งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินชีวิตอย่าง มีอุดมคติ อุดมคติของชีวิต คือ จุดหมายสูงสุดที่ มนุษย์ปรารถนา ชนิดของอุดมคติในชีวิตของนัก ปรัชญาบางสำนัก 1. อัตนิยม : ความสุขของฉันคนเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินชีวิตอย่าง มีอุดมคติ อุดมคติของชีวิต คือ จุดหมายสูงสุดที่ มนุษย์ปรารถนา ชนิดของอุดมคติในชีวิตของนัก ปรัชญาบางสำนัก 1. อัตนิยม : ความสุขของฉันคนเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินชีวิตอย่าง มีอุดมคติ อุดมคติของชีวิต คือ จุดหมายสูงสุดที่ มนุษย์ปรารถนา ชนิดของอุดมคติในชีวิตของนัก ปรัชญาบางสำนัก 1. อัตนิยม : ความสุขของฉันคนเดียว ฮอปส์ เชื่อว่าการกระทำทุกการ กระทำ ของมนุษย์นั้นเอง

2 2. โสฟิสต์ : ทำตามใจ ตัวเองนั่นคือความสุข คนไทยมีคติอยู่ว่า... “ ทำได้ตามใจคือ ไทยแท้ ” 3. จารวาก : ความสุขทาง โลก วัตถุนิยม สุขใน ปัจจุบัน

3 4. มิลล์ : ความสุขทางใจ และความสุขของ คนจำนวนมากที่สุด 5. โสเครตีส : ความสุขทาง ปัญญา สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ควร แสวงหาคือปัญญา

4 6. เอปิคิวรัส : ความสุขอยู่ที่ การประมาณตน มีปัจจัย สี ชีวิตที่ไม่หลงมัวเมาไปกับ ความสุขทางโลก แต่เป็นชีวิตที่ประมาณตน มีชีวิตในทางสายกลาง ละเว้น สิ่งที่ไม่จำเป็น

5 7. ซินนิค : ความสุขอยู่ที่ความไม่ ต้องการอะไร เราควรอยู่อย่างสุนัข หิวก็ กากิน อยากนอนที่ไหนก็ นอน เป็นการใช้ชีวิตอยู่ไป วันๆ อย่างไม่มีแกนสาร อะไร

6 8. สโตอิค : ความสุขอยู่ที่ความ พอใจในสิ่งที่มี ความสุข ที่แท้จริงคือความ พอใจในสิ่งที่อยู่ คุณธรรมสำคัญที่มนุษย์ ควรยึดถือคือความอดทน อดกลั้น และความยุติธรรม ให้รัก มีเมตตา ช่วย ผู้อื่น

7 9. เอ็กซิสเท็นเชียลลิสม์ : เสรีภาพคืออุดมคติของชีวิต การกลับมาสู่ตนเอง คือการ ตระหนักถึงเสรีภาพอัน เป็นธาตุแท้ของมนุษย์ ฌอง ปอล ซาร์ตร์

8 10. มนุษย์นิยม : ความสุข คือการ สร้างความดุลให้ชีวิต

9 สัจจนิยม : วัตถุ + จิต ความสุข มี 2 อย่าง 1. กายิกสุข สุขทางกาย ( วัตถุ ) 2. เจตสิกสุข สุขทางใจ ( จิต ) แต่ จิต ย่อมสำคัญกว่า

10 ความสุขของคฤหัสถ์มี 4 อย่าง คือ 1. สุขเกิจากการมีทรัพย์ ( หัตถิสุข ) 2. สุขเกิดจาการใช้จ่าย ทรัพย์ ( โภคสุข ) 3. สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี 4. สุขเกิดจากการทำงานที่ ไม่มีโทษ

11 แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อ ความสุขในชีวิต 1. ต้องมีเป้าหมายและแนว ทางการดำเนินชีวิตที่ ชัดเจน 2. ต้องศึกษาแนวทางการ ดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมาย โดยการศึกษาหลายๆ แนวทาง เพื่อเลือก แนวทางลัดตรงเป้าหมาย

12 3. ต้องรู้จักองค์ประกอบของ ชีวิต วิธีการดำเนินชีวิต และ สภาพชีวิตของตน และฝึกปรือให้ เกิดทักษะใน การดำเนินชีวิต - ต้องรู้ว่าชีวิตประกอบด้วยกายและ จิต - ต้องรู้ว่าชีวิตต้องการการพักผ่อน - ต้องรู้วิธีการแก้ไขปัญหาชีวิต - ต้องมีหลักในการตรวจสอบความ เจริญกว้าหน้า - ต้องตรวจสอบสุขภาพกายและ สุขภาพจิต - ต้องมีไม่ขาดสติ มีปัญญา - ต้องรู้จักหยุด รู้จักพอเมื่อถึง เป้าหมาย ฯลฯ

13 ชีวิตที่น่าพึงปรารถนาสำหรับทุก คน เช่น 1. การมีสุขภาพดี ร่างกาย แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย 2. การมีความรู้ดี 3. การมีการงานดี 4. การมีความประพฤติดี 5. การมีจิตใจดี 6. การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

14 เทคนิคการพัฒนาชีวิตแบบ ยั่งยืน พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) 1. ปลุกจิตสำนึกในการเรียนรู้และ การฝึกฝนพัฒนาตนเอง ( ใส่รู้สู่ สิ่งอยาก )

15 2. มีศีลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของสังคม 3. ฝึกฝนเพิ่มความมีอิสระจากวัตถุ ภายนอก 4. ฝึกการบริจาค การให้ การเสียสละ การสงเคราะห์ 5. รู้เท่าทันความรู้สึกและแรงจูงใจ ภายในของตน ฝึกฝนพัฒนาให้เป็นแรงจูงใจใฝ่ สร้างสรรค์ 6. ปรุงแต่งจิตของตนให้มีกำลัง มี ความสุข และคงวามดีงามด้วย สมาธิ

16 7. ฝึกฝนพัฒนา ปัญญาในระดับสูง ให้รู้เข้าใจความ จริงของโลกและ ชีวิต เพื่อความ เป็นอิสระเหนือ ความสุข ความ ทุกข์ทั้งปวง

17 ตรวจสอบการพัฒนาชีวิตตนเอง 1. สำรวจความสุขของตน 2. เข้าใจความสุขของตนเอง และ ของผู้อื่น คือจุด เริ่มต้นของการพัฒนา 3. ตรวจสอบชีวิตโดยพิจารณาทุก ด้าน

18 องค์ประกอบขอบความสุข 4 ประการ 1. สันติ ( สงบ ไม่วุ่นวาย ) 2. วิสุทธิ ( สะอาด บริสุทธิ์ ไม่ เศร้าหมอง ) 3. วิมุตติ ( อิสระ ) 4. ปัญญา ( สว่าง รู้แจ้ง )


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินชีวิตอย่าง มีอุดมคติ อุดมคติของชีวิต คือ จุดหมายสูงสุดที่ มนุษย์ปรารถนา ชนิดของอุดมคติในชีวิตของนัก ปรัชญาบางสำนัก 1. อัตนิยม : ความสุขของฉันคนเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google