งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ประเทศ องค์กร บุคคล

2

3 บุคลิกภาพคนไทย เฉย ๆ เช้าชามเย็นชาม ไม่เป็นไร ตามสบาย เลยตามเลย
กินตามน้ำ ไม่ใช่ธุระ/โยนกลอง

4 เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวตะวันตก คือ การเปลี่ยนแปลงตัวมนุษย์/ พนักงาน ให้มี... ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลองค์การ กำไรสูงสุด

5 เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาอะไร... ความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในองค์การ ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เทคนิควิธีการทำงาน การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ คุณภาพชีวิต

6 เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาให้เป็นคนอย่างไร... มีคุณภาพ (ความรู้ ทักษะ) มีคุณธรรม (คนดี) มีความสุข มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม คนดี คือ ?

7 ลักษณะคนตามทฤษฎีความทันสมัย
ยึดถือประเพณีแต่ไม่ใช่ทาส ตำแหน่งได้มาจากการทำงาน ยึดถือความสามารถมากกว่าชาติกำเนิด มุ่งอนาคต มีเหตุผล ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

8 Modern Man : Alex Inkeles
เปิดรับประสบการณ์ใหม่ พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความหลากหลายแต่ไม่ขาดจุดยืน แสวงหาข่าวสาร/ความจริง มองอนาคตและปัจจุบัน มากกว่าอดีต มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได้

9 Modern Man : Alex Inkeles
มีการวางแผนที่ดี มีความเชื่อมั่นว่าจะทำได้ ให้คุณค่าด้านทักษะทางเทคนิค ความรู้มากขึ้นค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้น ให้คุณค่าการศึกษาแบบทางการ/การเข้าโรงเรียน เคารพเกียรติของผู้อื่น เป็นคนที่มีเหตุผล

10 Mature Man : T.R.Batten 1.รู้จักใช้ความคิดแบบมีจุดหมายปลายทาง
2.มีความสามารถคาดการณ์ภายหน้าได้ดี 3.สามารถทำงานสลับซับซ้อนได้ดี 4.ยินดีรับฟังและทำความเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น 5.ชำนาญในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

11 เป้าหมายการพัฒนาของพุทธศาสนา
การพัฒนาคนให้เป็น... สัตว์ที่ประเสริฐ สมาชิกที่ดีแก่สังคม อยู่ร่วมกับธรรมชาติ บัณฑิต(เห็นตรง ถูกต้อง รู้จัก เข้าใจตามความเป็นจริง)

12 เป้าหมายการพัฒนาของพุทธศาสนา
พัฒนาอะไร... 1. กาย (ศีล) 2. จิตใจ (สมาธิ) 3. ปัญญา ไตรสิกขา

13 เป้าหมายการพัฒนาของพุทธศาสนา
พัฒนาให้เป็นคนอย่างไร... 1. รู้จักเหตุ 2. รู้จักผล 3. รู้จักตน 4. รู้จักประมาณ 5. รู้จักกาลเวลา 6. รู้จักสังคม 7. รู้จักบุคคล

14 วิธีการพัฒนาของพุทธศาสนา
ตามหลัก“ไตรสิกขา” การรักษาศีล การฝึกสมาธิ ปัญญา

15 วิธีการพัฒนาของพุทธศาสนา
นิพพาน ตามหลัก“การภาวนา” การศึกษาธรรมะ การนำมาปฏิบัติ

16 หลักการพัฒนาคนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
1. ระเบิดจากข้างใน 2. องค์รวม (Holistic) 3. ประชาพิจารณ์ 4. ขาดทุน คือ กำไร 5. พออยู่พอกิน 6. การพึ่งตนเอง

17 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้คำปรึกษา การสอนงาน การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การสร้างทีมงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง

18 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษา (Education) ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในหลักสูตรต่างๆ (ระยะยาว) การพัฒนาตนเอง (Self development) อ่านหนังสือ ตำรา สื่อ อินเตอร์เน็ต พูดคุย/สอบถาม ผู้ที่รู้ (ปราชญ์ชาวบ้าน)

19 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การฝึกอบรม (Training) 1.ก่อนทำงาน 2.ระหว่างทำงาน - การปฏิบัติงานในหน้าที่ - การอบรมเฉพาะเรื่อง (ระยะสั้น)

20 การฝึกอบรม นำโดยวิทยากร/ผู้สอน ยึดเนื้อหา/หลักสูตรฝึกอบรม
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ในพฤติกรรม จบลงด้วยการสูญเสียเงิน

21 การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ การบรรยาย การสัมมนา/อภิปราย การจำลองสถานการณ์
การระดมสมอง คอมพิวเตอร์ (E-learning, E-book)

22 การเรียนรู้ 4 ขั้นตอนที่สำคัญ... 1. ความต้องการที่จะเรียนรู้
2. การรวบรวมข้อมูลทางการ/ไม่เป็นทางการ 3. การทดสอบและผลสะท้อนจากการเรียนรู้ 4. การประยุกต์ข้อมูลที่ได้เรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร

23 การเรียนรู้ การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom
1.ความรู้ที่เกิดจากความจำ (knowledge) 2.ความเข้าใจ (comprehend) 3.การประยุกต์ (application) 4.การวิเคราะห์ (analysis) 5.การสังเคราะห์ (synthesis) 6.การประเมินค่า (evaluation)

24 หลุมพรางการเรียนรู้ ความไม่แน่ใจ ขาดความสามารถในการจัดการ
ความยากลำบากในการวัดการเรียนรู้ ลดความเข้มข้น/สูญหายไปตามวันเวลา บางคนไม่ต้องการเรียนรู้ด้วยเหตุผลบางอย่าง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google