งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมิติทางการเมืองในนโยบายสาธารณะ การเมืองและการปกครองไทย และทฤษฎีการเมืองบนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับรัฐ สังคม กลุ่มพลังทางสังคม และความคิดทางการเมือง อันจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยงระหว่างสังคมการเมืองท้องถิ่น ระดับประเทศและสากล

2 โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตสำหรับรายวิชาเรียนมีทั้งสิ้น หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ หน่วยกิตและวิชาเลือก หน่วยกิต นิสิตจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ผ่านภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ อีก หน่วยกิต (หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองจะต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร)

3 การเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนวิชาหลักดังต่อไปนี้คือ ขอบเขตและ วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์---การเมืองการปกครองไทย---ประเด็นเชิง ปรัชญาในทางการเมือง---วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร์

4 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
โทร โทรสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทนา ลิมปิโกวิท ภาควิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google