งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ER 2104หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(3-0) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ER 2104หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(3-0) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ER 2104หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(3-0) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 งานครั้งก่อน §แต่ละกลุ่มเลือกเนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระ ที่ตรงกับสาขาวิชาในกลุ่ม ค้นคว้าและสำเนาแผนการจัดการเรียนรู้มาอย่างน้อย 4 แผน (จุดประสงค์ด้าน K ต้องไม่น้อยกว่า 8) §ศึกษาวางแผนการประเมินให้เหมาะสมตลอดการสอนเนื้อหา §ศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดวิธีการ เครื่องมือ วัดและประเมินผล §ศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดสัดส่วนและเกณฑ์การประเมิน §การเขียนจุดประสงค์ §อ่านหน่วยที่ 2 พฤติกรรมทางการศึกษา §ตรวจแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 นักศึกษามีอะไรจะถาม เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไปศึกษามาก่อน???

3 หน่วยที่ 2 พฤติกรรมทางการศึกษา

4 1. ระบุพฤติกรรมทางการศึกษาที่ต้องการวัดและ ประเมินผลได้ 2. อธิบายความหมาย พฤติกรรมพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยได้ 3. บอกลำดับขั้นการเกิดพฤติกรรมพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยในระดับต่างๆ ได้ 4. เขียนจุดประสงค์การเรียนการสอนในพฤติกรรม พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยได้ จุดประสงค์การเรียนรู้

5 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนภายหลังจากผ่านกระบวนการ ทางการศึกษาไปแล้ว ซึ่งจะระบุไว้ในจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตระหนักอยู่เสมอว่าจะสอนอะไร จะสอนไป ทำไม สอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะออกมาในรูปใด ดังนั้นในการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาครูจะต้องยึด พฤติกรรมทางการศึกษาเป็นหลัก ในวงการศึกษาปัจจุบัน นัก การศึกษาต้องการที่จะประเมินผลการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยประเมินตามจุดประสงค์ที่สัมพันธ์กับการเรียนการ สอน พฤติกรรมทางการศึกษา

6 พฤติกรรมทางการศึกษา (กรมวิชาการ 2534) พฤติกรรมพุทธิพิสัย (C: Cognitive Domain) ความคิด สมอง สติปัญญา จำแนกเป็น 6 ระดับ โดย Benjamin S. Bloomและคณะ (Bloom 1971) พฤติกรรมจิตพิสัย (A: Affective Domain) ค่านิยม ทัศนคติ ความสนใจ ความซาบซึ้ง เริ่มจากการรับรู้สิ่งแวดล้อม บุคคลจะมี ปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 5 ระดับขั้นตามแนวคิดของ แครทโฮล (David R. Krathwohl) ปี 1964 พฤติกรรมทักษะพิสัย (P: Psychomotor Domain) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับกลไกความเคลื่อนไหว การใช้อวัยวะต่างๆของร่างกาย การ ประสานงานกล้ามเนื้อ ประสาท เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการผสมผสานพฤติกรรมพุทธิ พิสัยกับจิตพิสัย แบ่งเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของ ดาเว่(Dave 1969) C A P

7 จุดประสงค์การเรียนรู้... กำหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย §ด้านความรู้ ความคิด (Knowledge: K) §ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม(Affective: A) §ด้านทักษะกระบวนการ (Performance: P)

8 พฤติกรรมการศึกษา พุทธิพิสัยจิตพิสัย ทักษะพิสัย 1.ความรู้-ความจำ 2.ความเข้าใจ 3.การนำไปใช้ 4.การวิเคราะห์ 5.การสังเคราะห์ 6.การประเมินค่า 1.การรับ 2.การตอบสนอง 3.การให้ค่านิยม 4.การจัดรวบรวม 5.การพัฒนาลักษณะ นิสัยจากค่านิยม 1.เลียนแบบ 2.ทำตามคำสั่ง 3.ทำเพื่อความถูกต้อง 4.ทำอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่อง 5.ทำได้เหมือนธรรมชาติ

9 1.ความรู้-ความจำ 2.ความเข้าใจ 3.การนำไปใช้ 4.การวิเคราะห์ 5.การสังเคราะห์ 6.การประเมินค่า พุทธิพิสัย

10 การประเมินค่า การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การนำไปใช้ ความเข้าใจ ความรู้-ความจำ

11

12 P28

13

14

15

16

17 P36

18 ตัวอย่าง เนื้อหาอาหารหลัก 5 หมู่ ระดับพฤติกรรมความเข้าใจ คำกริยายกตัวอย่าง ประโยคจุดประสงค์การเรียนการสอน นักเรียนสามารถยกตัวอย่างอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้ การเขียนจุดประสงค์การเรียนการสอน พฤติกรรมพุทธิพิสัย * นักเรียนสามารถ + คำกริยา + ส่วนขยายพฤติกรรม ตามเนื้อหาวิชา *

