนให้นักเรียนต่างศาสนาที่ยากจน ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก สนามงานโรงเรียน

12 9. ให้พระสงฆ์และนักบวช สอนวิชาสามัญ และจริยศาสตร์แก่นักเรียนที่นับถือ ทั้งศาสนาคาทอลิกและศาสนาอื่น สนามงานโรงเรียน

13 10. ให้ผู้บริหารสร้างบรรยากาศเป็นประจักษ์ พยานความรักของพระเจ้าในโรงเรียน สนามงานโรงเรียน

14 11. ให้ครูสอดแทรกจิตตารมณ์พระวรสาร ขณะดำเนินการสอนวิชาต่าง ๆ สนามงานโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt การชุมนุมเพื่องานการ เผยแผ่ธรรม ในอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ วันที่ 29-30 กันยายน 2550 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google