งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศ องค์กร องค์กร บุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศ องค์กร องค์กร บุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศ องค์กร องค์กร บุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน

2

3  เฉย ๆ  เช้าชามเย็นชาม  ไม่เป็นไร  ตามสบาย  เลยตามเลย  กินตามน้ำ  ไม่ใช่ธุระ / โยน กลอง บุคลิกภาพคน ไทย

4 เป้าหมายการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ แนวตะวันตก คือ การ เปลี่ยนแปลงตัวมนุษย์ / พนักงาน ให้มี...  ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  ศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์การ  เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล องค์การ  กำไรสูงสุด

5 พัฒนาอะไร... ความรู้ ความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ ทำงานในองค์การ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการ ทำงานในองค์การ ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เทคนิควิธีการทำงาน เทคนิควิธีการทำงาน การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต เป้าหมายการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

6 พัฒนาให้เป็นคนอย่างไร... มีคุณภาพ ( ความรู้ ทักษะ ) มีคุณภาพ ( ความรู้ ทักษะ ) มีคุณธรรม ( คนดี ) มีคุณธรรม ( คนดี ) มีความสุข มีความสุข มีความห่วงใย สิ่งแวดล้อม มีความห่วงใย สิ่งแวดล้อม เป้าหมายการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ คนดี คือ ?

7  ยึดถือประเพณีแต่ไม่ใช่ทาส  ตำแหน่งได้มาจากการทำงาน  ยึดถือความสามารถมากกว่า ชาติกำเนิด  มุ่งอนาคต  มีเหตุผล  ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ส่วนตัว ลักษณะคนตามทฤษฎีความทันสมัย

8 เปิดรับประสบการณ์ใหม่ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ พร้อมยอมรับการ เปลี่ยนแปลง พร้อมยอมรับการ เปลี่ยนแปลง ยอมรับความหลากหลายแต่ ไม่ขาดจุดยืน ยอมรับความหลากหลายแต่ ไม่ขาดจุดยืน แสวงหาข่าวสาร / ความจริง แสวงหาข่าวสาร / ความจริง มองอนาคตและปัจจุบัน มากกว่าอดีต มองอนาคตและปัจจุบัน มากกว่าอดีต มนุษย์สามารถเอาชนะ ธรรมชาติได้ มนุษย์สามารถเอาชนะ ธรรมชาติได้ Modern Man : Alex Inkeles

9 มีการวางแผนที่ดี มีการวางแผนที่ดี มีความเชื่อมั่นว่าจะทำได้ มีความเชื่อมั่นว่าจะทำได้ ให้คุณค่าด้านทักษะทางเทคนิค ให้คุณค่าด้านทักษะทางเทคนิค ความรู้มากขึ้นค่าตอบแทนก็จะ สูงขึ้น ความรู้มากขึ้นค่าตอบแทนก็จะ สูงขึ้น ให้คุณค่าการศึกษาแบบ ทางการ / การเข้าโรงเรียน ให้คุณค่าการศึกษาแบบ ทางการ / การเข้าโรงเรียน เคารพเกียรติของผู้อื่น เคารพเกียรติของผู้อื่น เป็นคนที่มีเหตุผล เป็นคนที่มีเหตุผล Modern Man : Alex Inkeles

10 1. รู้จักใช้ความคิดแบบมีจุดหมาย ปลายทาง 2. มีความสามารถคาดการณ์ภาย หน้าได้ดี 3. สามารถทำงานสลับซับซ้อนได้ดี 4. ยินดีรับฟังและทำความเข้าใจ ความคิดเห็นของผู้อื่น 5. ชำนาญในการติดต่อสัมพันธ์กับ ผู้อื่น Mature Man: T.R.Batten Mature Man : T.R.Batten

11 การพัฒนาคนให้เป็น...  สัตว์ที่ประเสริฐ  สมาชิกที่ดีแก่สังคม  อยู่ร่วมกับธรรมชาติ  บัณฑิต ( เห็นตรง ถูกต้อง รู้จัก เข้าใจ ตามความเป็นจริง ) เป้าหมายการพัฒนาของพุทธ ศาสนา

12 พัฒนาอะไร... 1. กาย ( ศีล ) 2. จิตใจ ( สมาธิ ) 3. ปัญญา ไตรสิกขา เป้าหมายการพัฒนาของพุทธ ศาสนา

