งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ไตรสิกขาพัฒนา สุขภาพจิต จัดทำโดย ด. ช. ศรัญญู วงษ์ไกร ชั้น ม 3/2 เลขที่ 14 โรงเรียนวัดพวงนิมิต เสนอ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ไตรสิกขาพัฒนา สุขภาพจิต จัดทำโดย ด. ช. ศรัญญู วงษ์ไกร ชั้น ม 3/2 เลขที่ 14 โรงเรียนวัดพวงนิมิต เสนอ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ไตรสิกขาพัฒนา สุขภาพจิต จัดทำโดย ด. ช. ศรัญญู วงษ์ไกร ชั้น ม 3/2 เลขที่ 14 โรงเรียนวัดพวงนิมิต เสนอ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 ไตรสิกขา ไตรสิกขาคืออะไร ไตรสิกขา คือ หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบ ความสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ ไตรสิกขา จึงจัดอยู่ใน มรรค ( ธรรมที่ควรเจริญ ) คือ ควรทำให้เกิดมีขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา ชีวิต ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา ๓ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ ๑. อธิสีลสิกขา สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง ๒. อธิจิตตสิกขา สิกขา คือจิตอันยิ่ง หมายถึง สมาธิ ๓. อธิปัญญาสิกขา สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง

3 ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น กระบวนการปฏิบัติ หรือ กระบวนการพัฒนา ๓ ด้าน คือ ศีล เป็นหลักการพัฒนาระดับ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม สมาธิ เป็นหลักการพัฒนาจิตใจให้มี สมรรถภาพและประสิทธิภาพในการคิด พิจารณาตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำการ ใด ๆ ปัญญา เป็นหลักการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รู้จักสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น และสามารถแยกแยะวิเคราะห์สืบหาสาเหตุ ของสิ่งทั้งหลายได้ชัดแจ้ง ไตรสิกขาจึง เป็นกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ

4 สุขภาพจิต สุขภาพจิต คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข มี อารมณ์มั่นคงสามารถปรับตัว ให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีสมรรถภาพในการ ทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความพอใจ สุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือ สุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญและ จำเป็นสำหรับ ทุกชีวิตในการดำรงอยู่อย่างปกติ เป้าหมายของการเรียนรู้ วิชาสุขภาพจิต ก็ คือ การทำให้ชีวิตมีความสุข ความพอใจ ความสมหวัง ทั้งของตนเองและของผู้อื่น

5 ความสำคัญของสุขภาพจิต " สุขภาพจิต " มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ หลายด้าน ดังนี้ 1. ด้านการศึกษา ผู้ที่สุขภาพจิตดีย่อมมีจิตใจ ปลอดโปร่ง สามารถศึกษาได้สำเร็จ 2. ด้านอาชีพการงาน ผู้ที่สุขภาพจิตดีย่อมมี กำลังใจต่อสู้อุปสรรค ไม่ท้อแท้ เบื่อหน่าย ทำงานก็บรรลุผลสำเร็จ 3. ด้านชีวิตครอบครัว คนในครอบครัว สุขภาพจิตดี ครอบครัวก็สงบสุข 4. ด้านเพื่อนร่วมงาน ผู้ที่สุขภาพจิตดีย่อมไม่ เป็นที่รังเกียจ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี 5. ด้านสุขภาพร่างกาย ถ้าสุขภาพจิตดีร่างกายก็ สดชื่น หน้าตายิ้มแย้ม สมองแจ่มใส เป็นที่สบาย ใจแก่ผู้พบเห็น อยากคบค้าสมาคมด้วย

6 ไตรสิกขาพัฒนาสุขภาพจิต การพัฒนาคน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ที่สำคัญที่สุด ก็คือ การปลูกฝังให้คนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งที่น่าจะให้ผลดีในการปลูกฝังและ พัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรม ก็โดยใช้ หลัก ไตรสิกขา เนื่องจากไตรสิกขาเป็นระบบและเป็น กระบวนการในการฝึกฝน อบรม ฝึกหัดเพื่อ พัฒนาคนใน 3 ด้านคือ พัฒนา ด้านพฤติกรรม เรียกว่า ศีล พัฒนา ด้านจิตใจ เรียกว่า สมาธิ พัฒนา ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญา ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลมีการดำเนินชีวิตไปในวิถีที่ ถูกต้องดีงาม

7 ปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ คือ 1. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี 2. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดย มีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี 3. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิด วิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 4. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม

8 คำคม คนที่มองโลกในแง่ดี.. ย่อมเห็นโอกาสในทุก ยามที่เกิดวิกฤต คนที่มองโลกในแง่ ร้าย.. ก็ย่อมเห็นแต่วิกฤต ในทุกโอกาส


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ไตรสิกขาพัฒนา สุขภาพจิต จัดทำโดย ด. ช. ศรัญญู วงษ์ไกร ชั้น ม 3/2 เลขที่ 14 โรงเรียนวัดพวงนิมิต เสนอ ครู ศราวุธ ไชยเจริญ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google