งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มี ปรัชญาการศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาองค์ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการ เรียนการสอน และการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผลของหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มี ปรัชญาการศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาองค์ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการ เรียนการสอน และการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเหตุผลของหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มี ปรัชญาการศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาองค์ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการ เรียนการสอน และการวิจัย เพื่อให้เกิด ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมิติทาง การเมืองในนโยบายสาธารณะ การเมือง และการปกครองไทย และทฤษฎีการเมือง บนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับรัฐ สังคม กลุ่ม พลังทางสังคม และความคิดทางการเมือง อันจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยง ระหว่างสังคมการเมืองท้องถิ่น ระดับประเทศและสากล

2 โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตสำหรับรายวิชาเรียนมี ทั้งสิ้น 27 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 15 หน่วยกิตและวิชาเลือก 12 หน่วย กิต นิสิตจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ผ่าน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะต้อง ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ อีก 12 หน่วยกิต ( หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จะต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชา พิจารณาเห็นสมควร โดยไม่นับหน่วย กิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร )

3 การเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนวิชาหลัก ดังต่อไปนี้คือ ขอบเขตและ วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ --- การเมืองการ ปกครองไทย --- ประเด็นเชิง ปรัชญาในทางการเมือง --- วิธีวิทยาการวิจัย ทางรัฐศาสตร์

4 หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โทร. 02-2187204 โทรสาร 02-2187200 e-mail: polgovchula@hotmail.com สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทนา ลิมปิโกวิท ภาควิชาการ ปกครอง โทร. 02-2187204 โทรสาร 02-2187200 e-mail: polgovchula@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผลของหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มี ปรัชญาการศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาองค์ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการ เรียนการสอน และการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google