งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Session 2 “ ใช้เรื่องเล่า พาเข้าหลักคิด ” หลักคิด ฐานคิด กระบวน ทัศน์ Paradigm การจัดการ ความคิด ความรู้ ปัญญา Sharing Keywords.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Session 2 “ ใช้เรื่องเล่า พาเข้าหลักคิด ” หลักคิด ฐานคิด กระบวน ทัศน์ Paradigm การจัดการ ความคิด ความรู้ ปัญญา Sharing Keywords."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Session 2 “ ใช้เรื่องเล่า พาเข้าหลักคิด ” หลักคิด ฐานคิด กระบวน ทัศน์ Paradigm การจัดการ ความคิด ความรู้ ปัญญา Sharing Keywords

2 หลักคิด / ฐานคิด การคิด การกระทำ ผลลัพธ์

3 การคิด 3 แบบ คิดเชิงบวก คิดเชิงบุก (Session 3) คิดเชิงบูรณาการ ( คิดแบบ “ 3 บ ” )

4 คิดบวก คิดลบ แค่ “ พลิกฝ่ามือ ” Case : น้ำครึ่งแก้ว / ภรรยาเพื่อน เราถูกสร้างมาให้มองหา “ สิ่งไม่ดี ” Case : มองจุดบกพร่อง / มองคนหลับ คิดเชิงบวก (Positive Thinking)

5

6 หลักการ + ประสบการณ์ ระบบ + คน เหตุผล + ความรู้สึก ความรู้ + ปัญญา คิดเชิงบูรณาการ (Integration)

7 ชนิดของความรู้ วิทยาการ ภูมิปัญญา มาจากการเรียน “ ปริยัติ ” ได้จากการ “ ปฏิบัติ ” อยู่ในสื่อต่างๆอยู่ในหัวคน เป็น “ หลักวิชา ” เป็น “ ประสบการณ์ ” เป็นความรู้ที่ “ บันทึกได้ ” เป็นความรู้ที่ “ ฝังลึก ” คือเห็นได้ค่อนข้างชัดซ่อน เร้น Explicit Knowledge Tacit Knowledge

8 Externalization InternalizationCombination Tacit Socialization Explicit การจัดการความรู้ คือการสร้าง “ เกลียวความรู้ ” ให้เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา / พัฒนางาน ความรู้ หมุนเวียนเคลื่อนที่ได้ ตามกระบวนการ SECI หรือ Knowledge Spiral ของ Nonaka

9 กระบวนทัศน์ KM มองการบริหารแบบ “ จัดการ ” มองการบริหารแบบ “ บูรณาการ ” จัดแจง + สั่งการ ใช้ Command & Control มองคนในฐานะ “ ผู้ปฏิบัติ ” เห็นความรู้อยู่ “ ลอยๆ ” - แยกจาก คน - ไม่อิง บริบท เห็นความรู้แนบ แน่น.... เน้นการ “ มีส่วน ร่วม ” ใช้ความรู้ + ความรู้สึก - อยู่กับคน - อยู่กับงาน เน้น Empower + Encourage กระบวนทัศน์เดิม

10 หลักการ + ประสบการณ์ ระบบ + คน เหตุผล + ความรู้สึก ความรู้ + ปัญญา คิดเชิงบูรณาการ (Integration)

11 ปัญญา vs. ความรู้ Case 1: อวิชชาบนทางด่วน Case 2: หนังสือธรรมะให้........ ? ความรู้ ได้จากการอ่าน ตำรา ปัญญา ต้องมาจากการอ่าน ตัวเอง Case 3: การศึกษาให้........ ?

12 “ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ” ความสัมพั นธ์ กับบุคคล อยู่ดีเป็นปกติ (0) ๑. เมตตา - ความรัก - ความ ปรารถนาดี - ความเป็น มิตร ตกต่ำ เดือดร้อน (-) ๒. กรุณา - เห็นใจ สงสาร - ช่วยเหลือ แก้ไข สถานการณ์ ที่ผู้อื่นประสบ ประสบ ความสำเร็จ (+) ๓. มุทิตา - พลอยยินดี ด้วย - เอาใจ ส่งเสริม สนับสนุน ความสัมพันธ์ กับความเป็น จริง ( หลักความเป็น ธรรม ) ๔. อุเบกขา - มองดูอยู่ใกล้ๆ - ไม่ก้าวก่าย แทรกแซง - เป็นกลาง ( อยู่ ในธรรม ) - วางเฉย ( ด้วย ปัญญา )

13 เมตตา - กรุณา - มุทิตา เป็นพลัง ที่มาจาก “ การให้ ” การให้ คือ ความสุขที่แท้จริง เป็นความสุข ที่เราควบคุมได้ ไม่เหมือน “ การรับ ” เราควบคุมไม่ได้ !

14 “ เสาวัดใจ ” ใจของคนแคบยิ่งกว่า เสานี้ที่ว่าแคบ

15 การให้ “ ที่แท้ ” ไม่ต้องมี “ เงื่อนไข ” การให้ไม่ต้องใช้ “ เหตุผล ” การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ “ การให้อภัย ” “ ให้อภัยใจว่างสร้างปัญญา ”

16 ปัญญา คือ การเห็นตามที่เป็นจริง ปัญญา คือ การเห็นโดยปราศจากตัวกรอง (Filter) การเห็น การคิด การกระทำ

17 การเห็น มุมมองความเชื่อ Belief Value Attitude ทัศนคติโลกทัศน์กระบวนทัศน์ Paradigm Mindset Mental Model ทิฏฐิ

18 ความ ( คิ ด ) เห็น ( สัมมาทิ ฏฐิ ) มรรค ความคิด ( ต้องการ ) ( สัมมาสังกะปะ ) การพูด ( สัมมาวาจา ) การกระทำ ( สัมมากัมมันตะ ) การประกอบอาชีพ ( สัมมาอาชีวะ ) ความระลึกรู้ ( สัมมาสติ ) ความตั้งมั่นของจิต ( สัมมาสมาธิ ) ความเพียร ( สัมมาวายามะ )

19 ไตรสิกขา สัมมาทิฏฐิ สัมมาวาจา สัมมาสมาธิ สัมมาสังกะปะ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาสติ สัมมาวายามะ ปัญญา ศีล สมาธิ

20 Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? “The Rock” -T.S. Eliot


ดาวน์โหลด ppt Session 2 “ ใช้เรื่องเล่า พาเข้าหลักคิด ” หลักคิด ฐานคิด กระบวน ทัศน์ Paradigm การจัดการ ความคิด ความรู้ ปัญญา Sharing Keywords.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google