งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ช. สุเมธี แก้วสง่า ชั้น ม.3/2 เลขที่ 3  การสวดมนต์แปลและ แผ่เมตตา  การไหว้พระสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตน์ ตรัยที่เราต้องปฏิบัติให้พร้อมทั้งทางกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ช. สุเมธี แก้วสง่า ชั้น ม.3/2 เลขที่ 3  การสวดมนต์แปลและ แผ่เมตตา  การไหว้พระสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตน์ ตรัยที่เราต้องปฏิบัติให้พร้อมทั้งทางกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ ด. ช. สุเมธี แก้วสง่า ชั้น ม.3/2 เลขที่ 3

3  การสวดมนต์แปลและ แผ่เมตตา  การไหว้พระสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตน์ ตรัยที่เราต้องปฏิบัติให้พร้อมทั้งทางกาย วาจา และใจ เพื่อให้เป็นการเสริมสร้างสติปัญญา ผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำจะ เกิดสติสัมปชัญญะ มีจิตเป็นสมาธิ ประณีตและมีคุณธรรม ทำให้ความเห็นถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา  ในขณะที่สวดมนต์ถือเป็นการ บริหารจิตและเจริญ ปัญญาเบื้องต้น จะทำให้มีสติและสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่กับ ปัจจุบันเสมอ การไหว้พระสวดมนต์ โดยมากนิยมทำในตอน เช้าและก่อนนอน หรือทำก่อนที่เราจะฝึกสมาธิซึ่งจะช่วยให้ ผู้ฝึกจิตสงบ มีสมาธิ และระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

4  ประโยชน์ของการบริหารจิต  1. ทำให้กายและจิตผ่องใส มีความสงบ  2. ทำให้จำแม่น เข้าใจได้รวดเร็ว เป็นผลดีตอการศึกษาเล่า เรียน  3. ทำให้มีความหมายเมตตากรุราเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สัตว์ อื่น  4. ทำให้มีจิตตั้งมั่น มีสติ สมาธิ ปัญญา อยู่กับตัวตลอดเวลา  5. ทำให้มีปัญญารอบรู้ รู้จักเหตุผล และสิ่งอันควรและไม่ ควร  6. ช่วยไม่ให้ประมาทในชีวิต และมีสำนึกในหน้าที่ของ ตนเองอยู่ตลอดเวลา

5  คำสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต  สุขภพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับ ทุกชีวิตการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติก็คือ การทำให้ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความ สมหวังทั้งตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะ ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันไม่ว่าเป็นการเรียนหรือ  การทำงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพการที่เรารู้สึกว่า ทั้ง สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรามีความปกติและสมบูรณ์ดี เรา ก็จะมีความสุขในทางตรงข้าม ถ้าสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ เราผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์ เราก็จะมีความทุกถ้าเรารู้จัก บำรุงรักษาและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ จำเป็นสำหรับ  ชีวิตของทุกคนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การรู้จักดูแลสุขภาพ กายและสุขภาพจิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอบยู่ได้ ด้วยความสุขสมบูรณ์  และมีคุณภาพที่ดี

6  ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ผู้ที่มีสุขภาพกายดีจะมีลักษณะดังนี้.  1. มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่สมวัย มีน้ำหนักและ ส่วนสูงเป็นไปตาม เกณฑ์อาย 2. มีขนาดร่างกายสมส่วน คือ มีน้ำหนักและส่วนสูง  ที่ไดสัดส่วนกัน 3. กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีความแข็งแรง ลุก - นั่งได้หลายครั้ง ดึงข้อได้หลายครั้ง 4. มีความอดทน ของระบบหายใจและระบบไหลเวียน  โลหิตที่ดี 5. มีความอ่อนตัวที่ดี 6. มีความคล่องแคล่ว ในการเคลื่อนไหว 7. มีความอยากรับประทานอาหารและ อยากรับประทานมากๆ ไม่เบื่ออาหาร  8. มีร่างกายแข็งแรง 9. มีภูมิต้านทานโรคดี และไม่มี โรคภัยไข้เจ็บ ไม่พิการหรือผิดปกติอื่นๆ 10. พักผ่อนนอน ได้เป็นปกติ

7  ผู้ที่มีปัญญาจะต้องหาความรู้ใส่ตัวเองแต่ถ้าเรามีความรู้มี ความสามารถเราก็จะรู้จักด้วยตนเองไม่ต้องปรึกษาผู้อื่นทำ เองคิดเองถ้าเราขยันทำคิดมันก็จะทำได้ดี

8  1 ด. ช. สุเมธี แก้วสง่า ชั้น ม. 3/2  2 ด. ช. วิเชษฐ์ กิ่งทอง ชั้น ม 3/2  3 ด. ช. นเรศ คำกำเนิด ชั้น ม 3/1


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ช. สุเมธี แก้วสง่า ชั้น ม.3/2 เลขที่ 3  การสวดมนต์แปลและ แผ่เมตตา  การไหว้พระสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตน์ ตรัยที่เราต้องปฏิบัติให้พร้อมทั้งทางกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google