19 ตัวอย่าง เนื้อหาอาหารหลัก 5 หมู่ ระดับพฤติกรรมการนำไปใช้ คำกริยาเลือก ประโยคจุดประสงค์การเรียนการสอน นักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารประเภทโปรตีนได้ นักเรียนสามารถ + คำกริยา + ส่วนขยายพฤติกรรมตามเนื้อหาวิชา

20 P38

21

22 1.การรับ 2.การตอบสนอง 3.การให้ค่านิยม 4.การจัดรวบรวม 5.การพัฒนาลักษณะนิสัยจากค่านิยม จิตพิสัย P38

23 1.การรับ 2.การตอบสนอง 3.การให้ค่านิยม 4.การจัดรวบรวม 5.การพัฒนาลักษณะนิสัย จากค่านิยม

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ตัวอย่างที่ 1 เนื้อหาการป้องกันโรคติดต่อ ระดับพฤติกรรมการรับ ลักษณะพฤติกรรมตั้งใจฟัง คำกริยาถาม ประโยคจุดประสงค์การเรียนการสอน นักเรียนตั้งใจฟังครูสอนเรื่องการป้องกันโรคติดต่อตลอดจนสามารถถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงประเด็น การเขียนจุดประสงค์การเรียนการสอนพฤติกรรมจิต พิสัย นักเรียน + ลักษณะพฤติกรรม + เนื้อหาวิชา + คำกริยา + เนื้อหาวิชา

33 ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาการวาดภาพเหมือน ระดับพฤติกรรมการให้ค่านิยม ลักษณะพฤติกรรมซาบซึ้งในศิลปะ คำกริยาบรรยาย ประโยคจุดประสงค์การเรียนการสอน นักเรียนมีความซาบซึ้งในศิลปะภาพเหมือนและสามารถบรรยายรายละเอียด องค์ประกอบของภาพได้เป็นอย่างดี การเขียนจุดประสงค์การเรียนการสอน พฤติกรรมจิตพิสัย นักเรียน + ลักษณะพฤติกรรม + เนื้อหาวิชา + คำกริยา + เนื้อหาวิชา

34 ทักษะพิสัย 1.เลียนแบบ 2.ทำตามคำสั่ง 3.ทำเพื่อความถูกต้อง 4.ทำอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่อง 5.ทำได้เหมือนธรรมชาติ

35

36

37

38

39

40 ตัวอย่างที่ 1 เนื้อหาการตอนกิ่ง ระดับพฤติกรรมขั้นเลียนแบบ พฤติกรรมที่สังเกตได้ทำได้ถูกวิธี ประโยคจุดประสงค์การเรียนการสอน นักเรียนสามารถทำการตอนกิ่งกุหลาบได้ถูกวิธี การเขียนจุดประสงค์การเรียนการสอนพฤติกรรมทักษะ พิสัย นักเรียนสามารถ + พฤติกรรม + เนื้อหาวิชา + พฤติกรรมที่สังเกตได้

41 ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาการอ่านออกเสียง ระดับพฤติกรรมขั้นทำเพื่อหาความถูกต้อง พฤติกรรมที่สังเกตได้ฝึกอ่านได้ถูกต้อง ประโยคจุดประสงค์การเรียนการสอน นักเรียนสามารถฝึกอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง การเขียนจุดประสงค์การเรียนการสอน พฤติกรรมทักษะพิสัย นักเรียนสามารถ + พฤติกรรม + เนื้อหาวิชา + พฤติกรรมที่สังเกตได้

42

43

44

45

46 KAP K – KNOWLEDGE ความรู้ A - ATTRIBUTES คุณลักษณะ ATTITUDE เจตคติ P – PERFORMANCE การปฏิบัติ (S-SKILLS ทักษะ)

47 พฤติกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) K พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain) A พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) P

48

49 สรุป การเขียนจุดประสงค์ ทักษะพิสัย นักเรียนสามารถ + พฤติกรรม + เนื้อหาวิชา + พฤติกรรมที่สังเกตได้ จิตพิสัย นักเรียน + ลักษณะพฤติกรรม + เนื้อหาวิชา + คำกริยา + เนื้อหาวิชา พุทธิพิสัย นักเรียนสามารถ + คำกริยา + ส่วนขยาย พฤติกรรมตามเนื้อหาวิชา นักเรียนสามารถฝึกอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง นักเรียนมีความซาบซึ้งในศิลปะภาพเหมือนและสามารถ บรรยายรายละเอียดองค์ประกอบของภาพได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารประเภทโปรตีนได้

50 กิจกรรม oแบ่งกลุ่มพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้นำ จุดประสงค์มาเขียนลงในแบบฟอร์ม “ ตาราง วิเคราะห์จุดประสงค์” พร้อมทั้งระบุพฤติกรรมทาง การศึกษาที่ต้องการวัดและเครื่องมือที่เหมาะสม oพิมพ์ลงในฟอร์มและส่งทาง email + CC ไปยัง เพื่อนในกลุ่ม ภายในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 โปรดระบุ Section และ กลุ่ม ให้ชัดเจน เมื่อส่งงานทาง email


ดาวน์โหลด ppt ER 2104หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(3-0) ผู้สอน อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google