งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม 1. นายศราวุฒิ มั่นคง รหัส 553732079 2. นายธันยธรณ์ คำเพียว รหัส 553732040 3. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์ รหัส 553732073 4. นางสาวอัจฉรา กฐินเทศรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม 1. นายศราวุฒิ มั่นคง รหัส 553732079 2. นายธันยธรณ์ คำเพียว รหัส 553732040 3. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์ รหัส 553732073 4. นางสาวอัจฉรา กฐินเทศรหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในกลุ่ม 1. นายศราวุฒิ มั่นคง รหัส 553732079 2. นายธันยธรณ์ คำเพียว รหัส 553732040 3. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์ รหัส 553732073 4. นางสาวอัจฉรา กฐินเทศรหัส 553732074 5. นางสาวณัฎจิตา บุญวรรณี รหัส 6. นางสาวพิกุลทอง อินทร์วงศ์ รหัส 547530033 การพัฒนาหรือการดำเนินการ เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ หลักสูตรท้องถิ่น

2 ความหมายของหลักสูตร ท้องถิ่น

3

4

5 สรุปความหมายของ หลักสูตรท้องถิ่น

6 กระบวนการพัฒนา หลักสูตรท้องถิ่ น

7 การพัฒนาสาระหลักสูตร ท้องถิ่นในสถานศึกษา

8 ข้อมูลทั่วไปของ สถานศึกษา

9 ผู้ให้สัมภาษณ์ นายพนม บุญตอม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พัฒนาวิชาข้าวไทย ( พันธุ์เหมยนอง ) สาขาวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีขั้นตอนหรือ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้ 1. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2. ศึกษาปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยให้เป็นไป ตามมาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระงานของ หลักสูตรแกนกลาง ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ท้องถิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

10 3. กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ ผู้เรียนสามารถรู้ถึงทฤษฎีและ ปฏิบัติจริงในกระบวนการผลิตข้าวไทย ( พันธุ์ เหมยนอง ) รวมถึง ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ที่ใช้ในการผลิตข้าวไทย 4. เลือกและจัดเนื้อหาและประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยมีการประชุมร่วมภาคี 4 ฝ่าย มี ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ สถานศึกษา ทำแบบสอบถามถึงความต้องการ และเลือกเนื้อหาเป็นหลักสูตรนี้ ซึ่ง จัดเป็น หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย คือ

11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ข้าวไทยและการจำแนก พันธุ์ข้าวทางพฤษศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การปลูกข้าว ( พันธุ์เหมย นอง ) เป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของแม่แจ่ม รวมไปถึงวิธีการ ดูแลรักษาต้นข้าวอย่างถูกวิธีและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการทำนาในรูปแบบต่างๆ และวิธีปฏิบัติดูแล รักษาข้าว หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเก็บเกี่ยวผลผลิต บอกถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ เข้าใจวิธีการเก็บเกี่ยวข้าว หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการผลผลิต รู้ถึงวิธีการเก็บรักษา บริโภคและจำหน่าย

12 5. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยการอิงตามหลักสูตร แกนกลางของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรก่อน นำไปใช้ โดยร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ สถานศึกษา 7. เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร โดย นำเสนอประธานคณะกรรมการสถานศึกษาลง นามเพื่อใช้หลักสูตร 8. นำหลักสูตรไปใช้ โดยการบูรณาการ เข้ากับกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ มีการ นำวิทยากรหรือปราชญ์ในท้องถิ่นเข้ามาให้ ความรู้ แก่ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง

13 9. ประเมินหลักสูตร ได้เตรียมการมี แบบสอบถามและแบบประเมิน โดยผู้สอน รายวิชา กับ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ คณะกรรมการสถานศึกษา นำมาวิเคราะห์ เพื่อเป็น ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรท้องถิ่นนี้ * ยังไม่มีการประเมินหลักสูตร เนื่องจากการนำหลักสูตรไปใช้ถึงหน่วย การเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการปลูกข้าว และวิธีการดูแลรักษาต้น ข้าวในนา

14 แผนผังการพัฒนาหลักสูตร ท้องถิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตั้ง คณะทำงาน 1 ชุด ศึกษาปัญหาและ ความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูลสรุป ( ข้าวไทย ) กำหนดจุดมุ่งหมาย ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี + ปฏิบัติ ภาคี 4 ฝ่ายเลือก และจัดเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ กำหนดเกณฑ์ การประเมินตาม หลักสูตร แกนกลาง ตรวจสอบคุณภาพ หลักสูตร อนุมัติใช้หลักสูตร โดยประธาน คณะกรรมการ นำหลักสูตรไปใช้ บูรณาการเข้ากับกลุ่ม สาระต่างๆ ประเมินหลักสูตร ( แบบสอบถาม + แบบประเมิน ตามหลักสูตร ( แบบสอบถาม + แบบประเมิน ตามหลักสูตร

15 ข้าวไทย ( พันธุ์เหมย นอง ) พันธุ์ข้าวดั้งเดิมของ แม่แจ่ม

16 ภาพกิจกรรม

17 ภาพกิจกรรม

18 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม 1. นายศราวุฒิ มั่นคง รหัส 553732079 2. นายธันยธรณ์ คำเพียว รหัส 553732040 3. นางสาวอรพิน สุภาวงศ์ รหัส 553732073 4. นางสาวอัจฉรา กฐินเทศรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google