งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการฝึกวิธีคิด แบบโยนิโสมนสิการ การคิดตาม แนวพุทธวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการฝึกวิธีคิด แบบโยนิโสมนสิการ การคิดตาม แนวพุทธวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการฝึกวิธีคิด แบบโยนิโสมนสิการ การคิดตาม แนวพุทธวิธี

2 โยนิโส มนสิการ หมายถึง การคิด พิจารณาโดยถูกต้องแยบคาย ได้แก่ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล พระธรรมปิฎก ( ป. อ. ปยุตโต ) อธิบายว่า โยนิโสมนสิการ เป็นการคิดนึกอยู่ในแนวทางของศีลธรรม หลักความดีงาม ความจริง คิดแยกแยะองค์ประกอบและสืบสาวเหตุปัจจัย ใช้ปัญญา และมีศรัทธาสนับสนุน

3 พันเอกปิ่น มุทุกันต์ (2515) ได้ อธิบายหน้าที่ของจิตว่า... จิต มีงานหลัก อยู่ 4 อย่าง คือ 1. รับ ( เวทนา ) 2. จำ ( สัญญา ) 3. คิด ( สังขาร ) 4. รู้ ( วิญญาณ ) แสดงเป็น แผนภาพต่อไปนี้ จิต รับ รู้ คิด จำ

4 การคิดของมนุษย์จึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยรวมทั้งสมรรถนะการทำงานของจิต คุณภาพของสมองซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย การรับรู้จากผัสสะ ทั้งหมดปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้า แรงกระตุ้นทั้งจากภายในและจากสิ่งแวดล้อม การคิดที่ถูกต้อง แยบคายที่เกิดประโยชน์จึงต้องมี ฐานคุณธรรมโดยเฉพาะ สัมมาทิฏฐิ จึงจะสามารถแปลความคิดออกมาเป็นการกระทำที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน การพัฒนามนุษย์ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่สร้างศรัทธา สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ฉันกัลยาณมิตร กับการสร้างวิธีคิดที่ถูกต้องที่ใช้ศัพท์ว่า โยนิโสมนสิการ

5 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี มีดังนี้ 1. วิธีคิดแบบสืบสวนเหตุปัจจัย 2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือ วิธีคิดแบบรู้เท่าทัน ความเป็นไปของธรรมชาติและความเป็นปกติธรรมดาของสภาวะทั้งหลาย 4. วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือ คิดแก้ปัญหา 5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ การพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรม ( หลักการ ) กับ อรรถ ( ความมุ่งหมาย )

6 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีมีดังนี้ 6. วิธีคิดแบบคุณโทษ และ ทางออก 7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม 8. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 9. วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน ( มีปัจจุบันเป็นอารมณ์ ) 10. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ( พระธรรมปิฏก ( ป. อ. ปยุตโต ) : พุทธธรรม, 2529)

7 ขยายความวิธีคิด คิดสืบค้นค้นเค้าคิดสืบ สาวตลอดสาย คิดทบทวนต้นปลายคิดโยงสาย สัมพันธ์ คิดจำแนกหมวดหมู่คิดรู้ เหตุผลมั่น คิดประจักษ์ลักษณ์สามัญคิด เท่าทันความจริง คิดแบบแก้ปัญหาคิดค้นคว้า ทุกสิ่ง คิดจุดหมายอ้างอิงคิดไม่ทั้ง หลักการ คิดทั้งคุณและโทษคิด ประโยชน์แก่นสาร คิดทางออกเหตุการณ์คิด ประมาณผลกรรม

8 ขยายความวิธี คิด ( ต่อ ) คิดคุณค่าที่แท้คิดมุ่งแก้จิต ต่ำ คิดปลุกเร้าคุณธรรมคิดมุ่งนำ ปัจจุบัน คิดความจริงถี่ถ้วนคิดแยกส่วน สิ่งสรรพ์ คิดลำดับสำคัญคิดสัมพันธ์ ปัจจัย คิดจำแนกคำถามคิดตอบตาม เงื่อนไข คิดเพื่อรู้แจ้งใจคิดสร้าง นิสัยใฝ่ดี ( สุมน อมรวิวัฒน์ : 2530)

9 หัวใจการฝึกคิด แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง 1. บรรยากาศในการเรียน 2. ความเป็นกัลยาณมิตรของครูกับศิษย์ 3. สร้างฐานความรู้และแรงจูงใจ 4. การเสนอสิ่งเร้าและแรงจูงใจ 5. กิจกรรมต่างเพื่อฝึกคิด สรุปผล 6. ทบทวนและประเมิน

10 คุณธรรม จิตที่ฝึกดีแล้ว ความรู้ ประสบการณ์ สมอง ศรัทธา กัลยาณมิตร วิธีคิด - ปฏิบัติ ผล ผล ผล ผล ผล ผล

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการฝึกวิธีคิด แบบโยนิโสมนสิการ การคิดตาม แนวพุทธวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google