งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องสั้น (Short story) คืองานเขียน ร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ซึ่งเป็นเรื่องสมมติ และมุ่งให้ความ สนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็น หลัก แม้ว่าผู้แต่งจะมีอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องสั้น (Short story) คืองานเขียน ร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ซึ่งเป็นเรื่องสมมติ และมุ่งให้ความ สนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็น หลัก แม้ว่าผู้แต่งจะมีอิสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องสั้น (Short story) คืองานเขียน ร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ซึ่งเป็นเรื่องสมมติ และมุ่งให้ความ สนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็น หลัก แม้ว่าผู้แต่งจะมีอิสระ ในการสร้างสรรค์ได้อย่างกว้างขวาง แต่สังเกตลักษณะสำคัญที่แตกต่าง จากงานเขียนบันเทิงคดีแบบอื่นได้ ดังนี้

3 ๑. มีขนาดสั้น และมุ่งเสนอแนวคิด สำคัญเพียงอย่างเดียว ๒. มีโครงเรื่องที่สนุก เร้าใจให้ติดตาม ๓. มีการดำเนินเรื่องในช่วงระยะเวลา อันสั้น ๔. มีตัวละครสำคัญน้อย ๕. มีการสร้างฉาก บรรยากาศ บท สนทนา และองค์ประกอบต่างๆ ด้วยภาษาและกลวิธีการแต่งที่ กระชับรัดกุม และทำให้เรื่อง สมจริง

4 กลวิธีการแต่งเรื่องสั้นให้สนุก คือการ สร้างโครงเรื่องให้มี “ ข้อขัดแย้ง ” ที่เร้าใจน่าติดตาม แล้ว คลี่คลายข้อขัดแย้งเหล่านั้นอย่าง สมจริง และเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง “ จุดสุด ยอด ” (Climax) ของเรื่อง ซึ่งเป็นจุด จบของข้อขัดแย้ง ข้อขัดแย้งที่ใช้กัน มากมีดังนี้

5 ๑. ข้อขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือความขัดแย้งหรือ การต่อสู้ของ ตัวละครที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน นับเป็น ข้อขัดแย้งที่นำมาแต่งเรื่องสั้นกัน มากที่สุด ๒. ข้อขัดแย้งที่เกิดจากปัจจัย ภายนอก เช่น การต่อสู้กับ ภัยธรรมชาติ สัตว์ ความยากจน ศาสนา ๓. ข้อขัดแย้งกับตนเอง เช่น ความ ปรารถนาที่จะกระทำอย่างใดอย่าง หนึ่งกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีต่อ การกระทำนั้น

6 แนวทางในการอ่านจับใจความเรื่อง สั้นให้ได้ถูกต้องแม่นยำอย่างรวดเร็ว มีดังนี้ ๑. ชื่อเรื่อง เป็นจุดชี้แนะหัวใจของ เรื่องเป็นอันดับแรก เรื่องสั้นบาง เรื่องตั้งชื่อให้เห็นแก่นเรื่องหรือ ใจความสำคัญได้ชัดเจน ๒. แก่นเรื่อง นับเป็นจุดซ่อนเร้นที่ผู้ แต่งเรื่องสั้นจะไม่บอกโดยตรง แต่ ผู้อ่านสามารถค้นหาด้วยวิธีการ ต่อไปนี้

7 ๒. ๑ พิจารณาจากข้อขัดแย้งของ เรื่องแล้วติดตามผลของข้อขัดแย้ง เหล่านั้นว่า คลี่คลายขยายตัวและ สิ้นสุดลงอย่างไร ๒. ๒ พิจารณาจากจุดสุดยอดของ เรื่อง ซึ่งมักจะอยู่ตอนท้ายๆ ใกล้จบ เรื่อง จะมองเห็นแก่นเรื่องทันที ๒. ๓ สรุปสาระสำคัญของเรื่องโดย การตอบคำถามว่า ใคร ทำอะไร ที่ ไหน เมื่อไร อย่างไร และทำไม

8 ๓. ภูมิหลัง การมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคมและเหตุการณ์ในเรื่อง จะช่วยให้จับใจความได้ง่ายยิ่งขึ้น ๔. น้ำเสียงหรือหางเสียง การจับ น้ำเสียงหรือหางเสียงของผู้แต่งจะ ช่วยให้จับใจความของเรื่องได้. ๕. ไม่ควรอ่านแต่จะจับใจความเพียง อย่างเดียว ควรเก็บใจความประกอบ ของเรื่องไปพร้อมๆ กันเพื่อจะได้ อรรถรส


ดาวน์โหลด ppt เรื่องสั้น (Short story) คืองานเขียน ร้อยแก้วประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ซึ่งเป็นเรื่องสมมติ และมุ่งให้ความ สนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็น หลัก แม้ว่าผู้แต่งจะมีอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google