งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการศึกษา ความหมาย ของคำว่า Education มาจากภาษาลาติน ว่า Educare educere.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการศึกษา ความหมาย ของคำว่า Education มาจากภาษาลาติน ว่า Educare educere."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถาบันการศึกษา

3 ความหมาย ของคำว่า Education มาจากภาษาลาติน ว่า Educare educere

4 ความหมายของคำ ว่าการศึกษา “ ศึกษา ” มาจากภาษาสันสกฤต ตรง กับภาษาบาลี ว่า สิกขา ในทางพุทธศาสนา การศึกษา เป็น กระบวนการพัฒนาบุคคลให้ดียิ่งขึ้น ทั้ง ทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา คือ - ทางกายและวาจาศีล - ทางใจสมาธิ - ทางปัญญาปัญญา

5 สรุป ความหมายของ การศึกษา คือ วิธีการทำให้คนเกิดความต้องการ อยากพัฒนาตนเอง และเรียน รู้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม และ พัฒนาให้ดีขึ้น มีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม และมีสมรรถภาพ เป็นประโยชน์และมี ความสุขทั้งตนเองและสังคม

6 ปณิธานในการจัด การศึกษา จุดมุ่งหมายพื้นฐานคือ ให้ผู้ ศึกษาได้รับความรู้ และนำ ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการ เปลี่ยนแปลงของสังคม ใน ลักษณะที่ก่อให้เกิด ผลดี ทั้ง ต่อตนเองและสังคมโดย ส่วนรวม

7 ความรู้ คือ สิ่งที่เราไม่ เคยมีประสบการณ์มาก่อน เมื่อเราได้ ฟัง ดู ดม ลิ้มรส สัมผัสทางกาย เราได้รู้จัก ประสบการณ์นั้น จะเกิดการรู้ และจำได้หมายรู้

8 ความรู้มี 3 สาขา คือ 1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 2. สังคมศาสตร์ 3. มนุษยศาสตร์

9 จุดเริ่มต้นของการศึกษา จุดเริ่มต้นของการศึกษา เรียก ปัจจัย แห่ง สัมมาทิฏฐิ มี 2 อย่าง คือ 1. ปัจจัยภายนอก ( ปรโตโฆสะ ) อาจเรียกวิธีการ แห่งศรัทธา 2. ปัจจัยภายใน ( โยนิโสมนสิการ ) อาจเรียกวิธีการแห่งปัญญา

10 กระบวนการของ การศึกษา จะดำเนินไปภายในตัวบุคคล มี สัมมาทิฏฐิ เป็นแกนนำหรือเป็น ฐานของการศึกษามี 3 ขั้นตอน เรียก ไตรสิกขา คือ 1. การฝึกอบรมทางปัญญา เรียกว่า ปัญญา 2. การฝึกอบรมทางความประพฤติ เรียกว่า ศีล 3. การฝึกอบรมทางจิตใจ เรียกว่า สมาธิ

11 หลักอริยมรรค 8 1. สัมมาทิฏฐิ ( เห็นชอบ ) 2. สัมมาสังกัปปะ ( ดำริชอบ ) 3. สัมมาวาจา ( วาจาชอบ ) 4. สัมมากัมมันตา ( กระทำชอบ ) 5. สัมมาอาชีวะ ( อาชีพชอบ ) 6. สัมมาวายามะ ( พยายามชอบ ) 7. สัมมาสติ ( ระลึกชอบ ) 8. สัมมาสมาธิ ( จิตตั้งมั่นชอบ )

12 ความสงสัย แสวงหา คำตอบ ปร โตโฆ สะ สัมมาทิ ฏฐิ โยนิโส มนสิการ ปัญ ญา ศี ล ปัญญา ขั้นสูง สม าธิ จุดเริ่มต้น ของการศึกษา กระบวน การของ การศึกษ า ภาพ : กระบวนการของ การศึกษา

13 ปัญญา คือ ความรู้ ความ เข้าใจ รู้ซึ้ง เป็นความ เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่เป็น จริง รู้ถึงเหตุ รู้ถึงผล รู้ ความสัมพันธ์ของปัจจัย ต่างๆ สามารถคิดอย่าง แยบคายถูกต้อง

14 แหล่งเกิดปัญญามี 3 ทาง คือ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา

15 ประเภทของปัญญามี 2 ประเภท โลกียปัญญา โลกุตตรปัญญา

16 ผู้ที่จบการศึกษาแล้วจะ พัฒนา 4 อย่างคือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต พัฒนาปัญญา

17 รูปแบบของการศึกษามี 3 รูปแบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

18 หน้าที่ของสถาบันทาง การศึกษา มีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ ๑. การธำรงสังคม ( Conservative Functions ) ๒. การเปลี่ยนแปลงสังคม ( Innovative Functions ) แต่ละหน้าที่ยังแยกออกเป็น หน้าที่หลัก ( Manifast Functions ) หน้าที่แฝง ( Latent Functions )

19 ๑. หน้าที่การธำรงสังคม ( Conservative Functions ) 1. หน้าที่หลัก ( Manifest Functions ) (1) การดำรงรักษา และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม (2) การบูรณาการทางสังคม (Social Integration ) (3) การควบคุมทางสังคมและการสร้างสมาชิกที่ดีของสังคม (4) การฝึกอบรมและพัฒนาแรงงาน

20 (5) ปลูกฝังความคิดความเชื่อ (6) การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ อาชีพต่างๆ (7) ธำรงวัฒนธรรมรอง (8) การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของชาติและสังคม ส่วนรวม

21 2. หน้าที่แฝง ( Latent Functions ) (1) การดูแลเด็ก (2) การรับส่งทอดหน้าที่ด้านการขัดเกลา ทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (3) ลดอัตราการว่างงาน และยืดความเป็น หนุ่มเป็นสาวให้ยาวขึ้น (4) การจัดเตรียมประสบการณ์ในด้าน เพศศึกษา และด้านการเลือกคู่ครอง (5) ความสัมพันธ์ของบุคคลที่มาจากสถาบัน เดียวกัน มีผลต่อการเลื่อนตำแหน่ง และ หน้าที่การงาน

22 ๒. หน้าที่ การเปลี่ยนแปลงสังคม ( innovative Functions ) 1. หน้าที่หลัก ( Manifest Functions ) (1) สร้างวัฒนธรรมใหม่และเผยแพร่ (2) ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ( 3) การเตรียมคนให้มีชีวิตที่ดี (4) การสร้างโอกาสเพื่อการเลื่อนชั้น ทางสังคม (Socail Mobility) (5) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม (Social Change)

23 2. หน้าที่แฝง ( Latent Functions ) (1) สร้างปัญญาชนที่นำหน้าให้กับ สังคม (2) เป็นการเพาะผู้นำในการปฏิรูป สังคม (3) การทำให้คนสามารถปรับตัว ได้ (4) การสร้างกลุ่มพลังทาง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (5) การจำแนกประเภทของคน (6) สร้างความสำนึกให้ชนกลุ่ม น้อย


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการศึกษา ความหมาย ของคำว่า Education มาจากภาษาลาติน ว่า Educare educere.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google