งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อริยสัจ 4. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของ พระพุทธศาสนา เพราะเป็นคำสอนที่จะช่วย ให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อริยสัจ 4. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของ พระพุทธศาสนา เพราะเป็นคำสอนที่จะช่วย ให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อริยสัจ 4

2 อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของ พระพุทธศาสนา เพราะเป็นคำสอนที่จะช่วย ให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน ได้แก่ 1 ทุกข์ 2 สมุทัย 3 นิโรธ 4 มรรค

3 1. ทุกข์ หมายถึง สภาพที่ทนได้ยากทั้งร่างกายและ จิตใจ 1.1 สภาวทุกข์ หรือ ทุกข์ประจำ ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 1.2 ปกิณกทุกข์ หรือทุกข์จร เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายหลัง เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปและ เกิดขึ้นเนืองๆ เช่น ความ เศร้าโศก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ 2. สมุทัย หมายถึง เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ( ความอยาก ) 2.1 กามตัณหา คือ อยากในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่ ตนยังไม่มี 2.2 ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากให้สภาพ ที่ตนปรารถนาอยู่นานๆ 2.3 วิภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากให้ สภาพที่ตนปรารถนาอยู่นานๆ 3. นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ คือ ให้ดับที่เหตุ ซึ่งมี ขั้นตอนตามลำดับในมรรค

4 4. มรรคมีองค์ 8 หนทางแห่งการดับทุกข์ 4.1 สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือ มีความเข้าใจว่า อะไรคือทุกข์ อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ อะไรคือความดับทุกข์ 4.2 สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ คือ ความคิดที่ ปลอดโปร่ง ความคิดไม่พยาบาท ความคิดไม่เบียดเบียน 4.3 สัมมาวาจา วาจาชอบ คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูด ส่อเสียด ไม่พูดหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ 4.4 สัมมากัมมันตะ การงานชอบ คือ ไม่ทำลายชีวิต คนอื่น ไม่ขโมยของ ไม่ผิดในกาม 4.5 สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ การทำมาหากิน ด้วยอาชีพสุจริต 4.6 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ เพียรระวังมิให้ ความชั่วที่ยังไม่เกิดขึ้น เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้น เพียรรักษา ความดีที่เกิดขึ้นแล้ว 4.7 สัมมาสติ ความระลึกชอบ คือ พิจารณากาย พิจารณาเวทนา พิจารณาจิต พิจารณาธรรม 4.8 สัมมาสมาธิ การตั้งใจชอบ คือ การตั้งจิตที่แน่ว แน่อยู่ในอารมณ์ใด อารมณ์หนึ่ง ไมฟุ้งซ่านเพื่อมุ่งมั่นกระทำ ความดี

5 ความสำคัญของอริยสัจ 4 1. เป็นคำสอนที่คลุมหลักธรรมทั้งหมดของ พระพุทธศาสนา 2. เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาตามหลักวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการ แห่งปัญญา 3. คำสอนที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถแก้ไข ปัญหาของตนเองได้ ตาม หลักความจริง แห่งธรรมชาติ \

6 จากอริยสัจ 4 สังเกตได้ว่า 1. ทุกข์ คือ ตัวปัญหา 2. สมุทัย คือ สาเหตุของปัญหา 3. นิโรธ คือ การแก้ปัญหา 4. มรรค คือ วิธีการแก้ปัญหา มรรคมีองค์ แปด คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สมาธิ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ปัญญา สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ

7 งาน ให้นักเรียนเลือกละครสี่เรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. เมียแต่ง 2. ดอกส้มสีทอง 3. ทวิภพ 4. ระบำดวงดาว หรือละครที่ นักเรียนสนใจนอกเหนือจาก นี้ แล้วให้นักเรียน ช่วยกัน วิเคราะห์แล้วตั้งคำถามและ คำตอบว่าการกระทำหรือ พฤติกรรมของตัวละครใน เรื่องสอดคล้อง หรือ ขัดแย้งกับหลักอริยสัจ 4 อย่างไร

8 สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนการ สอนวันนี้ 1 ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม 2 ได้เรียนรู้การคิด วิเคราะห์ 3 ทำให้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอบ แบบทั่วถึง 4 เข้าใจและสามารถนำหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5 ได้เรียนรู้หลักธรรมของพุทธศาสนา ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

9 Cdh;muj;k’vp^jd]k’lkpp/o แก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝน ต่อให้ฝนตกกระหน่ำทั้ง คืน ก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำ คนที่ไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้ ต่อให้คลุกคลีอยู่กับ นักปราชญ์ทั้งคืนทั้งวัน ก็ยังโง่เท่าเดิม ว. วชิร เมธี


ดาวน์โหลด ppt อริยสัจ 4. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของ พระพุทธศาสนา เพราะเป็นคำสอนที่จะช่วย ให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google