13 พัฒนาให้เป็นคนอย่างไร... 1. รู้จักเหตุ 2. รู้จักผล 3. รู้จักตน 4. รู้จักประมาณ 5. รู้จักกาลเวลา 6. รู้จักสังคม 7. รู้จักบุคคล เป้าหมายการพัฒนาของพุทธ ศาสนา

14 ตามหลัก “ ไตรสิกขา ” การรักษาศีล การรักษาศีล การฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิ วิธีการพัฒนาของพุทธ ศาสนา ปัญญา

15 ตามหลัก “ การ ภาวนา ” การศึกษา ธรรมะ การศึกษา ธรรมะ การนำมา ปฏิบัติ การนำมา ปฏิบัติ นิพพ าน

16 1. ระเบิดจากข้างใน 2. องค์รวม (Holistic) 3. ประชาพิจารณ์ 4. ขาดทุน คือ กำไร 5. พออยู่พอกิน 6. การพึ่งตนเอง หลักการพัฒนาคนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว

17  การศึกษา  การฝึกอบรม  การประชุมสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การให้คำปรึกษา  การสอนงาน  การวางแผนและพัฒนาอาชีพ  การสร้างทีมงาน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิธีการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

18 การศึกษา (Education) ในระดับปริญญาตรี - โท - เอก ในระดับปริญญาตรี - โท - เอก ในหลักสูตรต่างๆ ( ระยะ ยาว ) ในหลักสูตรต่างๆ ( ระยะ ยาว ) การพัฒนาตนเอง (Self development) อ่านหนังสือ ตำรา สื่อ อินเตอร์เน็ต อ่านหนังสือ ตำรา สื่อ อินเตอร์เน็ต พูดคุย / สอบถาม ผู้ที่รู้ ( ปราชญ์ชาวบ้าน ) พูดคุย / สอบถาม ผู้ที่รู้ ( ปราชญ์ชาวบ้าน )

19 วิธีการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม (Training) 1. ก่อนทำงาน 2. ระหว่างทำงาน - การปฏิบัติงานในหน้าที่ - การปฏิบัติงานในหน้าที่ - การอบรมเฉพาะเรื่อง ( ระยะสั้น ) - การอบรมเฉพาะเรื่อง ( ระยะสั้น )

20 การฝึกอบรม นำโดยวิทยากร / ผู้สอน นำโดยวิทยากร / ผู้สอน ยึดเนื้อหา / หลักสูตรฝึกอบรม ยึดเนื้อหา / หลักสูตรฝึกอบรม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึง ประสงค์ในพฤติกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึง ประสงค์ในพฤติกรรม จบลงด้วยการสูญเสียเงิน จบลงด้วยการสูญเสียเงิน

21 การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ การปฐมนิเทศ การบรรยาย การบรรยาย การสัมมนา / อภิปราย การสัมมนา / อภิปราย การจำลองสถานการณ์ การจำลองสถานการณ์ การระดมสมอง การระดมสมอง คอมพิวเตอร์ (E- learning, E-book) คอมพิวเตอร์ (E- learning, E-book)

22 4 ขั้นตอนที่สำคัญ... 1. ความต้องการที่จะเรียนรู้ 2. การรวบรวมข้อมูลทางการ / ไม่เป็นทางการ 3. การทดสอบและผลสะท้อน จากการเรียนรู้ 4. การประยุกต์ข้อมูลที่ได้ เรียนรู้ การเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร

23 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom 1. ความรู้ที่เกิดจากความจำ (knowledge) 2. ความเข้าใจ (comprehend) 3. การประยุกต์ (application) 4. การวิเคราะห์ (analysis) 5. การสังเคราะห์ (synthesis) 6. การประเมินค่า (evaluation) การเรียนรู้

24 หลุมพรางการเรียนรู้ ความไม่แน่ใจ ความไม่แน่ใจ ขาดความสามารถในการ จัดการ ขาดความสามารถในการ จัดการ ความยากลำบากในการวัดการ เรียนรู้ ความยากลำบากในการวัดการ เรียนรู้ ลดความเข้มข้น / สูญหายไป ตามวันเวลา ลดความเข้มข้น / สูญหายไป ตามวันเวลา บางคนไม่ต้องการเรียนรู้ด้วย เหตุผลบางอย่าง บางคนไม่ต้องการเรียนรู้ด้วย เหตุผลบางอย่าง


ดาวน์โหลด ppt ประเทศ องค์กร องค์กร บุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google