งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรขาคณิตสำหรับครู คณิตศาสตร์ The Geometry for Teacher.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรขาคณิตสำหรับครู คณิตศาสตร์ The Geometry for Teacher."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรขาคณิตสำหรับครู คณิตศาสตร์ The Geometry for Teacher

2 รายละเอียด รหัส / ชื่อวิชา MED 2402 เรขาคณิตสําหรับ ครูคณิตศาสตร์ จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) ผู้สอน อ. ปุณยพล จันทร์ฝอย

3 คำอธิบายรายวิชา หลักการ โครงสร้างเรขาคณิตของยูคลิด และการพัฒนาไปสู่ เรขาคณิตแบบยูคลิด ระบบสัจพจน์ นิยาม การพิสูจน์ ทฤษฎีบท ต่างๆ และการให้เหตุผล การใช้โปรแกรม สําเร็จรูป หรือเครื่องช่วย ต่างๆ เกี่ยวกับเรขาคณิตเบื้องต้น สาระการ เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวกับเรขาคณิตเบื้องต้นตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน และวิธีการเข้าสู่เนื้อหาวิชา

4 จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของ เรขาคณิต ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตในระบบ ยูคลิด และทฤษฎีบททางเรขาคณิตในระบบ ยูคลิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิสูจน์ และให้เหตุผล ทฤษฎีและปัญหาทาง เรขาคณิตได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม สําเร็จรูป หรือเครื่องช่วยต่างๆ ตรวจสอบ ทฤษฎีและปัญหาทางเรขาคณิตได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับเรขาคณิต ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างเหมาะสม

5 รูปแบบการเรียน describe, inquiry base, project base 17 สัปดาห์ ขาดเรียนตัดครั้งละ 1 คะแนน มาสายตัดครั้งละ 0.5 คะแนน ขาดเรียนมากกว่า 4 ครั้ง หมดสิทธิ์สอบ

6 การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10% ภาระงาน 30% สอบเก็บคะแนน 60% - เก็บคะแนนครั้งที่ 1 20% - เก็บคะแนนครั้งที่ 2 20% - ปลายภาค 20% *** ไม่มีการสอบแก้ตัว

7

8

9 บทนำ Born: c. 365 BC Birthplace: Alexandria, Egypt Died: c. 275 BC Location of death: Alexandria, Egypt Cause of death: unspecified Occupation: Mathematician, Ed ucatorAlexandria, EgyptAlexandria, EgyptMathematicianEd ucator Nationality: Ancient Greece Executive summary: Father of geometry

10 Euclid’s Elements Book 1: รูปสามเหลี่ยม เส้นตั้งฉาก เส้นขนาน พื้นที่ของรูปเหลี่ยม ต่างๆ และทฤษฏีบทพีทากอรัส Book 2: การแปลงพื้นที่ พีชคณิตเชิงเรขาคณิต Book 3: วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส Book 4: รูปหลายเหลี่ยม และวงกลม การสร้าง รูปหลายเหลี่ยมปกติ Book 5: สัดส่วน Book 6: การนำสัดส่วนมาประยุกต์ใช้ Book 7: ทฤษฏีจำนวน

11 Euclid’s Elements Book 8: สัดส่วนที่ต่อเนื่องกัน Book 9: ทฤษฎีจำนวนต่อจากเล่ม 7 และ 8 Book 10: จำนวนอตรรกยะ Book 11: เรขาคณิต 3 มิติ Book 12: วิธีแจงกรณี Book 13: ทรง 3 มิติปกติ


ดาวน์โหลด ppt เรขาคณิตสำหรับครู คณิตศาสตร์ The Geometry for Teacher.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google